Další název:
LDL-C, Špatný cholesterol
Oficiální název:
Lipoprotein s nízkou hustotou

Základní informace

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Proč se nechat vyšetřit?
Ke zhodnocení rizika vzniku a vývoje srdečních onemocnění.

Kdy se nechat vyšetřit?
Jako součást vyšetření s cholesterolem nebo lipidovým profilem nebo pokud byly zjištěny zvýšené hodnoty cholesterolu.

Požadovaný druh vzorku?
Vzorek krve odebraný ze žíly na Vaší paži nebo z prstu.

Poznámka. Laboratorní vyšetření LDL-C vždy vyžaduje 12 hodinové lačnění před odběrem.

Základní informace o odběru vzorku naleznete v sekci O LABORATORNÍM VYŠETŘENÍ

Vyšetřovaný parametr

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Co je vyšetřováno?
LDL je druh lipoproteinu, který je v krvi nosičem cholesterolu. LDL je považován za nežádoucí, neboť ukládá nadbytečný cholesterol ve stěnách cév a přispívá ke kornatění artérií (ateroskleróza) a nemocem srdce. Proto je LDL-cholesterol často označován jako „špatný“ cholesterol.

Obvykle je množství cholesterolu vypočítáváno z hodnot výsledků lipidového profilu, který se skládá z vyšetření celkového cholesterolu, HDL-cholesterolu (HDL-C) a triacylglycerolů. Za použití vzorce je spočítána hodnota LDL-C a tato hodnota je vydána jako výsledek. Většinou jde o dobrý odhad koncentrace LDL, správnost výsledku se zhoršuje se stoupající hodnotou triacylglycerolů, což nastane například při nedodržení lačnění před odběrem. Přímé stanovení LDL-C je méně ovlivněno hodnotou triacylglycerolů a proto je vhodné ho použít u vzorků odebraných bez lačnění nebo u pacientů s vysokými hodnotami triacylglycerolů.

Jakým způsobem je vzorek pro vyšetření odebrán?
Vzorek krve je většinou odebrán stříkačkou ze žíly na Vaší paži. Pokud se použijí přenosné přístroje, je vzorek odebrán z prstu.

Vyšetření

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Jak je vyšetření využíváno?
Kdy je vyšetření požadováno?

Co výsledek vyšetření znamená?

Další informace v souvislosti s tímto vyšetřením.

Jak je vyšetření využíváno?
Vyšetření LDL je používáno pro hodnocení rizika vzniku srdečních onemocnění. Ze všech forem cholesterolu v krvi je LDL-cholesterol považován nejdůležitější z hlediska určení rizika vzniku onemocnění srdce. Jelikož je rozhodování o léčbě často založeno na hodnotách LDL, vyšetření může být používáno ke sledování pacienta po zahájení diety či cvičení nebo k rozhodnutí o předepsání léků ke snížení cholesterolu.

Kdy je vyšetření požadováno?
Vyšetření je požadováno jako součást lipidového profilu spolu se stanovením celkového cholesterolu, HDL a triacyglycerolů. Tento profil může být součástí rutinního vyšetření zdravých osob. Vhodné je vyšetřovat lipidový profil jednou za pět let, častěji pak u osob s jedním nebo více hlavními rizikovými faktory kardiovaskulárních nemocí (viz níže). Stejně tak je vhodné požadovat toto vyšetření, pokud byl vyšetřen samotný celkový cholesterol s výsledkem nad referenčními mezemi.

U dětí a mladistvých s nízkým rizikem nemá vyšetření význam. U dětí se zvýšeným rizikem kardiovaskulárního onemocnění je vhodné měření stejně jako u dospělých. Některé rizikové faktory jsou obdobné jako u dospělých a obsahují srdeční poruchy nebo diabetes v rodinné anamnéze, vysoký krevní tlak a nadváhu. První vyšetření lipidového profilu u dětí s vysokým rizikem je vhodné provést ve věku 2-10 let, u dětí mladších dvou let by se nemělo vyšetření provádět.

Dále je vhodné vyšetřovat LDL pravidelně ke zhodnocení úspěchu změny životního stylu vedoucí ke snížení hodnot lipidů, jako je dieta a cvičení, nebo k ověření účinnosti léčby například statiny.

Co výsledek vyšetření znamená?
Zvýšené hodnoty LDL cholesterolu upozorňují na zvýšené riziko vzniku onemocnění srdce, výsledky musí být hodnoceny vzhledem k horní hranici platné pro Vás.

Výsledky lze hodnotit takto:

 • do 2,59 mmol/l – optimální
 • 2,59 – 3,36 mmol/l – lehce nad optimem
 • 3,37 - 4,14 mmol/l – horní hranice
 • 4,15 – 4,9 mmol/l – vysoké
 • nad 4,9 mmol/l – velmi vysoké

Hlavní rizikové faktory (viz níže) mění požadavek na vhodné hodnoty LDL. Léčba (diety či léky jako jsou statiny) u vysokých hodnot LDL má za cíl tyto hodnoty dostat na úroveň potřebnou vzhledem k dalším faktorům.

Cílové hodnoty jsou následující:

 • LDL pod 2,50 mmol/l pokud již máte srdeční onemocnění nebo diabetes;
 • LDL pod 3,37 mmol/l pokud máte 2 nebo více rizikových faktorů (střední riziko vzniku onemocnění srdce);
 • LDL do 4,14 mmol/l pokud máte 0 nebo 1 rizikový faktor (nízký stupeň rizika).

Pozn.: Někdy se doporučuje hodnota LDL do 1,82 mmo/l pokud máte srdeční onemocnění nebo již jste měli infarkt myokardu.

Hlavní rizikové faktory:

 • Kouření
 • Věk (muži nad 45 let, ženy nad 55 let)
 • Nízké hodnoty HDL cholesterolu (pod 1,04 mmol/l)
 • Hypertenze (krevní tlak nad 140/90 nebo užívání léků na vysoký tlak)
 • Rodinná anamnéza obsahující časné onemocnění srdce ( u mužů pře věkem 55 let, u žen před věkem 65 let)
 • Diabetes
 • Již existující koronární onemocnění

Pozn.: Hodnota HDL cholesterolu nad 1,57 mmol/l je považována za „negativní rizikový faktor“ a dovoluje neuvažovat jeden rizikový faktor.

Kategorie rizik u dětí a dospívajících jsou jiné než u dospělých, zhodnotit je musí pediatr.

Snížené hodnoty LDL nejsou obvyklé a nejsou sledovány. Vyskytnout se mohou u pacientů s vrozeným deficitem lipoproteinů a u pacientů s hyperthyreózou, infekcí, zánětem a cirhózou.

Další informace v souvislosti s tímto vyšetřením.
LDL cholesterol by neměl být vyšetřován u nemocných pacientů. Bývá totiž přechodně snížen během akutních nemocí, těsně po infarktu myokardu, během stresu (po operaci či úrazu). Měření by se nemělo provádět dříve než 6 týdnů po uzdravení.

U žen se hodnoty LDL-cholesterolu obvykle zvyšují během těhotenství. Měření LDL-cholesterolu je možné provádět až po 6 týdnech po porodu.

Informace o laboratorním vyšetření

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Informace o laboratorním vyšetření naleznete zde.

Časté otázky

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

1. Jaká léčba je doporučována při vysokých hodnotách LDL?
2. Jak výrazně se změní hodnoty LDL-cholesterolu vlivem změn životního stylu jako je dieta a cvičení?

1. Jaká léčba je doporučována při vysokých hodnotách LDL?
Základním stupněm při léčbě vysokého LDL-cholesterolu je změna životního stylu, včetně nízkotučné diety, dosažení optimální váhy a pravidelného cvičení. Pokud nepomůže tato změna životního stylu, mohou být předepsány léky.

2. Jak výrazně se změní hodnoty LDL cholesterolu vlivem změn životního stylu jako je dieta a cvičení?
Přechod na dietu s nízkým obsahem nasycených tuků (méně než 7% kalorií z tuku) klesnou hodnoty LDL-cholesterolu obvykle o 10 %.

Zeptejte se nás

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Literatura a odkazy

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

POZNÁMKA:

Text tohoto článku je založený na výzkumech, viz citované zdroje, a na sdílených zkušenostech mezinárodní vědecké redakční rady (Lab Tests Online Editorial Review Board). Pravidelně je redakční radou přezkoumáván a aktualizován podle nových vědeckých poznatků. Všechny nové zdroje, které se zde citují, se automaticky přidávají do seznamu použité literatury a rozlišují od původních zdrojů, které byly využity v předešlých verzích.


DOPORUČENÁ ODBORNÁ LITERATURA:

BURTIS, C.A., ASHWOOD, E.R., BRUNS, D.E. (eds), Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. 4. vydání St. Louis: Elsevier-Saunders, 2006, 2412 s.

LOTHAR, T. Clinical Laboratory Diagnostics. Frankfurt: TH-Books, 1998, 1527 s.

MASOPUST, J. Klinická biochemie – požadování a hodnocení biochemických vyšetření, část I. a část 2, Praha: Karolinum, 1998, 832 s.

RACEK, J., et al. Klinická biochemie. 2. přepracované vydání, Praha: Galén, 2006, 329 s.

ZIMA, T. et al. Laboratorní diagnostika. 2. doplněné a přepracované vydání, Praha: Galén-Karolinum, 2007, 906 s.

KASPER, D.L., BRAUNWALD, E., FAUCI, A.S., HAUSER, S.L., LONGO, D.L., JAMESON, J.L. (eds). Harrison's Principles of Internal Medicine, 16th Edition, McGraw Hill, 2005.

Tento článek byl naposledy aktualizován 5. července 2010.