Další název:
Dopamin, Adrenalin, Noradrenalin, Epinefrin, Norepinefrin, Volné katecholaminy v moči
Oficiální název:
Katecholaminy v plazmě a v moči

Základní informace

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Proč se nechat vyšetřit?
Slouží k diagnostice a sledování feochromocytomu a jiných neuroendokrinních tumorů.

Kdy se nechat vyšetřit?
Pokud máte symptomy vyvolané zvýšenou hladinou katecholaminů, jako je trvalý či občasný vyšší krevní tlak, občasná bolest hlavy, zrychlený tep a pocení.

Požadovaný druh vzorku?
Vzorek krve odebraný ze žíly na Vaší paži nebo sběr moči za 24 hodin.

Je nutná příprava před odběrem vzorku?

Toto vyšetření je ovlivňováno některými léky, potravinami a stresem. Informujte lékaře o vámi užívaných lécích a dodržujte instrukce o omezeních před odběrem.

Vyšetřovaný parametr

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Co je vyšetřováno?

Katecholaminy jsou skupina sobě podobných hormonů produkovaných v dřeni nadledvin, což je vnitřní část nadledvinek. Nadledvinky jsou malé, trojboké orgány, umístěné na vršku každé ledviny. Primárními katecholaminy jsou dopamin, epinefrin (adrenalin) a norepinefrin. Vyšetřování katecholaminů stanovuje jejich hladiny v krvi a/nebo v moči.

Katecholaminy jsou uvolňovány do krevního oběhu jako odpověď na fyzický nebo duševní stres. Pomáhají přenosu nervových impulsů v mozku, zvyšují hladiny glukózy a mastných kyselin (zdroje energie), rozšiřují průdušinky a oční panenky. Norepinefrin dále stahuje cévy, zvyšuje krevní tlak; epinefrin zrychluje tep a metabolismus. Po skončení činnosti jsou hormony metabolizovány na neaktivní látky. Dopamin se přeměňuje na homovanilovou kyselinu (HVA), norepinefrin se mění na normetanefrin a vanylmandlovou kyselinu (VMA), epinefrin přechází na metanefrin a VMA. Jak hormony, tak jejich metabolity jsou vylučovány močí.

Katecholaminy a jejich metabolity jsou obvykle v organismu jen v malém a proměnlivém množství, hladiny se zvyšují pouze v průběhu stresu a krátce po něm. Feochromocytom a jiné neurokrinní nádory však mohou produkovat značné množství katecholaminů, čehož výsledkem je zvýšení hladiny katecholaminů a jejich metabolitů v krvi i v moči. To může vést k trvalé či nárazové hypertenzi, která pak může vést až k těžké bolesti hlavy. Mohou se objevit i další symptomy související se zvýšenou hladinou katecholaminů – bušení srdce, zrychlený tep, pocení, zvracení, úzkost a brnění.

Feochromocytomy jsou vzácné, 90% bývá lokalizováno v nadledvinkách. Jen málo jich je rakovinných (většinou jsou benigní a nerozšiřují se mimo původní lokalizaci) ale přesto mohou růst. Pokud se neléčí, symptomy se spolu s růstem nádoru zhoršují a časem může hypertenze způsobená feochromocytomem poškodit ledviny a srdce a následně zvyšuje u postižených pacientů riziko infarktu myokardu či mozkové mrtvice.

Vyšetření katecholaminů v plasmě a v moči pomáhá v rozpoznání přítomnosti feochromocytomu. Ač jde o chorobu s malou incidencí, její diagnostika je důležitá, neboť je příčinou léčitelné hypertenze. Tumor je buď chirurgicky odstraněn, nebo léčen za účelem významného snížení tvorby katecholaminů a tím minimalizace či odstranění s tím spojených symptomů a komplikací.

Při vyšetření katecholaminů se stanovuje hladina epinefrinu, norepinefrinu a dopaminu v plasmě nebo v moči. Vyšetření v plasmě stanoví hladiny hormonů v krvi, vyšetření v moči určí množství hormonů vyloučených za 24 hodin.

Jakým způsobem je vzorek pro vyšetření odebrán?

Pro vyšetření v moči je potřeba uchovat veškerou moč vyloučenou za 24 hodin. Moč je po celou dobu nutno uchovávat v lednici.

Odběr pro stanovení katecholaminů v plasmě se provádí z žíly na paži. Existuje mírně rozdílné podmínky odběru, obvykle je ale nutné 15 – 30 minut před odběrem ležet a odpočívat, odběr se provádí v leže. Někde se odběr provádí za běžných podmínek.

Je nutná příprava před odběrem vzorku?

Toto vyšetření je ovlivňováno některými léky, potravinami a stresem. Informujte lékaře o vámi užívaných lécích a dodržujte instrukce o omezeních před odběrem.

Vyšetření

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Jak je vyšetření využíváno?
Kdy je vyšetření požadováno?
Co výsledek vyšetření znamená?
Další informace v souvislosti s tímto vyšetřením.

Jak je vyšetření využíváno?
Vyšetření katecholaminů je využíváno především při detekci a léčbě feochromocytomu u symptomatických pacientů. Dále je vhodné test použít u pacientů s trvalou hypertenzí či při akutní občasné hypertenzi. Hormony totiž v krvi nepřetrvávají; jsou využity organismem, metabolizovány a vyloučeny. Vyšetření katecholaminů v moči určí jejich celkové množství vyloučené za 24 hodin. I když se hodnoty hormonů mění, vyšetření v moči oproti vyšetření v plazmě není tolik touto fluktuací ovlivněno. Vyšetření v plasmě a v moči může být požadováno jak současně, tak samostatně.

Jelikož jsou vyšetření ovlivněna léky, potravinami a stresem, mohou se objevit falešně pozitivní výsledky. Proto toto vyšetření není vhodné jako screening. Lékař musí hodnotit pozitivní výsledky podle medikace, stravování a možného stresu pacienta a vyšetření případně opakovat ke konfirmaci výsledků.

Test může být požadován i u asymptomatických pacientů pokud byl zobrazovacími metodami náhodně nalezen adrenální nebo neurokrinní tumor, případně pokud existuje feochromocytom v rodinné anamnéze.

Kdy je vyšetření požadováno?
Vyšetření katecholaminů je požadováno, pokud existuje u pacienta podezření na feochromocytom, nebo je toto podezření potřeba vyloučit. Dále se vyšetření požaduje, pokud má pacient trvalou nebo občasnou hypertenzi provázenou dalšími symptomy jako je bolest hlavy, pocení, rudnutí a zrychlený tep. Dále je vhodné provést vyšetření u pacientů s hypertenzí kde nezabírá obvyklá léčba.

Dále se test provádí u pacientů s náhodně objeveným tumorem nadledvinek či u pacientů s feochromocytomem v rodinné anamnéze. Požadovat se může i ke sledování pacientů s léčeným feochromocytomem.

Co výsledek vyšetření znamená?
Vzhledem k tomu, že vyšetření je citlivé na řadu vnějších faktorů a feochromocytom je vzácný, lékař může vidět více falešně pozitivních výsledků než skutečně pozitivních výsledků. Pokud má symptomatický pacient zvýšené hodnoty katecholaminů v plasmě či v moči, je potřeba provést další vyšetření. Vážná onemocnění či stresy mohou vést k přechodně zvýšeným hladinám katecholaminů. Lékař musí hodnotit pacienta komplexně – fyzickou kondici, duševní stav, užívané léky a stravovací návyky. Pokud existuje možné ovlivnění výsledků, je nutno je odstranit a vyšetření zopakovat, zda vysoké hodnoty katecholaminů přetrvávají.

Pokud jsou hodnoty zvýšené u pacientů s dříve nalezeným feochromocytomem, pak nebyla zřejmě léčba úspěšná a tumor přetrvává.

Vzácně nemusí dojít ke zvýšení hladin katecholaminů u pacientů s feochromocytomem.

Další informace v souvislosti s tímto vyšetřením.
Ačkoliv vyšetření katecholaminů v plasmě a v moči může pomoci v nalezení a diagnostice feochromocytomu, neřekne nic o tom kde tumor je, kolik jich je a zda je benigní. Množství produkovaných katecholaminů nesouvisí s velikostí tumoru. Ke zvýšení hladin dochází především v období růstu tumoru.

Řada léků ovlivňuje vyšetření katecholaminů. Proto je nutné před vyšetřením s lékařem konzultovat případné přerušení léčby či změny v medikaci. Mezi interferující léky patří například: acetaminofen, aminofylin, amfetaminy, potlačovače chuti, káva, čaj, jiné formy kofeinu, klonidin, dexamethazon, diuretika, epinefrin, alkohol, inzulin, imipramin, lithium, methyldopa, inhibitory MAO (monoaminoxidázy), nikotin, nitrogllycerin, nosní kapky, salicyláty, teofylin, tetracyklin, tricyklická antideprsiva a vazodilatanty. Vliv uvedených látek se mění individuálně a nelze ho předpovědět.

Zatímco 90% feochromocytomů je nalézáno v nadledvinách, zbylých 10 % se vyskytuje v břišní dutině. Tyto se dle WHO nazývají „mimo-adrenální paraganglioma“

Časté otázky

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás
  1. Existuje prevence vzniku feochromocytomu?
  2. Opravdu je nutné sbírat moč 24 hodin?
  3. Opravdu může stav mé duše ovlivnit výsledky?

1. Existuje prevence vzniku feochromocytomu?
Feochromocytom může být nalezen a odstraněn, ale neexistuje prevence. Většinou je tumor benigní a po odstranění se již znovu neobjeví.

2. Opravdu je nutné sbírat moč 24 hodin?
Ano, pro validní výsledek je nutný sběr moči 24 hodin. Vzhledem k tomu, že tvorba katecholaminů není stabilní, v jednotlivých vzorcích moči by byly nalezeny značně rozdílné výsledky.

3. Opravdu může stav mé duše ovlivnit výsledky?
Ano, jelikož katecholaminy jsou tvořeny v dřeni nadledvin jako reakce na stres. Pokud jste rozrušen či máte strach, vaše hladina katecholaminů se může zvyšovat.

Zeptejte se nás

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás
None

Tento článek byl naposledy aktualizován 9. května 2015.