Další název:
Metanefrin a normetanefrin
Oficiální název:
Metanefriny v moči, celkové a frakcionované
Související vyšetření:
Metanefriny v plazmě, Metanefriny v moči

Základní informace

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Proč se nechat vyšetřit?
Vyšetření přispívá k potvrzení nebo k vyloučení diagnosy feochromocytomu nebo jiného neuroendokrinního tumoru.

Kdy se nechat vyšetřit?
Při symptomech možného zvýšeného vylučování katecholaminů jako např. trvalá nebo transientní hypertenze, silné bolesti hlavy, zvýšená tepová frekvence a pocení.

Požadovaný druh vzorku?
Sběr moče za 24 hodin.

Poznámka: Několik dní před sběrem je třeba vynechat kávu (včetně bezkofeinové) čaj, čokoládu, vanilku, banány, pomeranče a další citrusové plody. Také mnohé léky mohou ovlivnit výsledek. Proto je třeba ordinujícího lékaře informovat o všech užívaných předepsaných, ale i volně prodejných lécích a potravinových doplňcích a tam, kde je to možné, je několik dnů před sběrem a po dobu sběru vysadit. Pacient by se měl také v tomto období vyvarovat fyzického i emočního stresu a náročných fyzických cvičení.

Vyšetřovaný parametr

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Co je vyšetřováno?
Touto metodou se stanovuje koncentrace metanefrinů v moči za 24 hodin. Metanefriny jsou inaktivní metabolity katecholaminů epinefrinu (adrenalinu) a norepinefrinu. Katecholaminy jsou skupiny hormonů produkovaných nervovým systémem a centrální částí dřeně (medully) nadledvin. Nadledviny jsou malé, triangulární orgány umístěně na vrcholu každé ledviny. Primární katecholaminy jsou dopamin, epinefrin (adrenalin) a norepinefrin. Tyto hormony jsou uvolňovány do krve jako odezva na fyzický a emocionální stres.Pomáhají přenášet nervové impulsy do mozku, zvyšují v organismu koncentraci glukosy a mastných kyselin za účelem získání zdroje energie, rozšiřují bronchioly (průdušinky) a zornice. Norepinefrin zužuje cévy, což vede ke zvýšení krevního tlaku, epinefrin zvyšuje tepovou frekvenci a metabolismus. Poté, co ukončí svoji funkci, jsou katecholaminy metabolizovány na neaktivní sloučeniny. Dopamin přechází na kyselinu homovanilovou (HVA), norepinefrin na normetanefrin a kyselinu vanilmandlovou (VMA) a epinefrin na metanefrin a VMA. Oba hormony a jejich metabolity se vylučují močí.

Metodou se stanovují oba dva metabolity, metanefrin i normetanefrin. Tyto metabolity jsou normálně v moči v nízké, kolísavé koncentraci, která se významněji zvyšuje vždy krátce během stresu a po něm. Feochromocytomy a jiné neuroendokrinní tumory mohou produkovat zvýšené množství hormonů a jejich metabolitů, což vede ke značnému zvýšení jejich koncentrace v krvi i v moči. Katecholaminy produkované feochromocytomem mohou způsobovat trvalou hypertenzi (vysoký krevní tlak) a/nebo záchvatovité zvýšení srdeční činnosti, pocení, nauseu, stavy úzkosti a brnění končetin.

Cca 90% feochromocytomů je lokalizováno v nadledvinách. I když některé mohou být zhoubné, jsou většinou benigní – nerozšiřují se mimo původní lokalizaci – přestože některé mohou trvale růst. Neléčený tumor může mít za následek zhoršování symptomů v důsledku jeho růstu a časem může hypertenze poškodit některé orgány jako ledviny nebo srdce a současně vést ke zvýšení rizika mozkové mrtvice nebo srdečního infarktu.

Stanovení metanefrinů v moči pomáhá při detekci a diagnostice feochromocytomu. I když jde o nádor vzácně se vyskytující (např. podle statistiky se v USA diagnostikuje pouze asi 800 případů ročně), je důležité jej v případě podezření diagnostikovat a léčit, protože způsobuje potenciálně léčitelnou formu hypertenze. Ve většině případů lze tumor chirurgicky odstranit nebo léčit, což vede ke snížení produkce katecholaminů a eliminaci průvodních symptomů a komplikací.

Jakým způsobem je odebrán vzorek pro vyšetření?
K analýze se použije dvacetičtyřhodinový sběr moče. Je důležité, aby moč byla během sběru uchovávána v lednici.

Vyšetření

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Jak je vyšetření využíváno?
Kdy je vyšetření požadováno?
Co výsledek vyšetření znamená?
Další informace v souvislosti s tímto vyšetřením.

Jak je vyšetření využíváno?
Stanovení metanefrinů v moči se provádí jako jedno z vyšetření pro diagnostiku nebo vyloučení přítomnosti feochromocytomu u symptomatických pacientů. Je také užitečné při monitorování účinků léčby při feochromocytomu nebo po jeho chirurgickém odstranění a také pro monitorování možné eventuální recidivy. Lze jej ordinovat samostatně nebo spolu s metanefriny v plazmě. Současně nebo jako doplňkové vyšetření se také vyšetřují katecholaminy v plazmě a v moči. Jelikož sekrece katecholaminlů se s časem v průběhu dne mění, může vyšetření moče sbírané 24 hodin prokázat zvýšené vylučovaní, které se nemusí projevit při stanovení jejich koncentracev krvi. Rozhodnutí o tom, které analyty nebo v jaké kombinaci vyšetřit, je záležitostí ošetřujícího lékaře. V řadě případů se preferuje vyšetření močových a/nebo plazmatických metanefrinů, protože jejich koncentrace v moči je obvykle vyšší, než koncentrace katecholaminů a zvýšené koncentrace v krvi přetrvávají i v případě, kdy katecholaminy jsou již zpět na normálních koncentracích.

Jelikož výsledky mohou být ovlivněny řadou léků, složením potravy a stresem, bude určitá část z nich falešně pozitivní. Proto se nedoporučuje provádět vyšetření metanefrinů jako screening. V případě pozitivního výsledku se lékaři často snaží možné interference eliminovat doporučením, jaká omezení mají pacienti před a při sběru moče dodržovat a pak vyšetření opakují za účelem potvrzení nebo vyloučení pozitivity.

Někdy se metanefriny stanovují i u asymptomatických pacientů, u kterých je při jiném vyšetření zjištěn adrenální nebo neuroendokrinní tumor a také u pacientů, kteří mají „silnou“ osobní nebo rodinnou anamnézu feochromocytomů, protože ty mohou recidivovat a jsou v některých případech geneticky podmíněné.

Kdy je vyšetření požadováno?
Vyšetření metanefrinů v moči je ordinováno při podezření na feochromocytom za účelem jeho potvrzení nebo vyloučení. Důvodem vyšetření bývá obvykle trvale nebo záchvatovitě zvýšený krevní tlak, provázený symptomy jako bolesti hlavy, pocení, zarudnutí a zrychlená tepová frekvence. Vyšetření se provádí také u pacientů bez náležité odezvy na léčbu hypertenze.Jelikož produkce příslušných hormonů není při feochromocytomu organismem regulována, hypertenze většinou nereaguje na konvenční léčbu.

Někdy se metanefriny stanovují u pacientů, u kterých je při jiném vyšetření zjištěn adrenální tumor, u pacientů s rodinnou anamnézou feochromocytomů a rovněž jako monitorování u pacientů s léčeným feochromocytomem.

Co výsledek vyšetření znamená?
Jelikož při stanovení metanefrinů v moči se uplatňuje řada interferujících faktorů a feochromocytom je dosti vzácné onemocnění, setkávají se lékaři častěji s falešně než se správně pozitivními výsledky. Jestliže je u symptomatického pacienta zjištěna vysoká koncentrace metanefrinů v moči, jsou indikována další vyšetření, protože pokud jsou v těchto případech vyloučeny vlivy interferujících látek a stresu, je pravděpodobnost přítomnosti feochromocytomu dosti vysoká. Pak se obvykle stanoví metanefriny v plazmě a/nebo katecholaminy v plazmě nebo v moči. Pokud jsou i tyto zvýšeny, ordinuje se k potvrzení resp. lokalizaci tumoru vyšetření nukleární magnetickou rezonancí (NMR).

Vážnější onemocnění jiného typu než feochromocytom a stresy mohou také vyvolat střední až vysoké zvýšení koncentrace metanefrinů. Proto musí ošetřující lékař posuzovat výsledek i pacienta komplexně – jaký je jeho fyzický a emocionální stav, medikace, dieta atd. Pokud se zjistí a následně eliminují možné interferující vlivy, obvykle se vyšetření opakuje. Pokud je koncentrace metanefrinů i nadále zvýšena, ordinuje se vyšetření NMR. Pokud výsledky opakovaného vyšetření zvýšené nejsou, je pravděpodobnost přítomnosti feochromocytomu velmi malá.

Pokud se zjistí zvýšené koncentrace u pacienta již na feochromocytom léčeného, je pravděpodobné, že léčba není plně efektivní nebo že dochází k recidivě tumoru.

Negativní prediktivní hodnota stanovení je relativně dobrá. To znamená, že pokud se zjistí koncentrace metanefrinů v intervalu referenčního intervalu je přítomnost feochromocytomu velmi nepravděpodobná.

Další informace v souvislosti s tímto vyšetřením.
I když stanovení metanafrinů pomáhá v detekci a diagnostice feochromocytomu, neříká výsledek lékaři nic o tom, jak je tumor velký, kolik jich je a zda je benigní, i když většina jich benigních je. I malé tumory mohou produkovat velké množství metanefrinů.

Před vyšetřením je třeba lékaře informovat o všech užívaných lécích i tzv. doplňcích stravy. Lékař musí totiž posoudit, zda některé z těchto látek mohou s vyšetřením interferovat, případně zda je možno léčbu na nezbytně nutnou dobu přerušit. Interferovat mohou mezi jiným: paracetamol, aminofylin, amfetaminy, léky a přípravky k potlačení chuti k jídlu, káva, čaj a jiné formy kofeinu, chloralhydrát, clonidin, dexametazon, diuretika, epinefrin, etanol (alkohol), insulin, imipramin, metyldopa, monoaminoxidáza, inhibitory, nikotin, nitroglycerin, nosní kapky, propafenon, reserpin, salicyláty, theofylin, tetracyklin, tricyklická antidepresiva a vazodilatancia. Interference léků se u jednotlivých pacientů často liší a většinou je obtížně odhadnutelná.

Informace o laboratorním vyšetření

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Informace o laboratorním vyšetření naleznete zde
Pro další informace o vyšetření pokračujte šipkou dál

Časté otázky

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

1.Může být nádor (tumor) na obou nadledvinách?
2. Pokud se vyvaruji užívání všech výše uvedených interferujících látek, může to mít preventivní účinek na vznik feochomocytomu?
3. Jak to, že jsem o feochromocytomu ještě neslyšel?
4. Stanovuje se HVA a VMA?
5. Je nezbytné sbírat moč celých 24 hodin?

1. Může být nádor (tumor) na obou nadledvinách?
Ano, i když je výskyt častější jen na jedné z nich. Výskyt více tumorů je pravděpodobnější u pacientů se „silnou“ rodinnou anamnézou feochromocytomu.

2. Pokud se vyvaruji užívání všech výše uvedených interferujících látek, může to mít preventivní účinek na vznik feochomocytomu?
Nikoliv, interferující léky a látky přijímané potravou sice ovlivňuje výši koncentrace metanefrinů při jejich stanovení, ale nemají vliv ani na vznik ani na případnou recidivu tumoru.

3. Jak to, že jsem o feochromocytomu ještě neslyšel?
Protože jde o tumor relativně vzácný. Je ale důležité jej diagnostikovat, protože jeho odstranění může vést k odstranění příčiny jinak neléčitelné hypertenze.

4. Stanovuje se HVA a VMA?
Ano, příležitostně, ale ve většině případů poskytuje dostačující informace vyšetření metanefrinů a katecholaminů. HVA a VMA jsou užitečnější při diagnostice jiných neuroendokrinních tumorů. Většina feochromocytomů neprodukuje dopamin nebo HVA.

5. Je nezbytné sbírat moč celých 24 hodin?
Ano, protože vylučování katecholaminů se v průběhu dne mění a jednorázový vzorek moče nebo vzorek za kratší časové období by neposkytl spolehlivou informaci.

Zeptejte se nás

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás
None

Literatura a odkazy

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

POZNÁMKA:


Text tohoto článku je založený na výzkumech, viz citované zdroje, a na sdílených zkušenostech mezinárodní vědecké redakční rady (Lab Tests Online Editorial Review Board). Pravidelně je redakční radou přezkoumáván a aktualizován podle nových vědeckých poznatků. Všechny nové zdroje, které se zde citují, se automaticky přidávají do seznamu použité literatury a rozlišují od původních zdrojů, které byly využity v předešlých verzích.


DOPORUČENÁ ODBORNÁ LITERATURA:


BURTIS, CA., ASHWOOD, ER., BRUNS, DE., (Eds), Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. 4. vydání St. Louis: Elsevier- Saunders, 2006, 2412 s.

THOMAS, L. Clinical Laboratory Diagnostics. Frankfurt: TH-Books, 1998, 1527 s.

KREJSEK, J, KOPECKÝ, O. Klinická imunologie.1.vydání, Nucleus HK, Hradec Králové, 2004, 941 s.

SHOENFELD, Y, GERSHWIN, ME, MERONI, PL. Autoantibodies. 2nd Edition. Elsevier, B.V., 2007, 838 s.

ZIMA, T. et al. Laboratorní diagnostika. 2. doplněné a přepracované vydání, Praha: Galén-Karolinum, 2007, 906 s.

KASPER DL, BRAUNWALD E, FAUCI AS, HAUSER SL, LONGO DL, JAMESON JL Eds, 2005, Harrison's Principles of Internal Medicine, 16th Edition, McGraw Hill.

Tento článek byl naposledy aktualizován 14. května 2009.