Další název:
Paracetamol
Oficiální název:
Acetaminofen

Základní informace

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Proč se nechat vyšetřit?

Pro detekci předávkování. Ke zjištění rizika jaterního poškození. Pro určení nutnosti léčby pomocí antidot.

Kdy se nechat vyšetřit?

Při podezření na požití nadměrné dávky acetaminofenu nebo při projevech a příznacích toxicity, jako jsou nevolnost, zvracení a bolesti v břiše. Dále při sledování pacienta každých 4 až 6 h po předávkování.

Požadovaný druh vzorku

Vzorek žilní krve odebraný z loketní žíly.

Je třeba nějaká příprava na vyšetření?

Není.

Vyšetřovaný parametr

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Co je vyšetřováno?

Acetaminofen je jeden z nejběžnějších léků proti bolesti (analgetik) a proti horečce (antipyretik), které jsou volně prodejné. Všeobecně se považuje za bezpečný. V severní Americe a v Evropě je však také nejčastější příčinou toxické hepatitidy a je jednou z nejčastějších příčin náhodného nebo záměrného předávkování. Acetaminofen se primárně metabolizuje v játrech. V terapeutických dávkách jsou játra schopna lék bezpečně a bez škodlivých efektů zpracovat. Jestliže je požita vysoká dávka, nebo jsou-li dlouhodobě překračovány doporučené dávky, mohou být játra přetížena a nedokáží nadměrné množství léku zpracovat. Výsledkem je vznik toxického meziproduktu, který způsobí poškození jaterních buněk. Nezasáhne-li se včasnou léčbou, může dojít k selhání jater. Nesprávné užívání acetaminofenu může mít škodlivé nebo dokonce fatální následky, a to zvláště u dětí, pokud jejich rodiče nedodrží pečlivě návod k dávkování. Lidé si často neuvědomují, že acetaminofen je součástí mnoha kombinovaných léčebných přípravků, jako např. léků proti chřipce a nachlazení. Užívají-li se dva nebo více takových preparátů současně, může hladina acetaminofenu překročit bezpečnou mez. Preparáty acetaminofenu se vyskytují v různých silách a v několika odlišných formách, jako jsou tablety, tobolky a kapky. Nejvyšší denní limit pro dospělé je 4000 mg. Požití více než 4000 mg za 24 h se považuje za předávkování a překročení 7000 mg může způsobit těžkou intoxikaci, pokud není neprodleně léčeno.U dětí závisí hodnota limitu na věku a tělesné hmotnosti. Více o toxickém množství viz www.mayoclinic.com.

Jestliže je známo, že došlo k předávkování acetaminofenem nebo existuje-li podezření na ně, doporučuje se dotyčnou osobu umístit na oddělení urgentní péče. Po potvrzení předávkování může být jako antidotum podán N-acetylcystein (NAC), který pomáhá minimalizovat poškození jater. Toto antidotum má nejvyšší účinnost, když je podáno do 8 a 12 h od předávkování.

Jakým způsobem je vzorek pro vyšetření odebrán?

Vzorek krve se získá venepunkcí loketní žíly.

Je třeba speciální přípravy na odběr vzorku?

Není nutná žádná příprava.

Vyšetření

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Jak je vyšetření využíváno?

Vyšetření slouží ke změření koncentrace acetaminofenu v krvi za účelem zjištění diagnózy předávkování, posouzení rizika poškození jater a rozhodnutí o potřebě léčby. Pro pozitivní výsledek je třeba rychlé diagnózy a léčby.

K detekci poškození jater lze využít stanovení aspartátaminotransferázy (AST) a alaninaminotransferázy (ALT), protože vysoké koncentrace acetaminofenu mohou být hepatotoxické. Ke stejnému účelu je možné použít stanovení protrombinového času (PT).

Kdy je vyšetření požadováno?

Stanovení se požaduje při podezření na předávkování acetaminofenem, a to po předpokládaném požití nebo v intervalech 4 až 6 h poté. Když je vzorek krve odebrán příliš brzo, nemusí výsledek přesně odpovídat množství léku resorbovanému ze žaludku do krve. Symptomy se mohou objevit už za 2 až 3 h po požití, ale nemusí se vyvinout ani za 12 a více hodin.

Mezi příznaky patří

  • nevolnost
  • ztráta chuti k jídlu
  • bolesti nebo křeče v břiše

Za neléčeného stavu se intoxikace dále rozvíjí a za 3 až 4 dny se objeví žloutenka, selhání jater a ledvin, dostaví se křeče, koma a smrt. Při léčbě do 8 h od předávkování je však velká naděje na zotavení.

U dětí, které požily acetaminofen v tekuté formě, musí být rozhodnutí o léčbě učiněno již do 2 h, protože lék se v této podobě vstřebává rychleji.

Co výsledek vyšetření znamená?

Následující tabulka uvádí výsledky, které lze získat vyšetřením.

Koncentrace acetaminofenu v krvi

Interpretace výsledku vyšetření

10 - 20 μg/ml

Terapeutická hladina

Do 150 μg/ml za 24 h po požití

Nízké riziko poškození jater

Více než 200 μg/ml za 4 h po požití

nebo

více než 50 μg/ml za 12 h po požití

Toxická hladina spojená s poškozením jater

Výše uvedené hladiny jsou typické pro jednorázové požití toxického množství léku. V případech dlouhodobého překračování doporučené dávky (chronického předávkování) to nemusí platit. Je na lékaři, aby při určení rizika a/nebo jaterního poškození u chronického předávkování vzal v úvahu hladiny acetaminofenu spolu s klinickými příznaky, symptomy a jaterními testy.

Další informace související s tímto vyšetřením

Je třeba si uvědomit, že mnoho předepisovaných i volně prodejných preparátů obsahuje acetaminofen v kombinaci s jinými léky. Neužívejte najednou více než jeden lék s obsahem acetaminofenu. Jestliže pijete denně 3 a více alkoholických nápojů, zeptejte se svého lékaře, zda můžete užívat acetaminofen. Budete-li užívat více než obvyklé 1 - 2 dávky acetaminofenu, nepijte alkohol, protože to může zvýšit pravděpodobnost poškození jater.

Časté otázky

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

1. Je acetaminofen při správném užívání nebezpečný?

Acetaminofen je při doporučeném dávkování v předepsaných intervalech jedním z nejbezpečnějších a nejúčinnějších známých léků.

2. Jak se léčí předávkování acetaminofenem?

Každý kdo vykazuje známky otravy acetaminofenem by měl být umístěn na oddělení urgentní péče. Při potvrzení předávkování má dostat antidotum (N-acetylcystein), které je nejúčinnější jestliže je podáno za 8 až 12 h po požití. Pacient může být symptomaticky léčen i jinými léky. Při podezření, že se lék stále nachází v žaludku (do 4 h po požití), může se podat živočišné uhlí, které absorbuje zbytky léku a zabrání jeho resorpci do těla. Do 1 h po požití může být proveden výplach žaludku. Při této procedůře se zavádí ohebná sonda nosem a jícnem do žaludku. Kapalina, obvykle fyziologický roztok, se pumpuje do žaludku a poté se odsaje spolu s žaludečním obsahem. Někdy se to označuje jako "vypumpování žaludku".

Přes léčbu antidotem N-acetylcysteinem někdy dojde k velkému poškození jater. Jestliže se po předávkování vyvine jaterní selhání, může být nutná transplantace jater.

Zeptejte se nás

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás
None

Literatura a odkazy

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Jabor. A. et al.: Encyklopedie laboratorní medicíny. Dostupné na www.sekk.cz.

http.://cs.wikipedia.org/wiki/toxikologie

MedlinePlus Medical Encyclopedia: Acetaminophen overdose
MedlinePlus Drug Information: Acetaminopen

Tento článek byl naposledy aktualizován 14. prosince 2011.