Další název:
ApoE - kardiální riziko, ApoE 2 mutace, APOE4 genotyp
Oficiální název:
Genotypizace Apolipoproteinu E

Základní informace

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Proč se nechat vyšetřit?

Genotypizace Apo E není všeobecně používaným vyšetřením.

Klinický význam tohoto vyšetření je stále ve stádiu výzkumu, avšak přesto může být využito ve dvou rozdílných případech:

  • Pro posouzení kardiálního rizik, kdy může napomoci v rozhodování o výběru léčby osob skardiovaskulárnímonemocněnímnebo k potvrzení diagnózy hyperlipoproteinémie typu III (nazývané také Familiární dysbetalipoproteinémie).
  • Jako vodítko k diagnóze pozdního nástupu Alzheimerovy nemociu dospělé osoby s příznaky onemocnění.

Kdy vyšetření použít?

  • Jestliže Váš ošetřující lékař usoudí, že máte známky dědičné predispozice k zvýšené hladině cholesterolua triacylglycerolů, nebo v případě výskytu žlutavých ložisek na kůži nazývaných xantomy.
  • V případě, že trpíte známkami progresivní demencea váš ošetřující lékař rozhodne o posouzení pravděpodobnosti, že tyto projevy mohou být známkou Alzheimerovy choroby.

Požadovaný druh vzorku

Vzorek je získán ze žíly na paži pacienta

Příprava k vyšetření?

Žádná

Vyšetřovaný parametr

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Co je vyšetřováno?

Tvorbu apolipoproteinu (Apo) E řídí genApoE. ApoE protein je jedním z pěti hlavních typů krevních apolipoproteinů (A-E).

ApoE je vytvářen zejména v játrech ale i některých dalších tkáních (mozek) a zastává dvě základní metabolické úlohy:

  1. Transport lipidů (tuků) z místa jejich syntézy/vstřebávání do tkání, vekterých jsou skladovány nebo využívány.
  2. Transport cholesterolu a dalších lipidů ze tkání do jater, která mohou tyto lipidy dále zpracovat nebo vyloučit do žluče. ApoE je důležitou složkou metabolismulipoproteinů – transportních částic pro přenos lipidů v krvi. ApoE napomáhá odbourávání lipoproteinů o velmi nízké hustotě (VLDL)a chylomiker - lipoproteinových částic zodpovědných za transport lipidů přijatých potravou krví do jater.

Vyšetření se provádí testováním DNAvyšetřované osoby, kdy se charakterizuje kombinace různých forem (alel) genu ApoE (genotyp). V populaci se vyskytují tři různé formy (alely) ApoE – e2, e3 a e4 přičemž nejčastější alelou, zastoupenou v populaci 60%, je alela e3. Každý člověk je nositelem dvou alel ApoE genu, čímž vzniká možnost výskytu celkem šesti různých kombinací (genotypů).

Genotyp ApoE e3/e3 je tedy nejčastěji se vyskytujícím genotypem. Genotypy s alelou ApoE e4 (e4/e4 a e4/e3) se vyskytují přibližně u 25% populace a jejich výskyt je spojen se zvýšeným rizikem vzniku aterosklerózy. Při vysokém obsahu tuků ve stravě jsou nosiči těchto genotypů ohroženi riziko vysoké koncentrace LDL-C(tzv. "špatného cholesterolu") a triacylglycerolů.

Alela ApoE e4 je rovněž spojena se zvýšeným rizikem vzniku Alzheimerovy nemoci(AN)s pozdním nástupem, která se u postižených osob vyvíjí po 65. roku věku. Účinek alel e4 ApoE je v tomto případě aditivní – nosiči jedné kopie e4 alely (s genotypy e2/e4 nebo e3/e4) mají riziko vzniku Alzheimerovy choroby zvýšené, avšak méně významně než nosiči obou alel e4 (e4/e4). Důležité je upozornit, že v případě genotypů ApoE se jedná o relativní riziko vzniku onemocnění. Většina osob nesoucích e4 ApoE ve skutečnosti nikdy neonemocní Alzheimerovou nemocí, a naopak, mnoho pacientů s tímto onemocněním nejsou nosiči alely e4 v genu ApoE.

Osoby, u kterých se vyskytuje alela e2 genu ApoE mají sklon k nižší koncentraci LDL-C, avšak zároveň zvýšené koncentraci triacylglycerolů v krvi. Výskyt alely e2 v genu ApoE souvisí rovněž s rizikem vzniku hyperlipoproteinémie/hyperlipidémie typu III (familiární dysbetalipoproteinémie), která je raritní vrozenou poruchou charakterizovanou vznikem žlutavých ložisek na kůži nazývaných xantomy, zvýšenou koncentrací triacylglycerolů v krvi a vývojem aterosklerózy v mladém věku.

Jakým způsobem je vzorek pro vyšetření odebrán?

Vzorek je získán ze žíly na paži pacienta.

Je třeba nějaké přípravy k vyšetření k zajištění kvality vzorku?

Vyšetření nevyžaduje žádnou přípravu.

Vyšetření

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Jak je využíváno?

Kdy je vyšetření objednáváno?

Co výsledek vyšetření znamená?

Je něco dalšího, co bych měl(a) v souvislosti s tímto vyšetřením vědět?

Jak je využíváno?

U kardiovaskulárních onemocnění

Genotypizace ApoE není rutinně používané vyšetření a jeho klinický význam je stále předmětem výzkumných programů. Pokud se přistoupí k tomuto vyšetření, jeho výsledky mohou být užitečné pro posouzeníkardiálního rizika,v kombinaci s dalšími vyšetřeními lipidů, jako je vyšetření cholesterolua elektroforéza lipoproteinů. Za určitých okolností je užitečné vyšetření genetické zátěže u některých poruch metabolizmu lipidů.

Genotypizace ApoE může být indikována jako pomocné vyšetření pro výběr léčby poruch metabolismu lipidů. Například u osob s vysokou koncentrací cholesterolu a triacylglycerolů jsou lékem volby pro snížení rizika kardiovaskulárního onemocnění statiny. Statiny, spolu s omezením tuků přijímaných v potravě, jsou základem léčby pro snížení koncentrace lipidů v krvi. Účinnost této hypolipidemické léčby však kolísá v širokém rozmezí a jedním z faktorů, který ji ovlivňuje, je genotyp ApoE. I při dodržování diety s nízkým obsahem lipidů může být léčebná odpověď na léčbu statiny (snížení koncentrace LDL-Cv krvi) nižší u nosičů ApoE e4 v porovnání s nosiči ApoE e2, a proto může být u nosičů alely e2 přistoupeno k úpravě léčebného schématu. Význam genotypu ApoE však není v této indikaci zcela vysvětlen a má v současnosti význam doplňující.

Genotypizace ApoE může být případně vyžádaným pomocným vyšetřením pro diagnózu hyperlipoproteinémietypu III u osob s příznaky onemocnění, kde navíc umožňuje vyhodnocení rizika u příbuzných pacienta.

U Alzheimerovy choroby

Genotypizace ApoE je někdy využívána jako pomocné vyšetření v diagnostice Alzheimerovy nemocis pozdním nástupem u pacientů s projevy onemocnění. V tomto případě se jedná o vyšetření rizikového faktoru, který naznačuje případné zvýšení pravděpodobnosti onemocnění, ale specificky neurčuje, že se skutečně o AN v konkrétním případě jedná. U pacienta s výskytem demencezvyšuje přítomnost alely e4 genu ApoE pravděpodobnost, že demence je důsledkem AN, ale není diagnostickým testem onemocnění. V současnosti neexistuje žádný přímý test k diagnóze AN v průběhu života. Lékaři však mohou dospět k poměrně přesné diagnóze tohoto onemocnění na základě vyloučení dalších možných příčin demence a s přispěním analýzy genetické predispozice ke vzniku AN na základě genotypizace ApoE a vyšetřením Tau/Aß42 .

Kdy je vyšetření objednáváno?

  • Genotypizace ApoE je někdy požadováno, jestliže u pacienta s významně zvýšenou koncentrací cholesterolua triacylglycerolůnedojde ke zlepšení parametrů po změně dietních a režimových opatření.
  • Pro posouzeníčasnéhokardiálního rizikau příbuzných nosičů alel e2/e2 v genu ApoE.
  • U pacientů s výskytem žlutavých kožních ložisek nazývaných xantomy, u kterých je podezření na onemocnění hyperlipoproteinémiítypu III.

Genotypizace ApoE je také někdy požadováno jako pomocné vyšetření u pacientů s příznaky progresivní demence, jako je snížení intelektových schopností, obtíže s vyjadřováním a řečí, ztráta paměti a změny osobnosti a chování, které začínají negativně ovlivňovat každodenní život. Genotypizace ApoE může zpřesnit pravděpodobnost příčinné souvislosti demence s Alzheimerovou nemocí po vyloučení jiných příčin, jako je předávkování, vaskulární demence způsobená cévní mozkovou příhodou (mrtvice) nebo onemocnění štítné žlázy.

Co výsledek vyšetření znamená?

Osoby s genotypem e2/e2 genu ApoE jsou ohroženy zvýšeným rizikem časného vzniku cévního onemocnění, avšak toto onemocnění se u nich na druhou stranu nemusí vůbec vyvinout. Podobně, pacienti trpící tímto onemocnění nemusí být nosiči genotypu e2/e2 genu ApoE, protože genotyp ApoE je pouze jedním z řady faktorů, které se podílejí na tomto onemocnění. Genotypizace ApoE přináší doprovodnou informaci a v případě výskytu příznaků onemocnění nález genotypu e2/e2 může potvrdit výskyt hyperlipoproteinémietypu III.

Nosiči genotypu e4/e4 v ApoE mají zvýšené riziko vzniku aterosklerózy. U pacientů s příznaky Alzheimerovy chorobyv pozdějším věku s jednou nebo dvěma kopiemi e4 alely existuje zvýšená pravděpodobnost, že se skutečně jedná o Alzheimerovu chorobu. Na druhé straně, genotypizace ApoE není diagnostickým testem pro Alzheimerovu chorobu a NESMÍ být indikována k diagnostice u asymptomatickýchosob nebo jejich rodinných příslušníků. Většina nosičů alely e4 nikdy neonemocní Alzheimerovou chorobou a přibližně pouze 60% pacientů s Alzheimerovou chorobou s pozdním nástupem příznaků tvoří nosiči alely e4.

Alela e3 genu ApoE vykazuje "normální" metabolizmus tuků a nemá tedy žádný negativní genetický dopad.

Je něco dalšího, co bych měl(a) v souvislosti s tímto vyšetřením vědět?

Třebaže je genotypizace ApoE používána specialisty na léčbu Alzheimerovy nemoci, poskytuje pouze pomocnou informaci u nemocných s demencí. Konečná diagnóza AN je v současnosti možná pouze na základě vyšetření mozkové tkáně zemřelé osoby.

Genotypizace ApoE se neprovádí rutinně v každé laboratoři. V případě, že Vám Váš lékař doporučí toto vyšetření, bude váš vzorek odeslán do referenční laboratořea výsledek vyšetření může trvat delší dobu než u vyšetření prováděných v místní laboratoři.

Změny v koncentraci lipidů v krvi nemusí nutně vést ke vzniku cévního onemocnění nebo aterosklerózy, neboť na jeho vzniku se podílejí i další faktory, jako je obezita, diabetesči hypotyreóza.

Informace o laboratorním vyšetření

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Informace o laboratorním vyšetření naleznete zde.

Časté otázky

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

U mého otce byla diagnostikována Alzheimerova nemoc s pozdním nástupem příznaků a vyšetření ApoE neprokázalo přítomnost nosičství alely e4. Měl by ošetřující lékař indikovat další genetické testy?

Ne. Přibližně 40% pacientů s Alzheimerovou chorobou s pozdním nástupem příznaků není nositeli alelye4 v genu ApoE Mutacev genech PSEN1, PSEN2 a APP jsou sice spojené se vznikem AN u velmi malé části rodin s vysokým rodinným výskytem AN, ale toto onemocnění se v těchto rodinách vyskytuje ve formě s časným, nikoliv pozdním nástupem příznaků. V případě, že se ve vaší rodině vyskytuje velmi významná rodinná zátěž Alzheimerovy choroby, kdy bylo postiženo několik rodinných příslušníků v několika generacích, je vhodné o tom informovat ošetřujícího lékaře Vašeho otce, aby mohl vyhodnotit rizikové faktory.

Měla by genotypizace ApoE být prováděna plošně?

Ne. Vyšetření není vhodné k populačnímu screeningu. Může být použito pouze za specifických podmínek, kdy slouží jako doplňkové vyšetření. Většina lidí je nositeli alely e3 genu ApoE, která, stran ApoE, značí normální metabolizmus lipidů a většina nosičů ostatních alel ApoE nikdy nezaznamená významné odchylky metabolismu lipidů, nevyvine hyperlipoproteinémií typu III ani neonemocní Alzheimerovou nemocí s pozdním nástupem účinů.

Existuje důvod pro opakování vyšetření ApoE více než jednou?

Ne, neexistuje. Jediným důvodem by mohlo být podezření Vašeho lékaře na chybu v provedení prvního vyšetření. Každý dědíme jednu kopii genuApoE od jednoho ze svých rodičů a získaný genotyp se v průběhu našeho života nemění.

Zeptejte se nás

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Literatura a odkazy

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Na této stránce

Alzheimerova nemoc, Kardiovaskulární onemocnění, PSEN1, Tau/Aß42

Na internetu:

Seznam pracovišť provádějících genotypizaci ApoE v ČR

Literární odkazy

Text tohoto článku je založený na výzkumech, viz citované zdroje originálního článku v anglickém jazyce na stránkách http://www.labtestsonline.org/, a na sdílených zkušenostech mezinárodní vědecké redakční rady (Lab Tests Online Editorial Review Board). Originální text je pravidelně přezkoumáván redakční radou a může být aktualizován na základě nových vědeckých poznatků. Nově citované zdroje jsou přidávány do seznamu použité literatury a odlišeny od původních zdrojů využitých v předešlých verzích.

Odkazy na domácí literaturu:

Vrablík M., Hořínek A., Češka R., Poledne R., Hubáček M. Frekvence výskytu izoforem polipoproteinu E u pacientů s různými typy hyperlipoproteinémií.Čas Lék Čes 1999; 138(16):491-4.

Šobra J., Češka R. Genetická predispozice pro mnohočetný metabolický syndrom 4. část. Apolipoprotein E a lipoprotein (a). Čas Lék Čes 1999; 138(7):203-8

Brdička R. O lidském stárnutí a dlouhověkosti – 2. Vnitřní podmínky. Čas Lék Čes 2009; 148(7);330-334.

Tento článek byl naposledy aktualizován 22. února 2014.