Popis onemocnění

Hepatitida je zánět jater, který může být způsoben virovou infekcí, chemickými látkami, léky, alkoholem, vrozenými nemocemi nebo imunitním systémem pacienta. Tento zánět může být akutní s postupným vymizením během několika týdnů až měsíců, nebo chronický přetrvávající mnoho let. Chronická hepatitida může přetrvávat 20 i více let před tím, než způsobí významnější příznaky progresivního poškození jater, jako jsou cirhóza (jizvenatí a ztráta funkce), rakovina jater nebo smrt. Játra jsou životně důležitým orgánem umístěném v pravém horním kvadrantu břicha. Mají řadu funkcí včetně zpracování živin, vytváření žluče pro trávení tuků, syntézy mnoha důležitých bílkovin, regulace krevní srážlivosti, metabolizace potenciálně toxických látek na neškodné, které tělo využívá nebo vylučuje. Zánět může (v závažných případech) interferovat s těmito procesy a umožňuje akumulaci potenciálně toxických látek.

Příznaky hepatitidy jsou stejné bez ohledu na příčinu, ale liší se pacient od pacienta a mohou se lišit i v průběhu onemocnění. Mnoho pacientů s akutní hepatitidou má mírné příznaky, které mohou být zaměněny za příznaky chřipky. Ty zahrnují únavu, nausea, ztrátu chuti, horečku a bolesti břicha. U jiných pacientů se může objevit žloutenka, svědění, tmavě zbarvená moč a světlá stolice. Fyzikální vyšetření může odhalit bolestivá a zvětšená játra. Chronická hepatitida obvykle nezpůsobuje žádné příznaky, nebo může být vnímána pouze jako ztráta energie a únava. U některých pacientů chronická hepatitida postupně poškozuje játra a po mnoha letech způsobuje jaterní selhání. Chronická forma typicky přetrvává po mnoho let a pouze vzácně se vyléčí bez léčby.

Virová hepatitis

Nejčastější příčinou hepatitidy je virová infekce. Viry hepatitidy se nazývají podle pořadí, jak byly objeveny: viry hepatitidy A, B, C, D, a E (viz Tabulka virových hepatitid).

 • Hepatitis A se šíří infikovanou vodou a potravou, které byly infikovány stolicí. Centrum pro kontrolu nemocí a prevenci (CDC) odhaduje, že až jedna třetina populace USA je během svého života infikována virem hepatitidy A. Příznaky mohou být podobné chřipce a často nejsou přisuzovány hepatitidě. Většina pacientů se uzdraví během 6 měsíců.
 • Hepatitis B je nejčastější příčinou akutní virové hepatitidy. Může se šířit krví, infikovanými jehlami, pohlavním stykem, nebo z matky na dítě. Každým rokem je v USA přibližně 73000 nových případů, což je pokles od roku 1980, kdy byl průměr 260000. Většina pacientů se zlepší bez jakékoli intervence, ale asi 1-3% pacientů se stává nosiči - chronicky infikovanými nemocnými, kteří mohou infikovat jiné lidi. Obzvláště rizikoví jsou novorozenci, u kterých dochází v 90% k rozvoji chronické infekce. S nástupem screeningových programů pro těhotné ženy a vakcinace novorozenců došlo k poklesu případů infikovaných novorozenců. Většina pacientů s chronickou hepatitidou B je nyní zaznamenávána v částech světa, kde je infekce mezi novorozenci stále častá (zejména jižní a východní Evropa a Afrika).
 • Hepatitis C se šíří hlavně kontaminovanou krví. Může to být používáním společných jehel nebo jiných nástrojů mezi narkomany; použitím kontaminovaných nástrojů používaných pro piercing a tetování; profesionální expozicí pracovníků ve zdravotnictví používajících jehly nebo jiné ostré předměty; při sexuálních aktivitách vedoucích k poranění tkání; přenosem z matky na plod; nebo poraněním při sportu nebo jiných aktivitách. Hepatitida C je méně častá než hepatitida B jako příčina akutní hepatitidy, ale většina nemocných vyvine chronickou infekci. Podle CDC se u 55-85% nemocných exponovaných virovou infekcí vyvíjí infekce chronická.
 • Hepatitida D a E jsou v USA (i v ČR) vzácné. Hepatitis D způsobuje infekci pouze v přítomnosti infekce virem hepatitidy B a způsobuje horší průběh tohoto onemocnění. Šíří se obvykle krví nebo infikovanými jehlami. Hepatitida E se šíří podobným způsobem jako hepatitida A a vyskytuje se primárně v Asii, Africe, a jižní Americe.

Chemicky indukovaná hepatitis

Játra jsou zodpovědná za metabolismus alkoholu, léků a toxinů zevního prostředí. Játra je metabolizují na látky, které mohou být využity nebo vyloučeny z těla. Některé léky nebo chemické látky způsobují poškození jater, je-li člověk vystaven jejich vysokým dávkám. Acetaminofen, který se nachází v mnoha nepředpisových i předpisových lécích, je jedním z příkladů. V terapeutických dávkách je používán jako analgetikum, ale ve velmi vysokých dávkách nebo v kombinaci s alkoholem může způsobit život ohrožující akutní selhání jater. Excesivní konzumace alkoholu sama o sobě působí na játra také toxicky a je jednou z nejčastějších příčin chemické hepatitidy.

Mnoho léků může u citlivých jedinců způsobit hepatitidu. Tento nežádoucí účinek léků nelze předem odhadnout, a zdá se, že je spojen s alergickou reakcí. Mezi takové léky patří například anestetika, antibiotika, anabolické steroidy, a léky proti křečím.

Vrozené formy hepatitidy

Některé vrozené nemoci způsobují akutní nebo chronickou hepatitidu. Nejčastějším z těchto onemocnění je hemochromatóza, vrozená nemoc způsobená nadměrným ukládáním železa v těle. Játra jsou jedním z hlavních postižených orgánů, a chronická hepatitida může být projevem hemochromatózy. Relativně častou vrozenou nemocí je deficience alfa 1-antitrypsinu a u postižených dětí se vyskytuje akutní i chronická hepatitida. U dospělých je postižení jater většinou obtížněji diagnostikovatelné, ale nemocní s deficiencí alfa-1-antitrypsinu mají častěji cirhózu a rakovinu jater. Vzácnější vrozenou nemocí je Wilsonova nemoc, kde dochází k akumulaci mědi v játrech, mozku a v dalších tkáních. Onemocnění může způsobovat akutní i chronickou hepatitidu. Pokud není Wilsonova nemoc léčena, dochází k progresivnímu zhoršování a onemocnění má fatální průběh.

Nealkoholové ztukovatění jater (NAFLD) a chronická hepatitis

Jednou z nejčastějších příčin chronické hepatitidy je akumulace nadměrného množství tuku v játrech. K tomu dochází u lidí s metabolickým syndromem, což je kombinace obezity, hypertenze, vysokých hladin triglyceridů, nízkého HDL cholesterolu, a insulinové rezistence nebo diabetu 2. typu. Závažnější forma hepatitidy je někdy nazývána nealkoholovou steatohepatitidou (NASH). Neexistují laboratorní testy na diagnostiku NAFLD nebo NASH, kromě vyšetření jaterní biopsie.

Autoimunní hepatitis

Autoimunní hepatitis je obvykle chronickou formou hepatitidy, která často vede k progresivnímu poškození jater; u zhruba 25% případů se může manifestovat jako akutní hepatitis. Je častější u žen než u mužů; podle American Liver Foundation je 70% pacientů žen. Z důvodů, které nejsou úplně známy, útočí imunitní systém pacienta na jeho játra. Autoimunní hepatitis může být sdružena s jinými autoimunními nemocemi, jako jsou diabetes 1. typu, ulcerózní kolitis a Sjogrenův syndrom.

 

Diagnostika

Na akutní hepatitidu je často pomýšleno na základě příznaků (horečka, ztráta chuti k jídlu, nausea), často mívají pacienti tmavou moč, světlou stolici a žluté zabarvení kůže a bělma očí (hovoříme o žloutence nebo ikteru). Chronická hepatitis je častěji detekována v důsledku abnormálních laboratorních testů. V některých případech je provedeno testování na přítomnost infekce virem hepatitidy B nebo C kvůli rizikovému chování (narkomani, promiskuitní chování), nebo při dárcovství krve.

Hepatitis (obzvláště chronická hepatitis) může být objevena během rutinního testování jako abnormální výsledek například metabolických nemocí. Jedná se o skupinu laboratorních testů ordinovaných jako součást každoroční prohlídky a zahrnující některé jaterní testy. U pacienta, který je bez příznaků, nebo má jen mírné příznaky, mohou být tyto příznaky první známkou zánětu jater nebo poškození. Tyto testy jsou používány k detekci poškození jater a k posouzení závažnosti onemocnění. Zahrnují:

 • Alaninaminotransferáza (ALT) - enzym nacházený hlavně v játrech; nejlepší test pro diagnostiku hepatitidy
 • Alkalická fosfatáza (ALP) - enzym se vztahem ke žlučovým cestám; často zvýšen při jejich blokádě
 • Aspartátaminotransferáza (AST) - enzym nacházený v játrech a v některých jiných orgánech, obzvláště v srdci a v dalších svalech
 • Bilirubin, odpadní produkt tvořený z přestárlých krvinek, je sloučeninou žluté barvy způsobující žloutenku a tmavou barvu moči, je-li přítomen ve vyšších koncentracích
 • Albumin - měří se hlavní protein vytvářený játry a tento test říká, jak dobře játra tvoří tuto bílkovinu
 • Celková bílkovina - měří se albumin a další bílkoviny v krvi, včetně protilátek vytvářených k boji proti infekcím (protilátky nejsou vytvářeny v játrech)

Je-li podezření na specifické typy hepatitidy anebo k jejich vyloučení se používají i další testy, které zahrnují:

 • Testování na přítomnost virové infekce. Existuje řada testů na protilátky a antigeny specifických pro hepatitidu A, B, a C (viz Tabulka virových hepatitid).
 • Podezření na vrozenou hepatitidu bývá u rodinné anamnézy jaterních chorob. Běžné testy na vrozené jaterní nemoci zahrnují sérové železo, celkovou vazebnou kapacitu pro železo a hladiny ferritinu pro diagnostiku hemochromatózy, a koncentraci alfa-1-antitrypsinu pro diagnostiku deficience alfa-1-antitrypsinu. Ceruloplasmin a testy na měď pomáhají v diagnostice Wilsonovy nemoci. Tělo normálně eliminuje nadbytek mědi do žluči, ale také váže měď na enzym nazývaný ceruloplasmin. U Wilsonovy nemoci nepracují vazba a exkrece mědi správně, což vede ke sníženým koncentracím ceruloplazminu v krvi a ke zvýšeným hladinám volné mědi v krvi, moči a v játrech.
 • Poléková, alkoholová a chemická hepatitida nejsou obvykle přímo vyšetřovány krevními testy. K diagnóze se většinou dospěje vyšetřením pacienta, zjištěním předchozí expozice chemickým látkám, lékům, alkoholu a tam, kde je to možné zhodnocením rizik pacienta, kterým byl vystaven na pracovišti (například průmyslová rozpouštědla).
 • Autoimunní hepatitis. K diagnostice může být použita řada autoprotilátek včetně antinukleárních protilátek (ANA), a to jak k diagnostice autoimunní hepatitidy, tak i pro zjištění dalších přidružených autoimunních nemocí.
 • Protrombinový čas. Tento test může být použit u pacientů s hepatitidou nebo suspektní hepatitidou; bílkoviny vytvářející krevní sraženinu jsou většinou vytvářeny játry a prodloužený protrombinový čas pomáhá při posouzení závažnosti jaterního poškození.
 • Jaterní biopsie, při které se jehlou odebírá z jater malé množství buněk, které jsou vyšetřeny pod mikroskopem patologem, je definitivním způsobem diagnózy onemocnění. Protože se jedná o invazivní vyšetření, je používána primárně v situacích, kdy jiné testy nejsou jednoznačné, nebo pro posouzení závažnosti poškození jater.

 

Léčba

Léčba hepatitidy je kombinací prevence, podpory, úlevy od příznaků a léčby vyvolávajícího onemocnění. Výskyt nových případů virové hepatitidy se snížil v důsledku používání bezpečných injekcí a praktik bezpečného sexu (důležité pro prevenci hepatitidy B a C) a dostupnosti vakcín proti hepatitidě A a B (v současnosti není k dispozici vakcína proti hepatitidě C). Vyšetřování dárcovské krve na hepatitidu B a C prakticky eliminovalo infekce přenášené krevními transfúzemi. Systematický program vyšetřování těhotných žen na hepatitidu B a vakcinace dětí při narození, pokud je matka infikována, výrazně snížilo výskyt nových případů hepatitidy B.

Léčba zaměřená na podporu a úlevu od příznaků je často jedinou možnou léčbou u akutní hepatitidy A, B a C. Hepatitidy způsobené parazity nebo baktériemi jsou léčeny terapií těchto infekcí. Poléková, chemicky indukovaná a alkoholová hepatitida jsou léčeny vyloučením toxinu. Ve většině případů se akutní hepatitida sama vyléčí.

U chronické hepatitidy je cílem minimalizovat další poškozování jater, léčit vyvolávající onemocnění, které způsobuje poškození jater a zabránit přenosu virové hepatitidy na jiné lidi. Na chronickou hepatitidu B i C je k dispozici léčba (viz Tabulka virových hepatitid), ale ta není účinná ve všech případech.

Autoimunní hepatitida může být léčena léky potlačujícími imunitní systém, jako jsou například prednison a azathioprin (Imuran), ačkoli tato léčba také není účinná ve všech případech. Specifická léčba je k dispozici pro geneticky podmíněné hepatitidy. U nealkoholového ztukovatění jater vede zhubnutí (u obézních pacientů) často ke zlepšení hepatitidy, a první výsledky naznačují, že léky snižující insulinovou rezistenci mohou být také prospěšné.

Na léčbu hepatitid se objevují nové léčebné postupy, vakcíny a preventivní strategie. Je důležité hovořit se svými lékaři o rizicích a výhodách současně dostupných léčebných možností.

 

Literatura a odkazy

S1
Thomas, Clayton L., Editor (1997). Taber’s Cyclopedic Medical Dictionary. F.A. Davis Company, Philadelphia, PA [18. vydání]. str. 884-886.

S2
Pagana, Kathleen D. & Pagana, Timothy J. (2001). Mosby’s Diagnostic and Laboratory Test Reference 5. vydání: Mosby, Inc., Saint Louis, MO. str. 477-480.

S3
(2005, 15. leden). Viral Hepatitis B Fact Sheet [15 odstavců]. CDC, National Center for Infectious Diseases [On-line informace]. http://www.cdc.gov/ncidod/diseases/hepatitis/b/fact.htm

S4
(© 2005) Hepatitis and Liver Disease in the United States [17 odstavců]. American Liver Foundation [On-line informace]. http://www.liverfoundation.org/db/articles/1008

S5
(© 2002-2003) Hepatitis A Factsheet [14 odstavců]. American Liver Foundation [On-line informace]. http://www.liverfoundation.org/db/articles/1061

S6
(© 2002-2003) What is Autoimmune Hepatitis? [7 odstavců]. American Liver Foundation [On-line informace]. http://www.liverfoundation.org/db/articles/1011

S7
(© 2002-2003) Chemical and Drug Induced Liver Injury [9 odstavců]. American Liver Foundation [On-line informace]. http://www.liverfoundation.org/db/articles/1056

S8
(2005, 15. leden). Interpretation of the Hepatitis B Panel CDC [6 odstavců]. National Center for Infectious Diseases [On-line informace]. http://www.cdc.gov/ncidod/diseases/hepatitis/b/Bserology.htm

S9
(2005, 15. leden). Hepatitis C Fact Sheet, CDC [8 odstavců]. National Center for Infectious Diseases [On-line informace]. http://www.cdc.gov/ncidod/diseases/hepatitis/c/fact.htm

S10
(© 2005). Hepatitis B Virus (HBV) [14 odstavců]. ARUP’s Guide to Clinical Laboratory Testing [On-line informace]. http://www.arup-lab.com/guides/clt/tests/clt_291a.jsp#1150957

S11
Hart, J. (2003, 3. říjen). Hepatitis [21 odstavců]. MedlinePlus Health Information Medical Encyclopedia [On-line informace]. http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/001154.htm

S12
(© 2005). ARUP Hepatitis A Virus (HAV) [2 odstavce]. ARUP’s Guide to Clinical Laboratory Testing [On-line informace]. http://www.arup-lab.com/guides/clt/tests/clt_290a.jsp#1150939

S13
Owens, T. (2005, 9. únor). Ceruloplasmin [11 odstavců]. MedlinePlus Medical Encyclopedia [On-line informace]. http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/003662.htm

S14
(© 2005). Ceruloplasmin [2 odstavce]. ARUPs Guide to Clinical Laboratory Testing [On-line informace]. http://www.aruplab.com/guides/clt/tests/clt_a162.jsp

S15
(© 2002-2006). Ceruloplasmin (Cp) TECHNICAL UPDATE [6 odstavců]. Interpath Laboratory [On-line informace]. http://www.interpathlab.com/TechnicalUpdates/ceruloplasmin.htm

S16
Twomey, P. et. al. (2005). Relationship between Serum Copper, Ceruloplasmin, and Non–Ceruloplasmin-Bound Copper in Routine Clinical Practice [6 odstavců]. Clinical Chemistry. 2005;51:1558-1559 [On-line časopis]. http://www.clinchem.org/cgi/content/full/51/8/1558

S17
About Wilson’s Disease [27 odstavců]. Wilson’s Disease Association [On-line informace]. http://www.wilsonsdisease.org/about%20wilsons%20disease.html

S18
(© 2005) Wilson Disease Screening Panel, Serum [2 odstavce]. ARUP's User's Guide [On-line informace]. http://www.arup-lab.com/guides/ug/tests/0020598.jsp

S19
(© 2005) Free Copper (Direct) in Serum Ultrafiltrate [11 odstavců]. ARUP's Guide to Clinical Laboratory Testing [On-line informace]. http://www.arup-lab.com/guides/clt/tests/clt_a278.jsp#5461569

S20
(© 2005) Copper and Copper-Ceruloplasmin Index [6 odstavců]. ARUP's Guide to Clinical Laboratory Testing [On-line informace]. http://www.arup-lab.com/guides/clt/tests/clt_alp9.jsp#1155978

Jiné internetové zdroje

CDC, National Center for Infectious Diseases: Viral Hepatitis B
American Liver Foundation

American Liver Foundation: Liver Biopsy

The American Journal of Managed Care (Oct 2005) Chronic Hepatitis C: An Age Wave of Disease Burden
(PDF ke stažení)
Wilson’s Disease Association


Tento článek byl naposledy přezkoumán dne 30. leden 2011.
Tento článek byl naposledy změněn 30. leden 2011.