Další název:
PS1, PS-1, Presenilin 1, S182
Oficiální název:
PS1 nebo mutační analýza PSEN1 genu
Související vyšetření:

Genotypizace ApoE, Tau/Aß42


Základní informace

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Proč se nechat vyšetřit?

Vyšetření se provádí k diagnostice vzácných mutacígenu PSEN1, které se vyskytují u rodinné (familiární) formy Alzheimerovy nemoci (AN) s časným nástupem příznaků (Early Onset Familial Alzheimer's Disease - EOFAD, nazývaná též Alzheimer's disease Type 3 - AD3)

Kdy vyšetření použít?

U dospělých osob s příznaky demencea významným rodinným výskytem Alzheimerovy nemoci, která počala před dosažením 60. – 65. roku věku, nebo v případě asymptomatickýchdospělých osob s příbuznými v rodině, u kterých byla diagnostikována mutace v genu PSEN1 a časná forma Alzheimerovy nemoci.

Požadovaný druh vzorku

Vzorek je získán ze žíly na paži pacienta

Příprava k vyšetření?

Žádná

Vyšetřovaný parametr

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Co je vyšetřováno?

Vyšetření se provádí k diagnostice mutací, které se vyskytují v sekvenci genu PSEN1 a jsou spojeny se vznikem rodinné (familiární) formy Alzheimerovy nemoci (AN) s časným nástupem příznaků (Early Onset Familial Alzheimer's Disease - EOFAD, nazývaná též Alzheimerova nemoc typu 3). Ačkoliv většina případů Alzheimerovy nemoci (AN)začíná ve věku po dosažení 65 roku života, přibližně 5-10% případů se vyskytuje u osob v mladším věku. Řada z těchto případů časné formy AN je familiárních, což znamená, že se onemocnění vyskytuje v rodinné linii a je způsobeno mutací v genu. Do současné doby byly identifikovány tři geny(PSEN1, PSEN2, a amyloidní prekurzorový protein - APP),jejichž velmi vzácně se vyskytující mutace způsobují vznik časné formy AN (AN typ 3):.

Mutace v genu PSEN1 se vyskytují nejčastěji. Odhaduje se, že mutace v tomto genu se podílejí na vzniku 30– 70% časné formy AN. S ohledem na skutečnost, že gen PSEN1 je dominantním genem, ke vzniku časné formy AN stačí zdědění pouze jedné alely s mutací od jednoho z rodičů.

Příčina vzniku časné formy AN u osob s mutacemi v genu PSEN1 není plně objasněna. Gen PSEN1 kóduje vznik proteinupresenilinu 1, který se podílí na vývoji mozku a míchy. S dalšími enzymyse podílí na štěpení určitých proteinů (amyloid protein beta) na malé kousky (amyloid beta peptid). Mutacemi v genu PSEN1 vzniká abnormální forma presenilinu 1 s porušenou funkcí podporující vznik delších fragmentů amyloid beta peptidu, které mají tendenci se seskupovat, pro neurony centrálního nervového systému jsou toxické, a mohou vytvářet amyloidní shluky (plaky) charakteristické pro AN.

Do současnosti bylo na celém světě nalezeno kolem 150 různých mutací v genu PSEN1 u omezeného souboru nemocných.Vysoký počet doposud nalezených mutací naznačuje existenci dalších doposud nepopsaných alterací. Z toho vyplývá, že vyšetření mutací PSEN1 genu nemusí odhalit každého nosiče mutace PSEN1 genu.

Analýza je mnohem jednodušší v případě již známé mutace u příbuzného v rodině. Mutační analýza genu PSEN1 je relativně nová a provádí ji jen velmi omezený počet laboratoří.

Jakým způsobem je vzorek pro vyšetření odebrán?

Vzorek je získán ze žíly na paži pacienta.

Je třeba nějaké přípravy k vyšetření k zajištění kvality vzorku?

Vyšetření nevyžaduje žádnou přípravu.

Vyšetření

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Jak je využíváno?

Kdy je vyšetření objednáváno?

Co výsledek vyšetření znamená?

Je něco dalšího, co bych měl(a) v souvislosti s tímto vyšetřením vědět?

Jak je využíváno?

K mutační analýze genu PSEN1 jsou indikovány asymptomatické osobynebo nemocní z rodin s výskytem časné formy Alzheimerovy nemoci a zvláště pak s příbuzným, kteří jsou nosiči mutatcev genu PSEN1. Vyšetření může být rovněž použito z důvodů diferenciální diagnostiky pro odlišení časné familiární formy AN a jiných forem demence s časným nástupem příznaků, ale obvykle pouze u osob s prokazatelným rodinným výskytem AN. Pro zhodnocení rizika přenosu mutace PSEN1 u nosičů s diagnostikovanou mutací v genu musí být provedena genetická konzultace. Prenatální vyšetření PSEN1 se provádí zřídka. Důvodem je nutnost provedení aminocentézya rovněž málo uplatňovaná indikace prenatálního vyšetření pro onemocnění s nástupem v dospělém věku.

Vyšetření není určeno pro populační screening ani jako vyšetření u osob s AN s pozdním nástupem příznaků.

Kdy je vyšetření objednáváno?

Provedení vyšetření může být objednáno u osoby s výskytem příznaků Alzheimerovy nemocive věku před dosažením 65. roku života. Mutační analýzu genu PSEN1 může být rovněž zvážena u asymptomatické dospělé osoby se závažnou rodinnou anamnézou časné formy Alzheimerovy nemoci, především v případě, že se v rodině vyskytuje řada příbuzných v několika generacích s onemocněním, které bylo diagnostikováno jako familiární časná forma AN, nebo je vysoká pravděpodobnost této diagnózy.

Prenatální vyšetření se indikuje pouze velmi vzácně a jen u osob s prokázaným nosičstvím konkrétní PSEN1 mutace v rodině. Samotná praxe – prenatální vyšetření z důvodů onemocnění, které se může objevit ve věku pokročilé dospělosti – je uplatňována zřídka.

Co výsledek vyšetření znamená?

Průkaz nosičství patogenní mutace PSEN1 je spojen s vysokou pravděpodobností vývoje časné formy AD, jejíž příznaky nastupují obvykle v podobném věku jako u dalších nosičů mutace v rodině. Penetrance genu(tj. projevy onemocnění, jeho závažnost a rychlost progrese) je individuálně variabilní. Vzhledem k tomu, že se jedná o dominantní typ dědičnosti, děti jednoho postiženého biologického rodiče mají 50% pravděpodobnost nosičství mutace v genu PSEN1.

Při negativním výsledku mutační analýzy genu PSEN1 nelze (u osob z rodin bez nálezu patogenní mutace v genu PSEN1) vyloučit diagnózu časné familiární formy AN. Důvodem je možnost alterace genu PSEN1, kterou nelze dosavadními metodami mutační analýzy diagnostikovat nebo mutace v jiných genech, včetně genů, které nebyly do současnosti identifikovány.

Je něco dalšího, co bych měl(a) v souvislosti s tímto vyšetřením vědět?

Mutace v genu PSEN1 se vyskytují téměř vždy pouze s familiární formou AN a nevyskytují se u AN s pozdním nástupem příznaků. Pouze několik ojedinělých případů mutací v genu PSEN1 nevykazovalo jasnou genetickou závislost v rodině. Tyto případy však byly vyvolány nonpaternitou, nově vzniklou mutací, nebo časnou smrtí rodiče/příbuzných, u kterých v době úmrtí ještě nedošlo k projevům onemocnění, takže rodinný výskyt nemohl být popsán.

Mutační analýza genu PSEN1 je nové a poměrně drahé vyšetření, které může být indikováno pouze v odůvodněných ojedinělých případech. Vyšetření se provádí pouze v několika vybraných laboratořích v světě, a jestliže se jej Váš ošetřující lékař rozhodne indikovat, zašle vzorek krve do referenční laboratoře, což může znamenat delší dobu do obdržení výsledku.

Informace o laboratorním vyšetření

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Informace o laboratorním vyšetření naleznete zde.

Časté otázky

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

U mého otce byla diagnostikována časná forma Alzheimerovy nemoci. Může mi ošetřující lékař sdělit, zdali je můj otec nosičem genové mutace bez provedení mutační analýzy?

Ne. Příznaky onemocnění u familiární, časné formy AN, sporadické časné formy AN a AN s pozdním nástupem jsou, s výjimkou doby jejich nástupu, stejné. Genetickou mutaci nelze u nikoho diagnostikovat pouze na základě pozorování změn v každodenním chování. Jestliže se v rodině vyskytuje zvýšená četnost časné formy AN, nebo již ověřený případ nosičství mutace u příbuzné osoby, může lékař pouze vyjádřit podezření na genetickou formu onemocnění. K jeho potvrzení je však nutné provedení genetických testů.

Existují i jiná genetická vyšetření, která se používají pro diagnostiku AN?

Časná forma AN je způsobena i mutacemi v dalších genech- PSEN2 a APP (amyloid precursor protein). Mutační analýza genu PSEN2 se provádí, ale analýza APP je raritním vyšetřením, které se provádí pouze v několika málo laboratořích ve světě. Je potřeba připomenout, že mutace v genu PSEN2 i APP jsou velmi vzácné a dosud byly charakterizovány pouze u malého počtu specifických rodin.

Zeptejte se nás

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Literatura a odkazy

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Literatura a odkazy

Na této stránce

Alzheimerova choroba

POZNÁMKA: Stránky uvedené zde jsou určeny pro Vaši další orientaci. Úplný seznam zdrojů použitých pro přípravu tohoto hesla naleznete zde.

Na internetu:

Pracoviště provádějících genotypizaci PSEN1 v ČR

Česká alzheimerovská společnost

Aktualizováno 15.7.2016

Tento článek byl naposledy aktualizován 12. května 2014.