Další název:
LDL podtřídy, LDL subfrakce, HDL podtřídy, HDL subfrakce
Oficiální název:
Profil lipoproteinových subfrakcí

Základní informace

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Proč se nechat vyšetřit?
Pomocné vyšetření pro zhodnocení rizika vývoje koronárního arteriárního onemocnění (CAD).

Kdy se nechat vyšetřit?
Pokud je v osobní nebo rodinné anamnéze CAD nebo periferní vaskulární onemocnění v ranném věku; pokud lékař chce zjistit resp. posoudit možné riziko vývoje srdečního onemocnění; pro monitorování účinnosti léčby snižující koncentrace lipidů nebo změny životního stylu

Požadovaný druh vzorku?
Vzorek krve odebraný z pažní žíly.

Vyšetřovaný parametr

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Co je vyšetřováno?
Metody stanovení lipoproteinových subfrakcí oddělují dvě obvykle stanovované lipoproteinové frakce – HDL (lipoproteiny o vysoké hustotě, často označované jako „dobrý“ cholesterol) a LDL (lipoproteiny o nízké hustotě, často označované jako „špatný“ cholesterol) na subfrakce podle velikosti, hustoty nebo elektrického náboje. Některé metody stanovují také subfrakce VLDL (lipoproteiny o velmi nízké hustotě, které se řadí ke „špatnému“ cholesterolu).

Lipoproteiny jsou skupinou částic, které zajišťují transport lipidů v těle. Každá tato částice je kombinací molekul bílkoviny, cholesterolu, triacylglycerolů (triglyceridů) a fosfolipidů. Složení částic se v průběhu jejich cirkulace v krvi mění; některé molekuly se odštěpují, jiné se připojují. Výsledkem tohoto dynamického procesu je spektrum LDL, HDL a VLDL lipoproteinových částic od velkých a objemných (které mají vysoký podíl triacylglycerolů) po malé a husté (které mají vysoký podíl bílkovin).

Některé studie uvádějí, že menší husté LDL částice jsou pravděpodobnější příčinou atherosklerosy, než lehké, objemné LDL částice. Výzkumníci se domnívají, že přítomnost malých hustých může být důvodem výskytu srdečního infarktu, ačkoliv koncentrace celkového a LDL-cholesterolu nejsou příliš zvýšené. Předpokládá se, že malé husté VLDL částice také zvyšují riziko vzniku atherosklerosy. Není však dosud úplně jasné, zda stanovení subfrakcí poskytuje další doplňující informace o riziku srdečního onemocnění nebo zda a jak výsledky těchto stanovení mohou pomoci při rozhodování o způsobu léčení. Aby se ozřejmil význam lipoproteinových subfrakcí a aplikace výsledků jejich stanovení, vyžaduje to další klinické studie.

Souhrnný návrh doporučení o Emerging Biomarkers of Cardiovascular Disease and Stroke (Biomarkery kardiovaskulárního onemocnění a mrtvice) vydané Národní akademií pro klinickou biochemii (USA) konstatuje: „Lipidové podtřídy, obzvlášť množství nebo koncentrace malých hustých LDL částic, souvisí podle výsledků některých studií s vývojem koronárního srdečního onemocnění, avšak analýza dat těchto studií nepotvrzuje jejich všeobecně platný přínos (význam) pro posouzení rizika. Existuje také málo údajů, na základě kterých by se dalo konstatovat, že stanovení podtříd lipoproteinů je přínosem pro posuzování účinnosti léčby.“.

Ačkoliv je k dispozici málo údajů i o podtřídách HDL, některé studie ukazují, že velké, objemné částice HDL mohou mít vyšší ochranný účinek proti atherosklerose, než malé, husté HDL částice.

Množství malých hustých LDL, VLDL a HDL částic je u člověka zčásti podmíněno geneticky, zčásti pohlavím(muži mívají více malých LDL a HDL než ženy) a zčásti stylem života a osobním všeobecným zdravotním stavem.U některých chorob, jako např. diabetes a hypertenze a za některých podmínek, se může zvýšit koncentrace malých hustých LDL.

Ke stanovení lipoproteinových subfrakcí se používá řada metod, jako např. ultracentrifugace(dělení podle hustoty), elektroforéza(dělení podle velikosti a elektrického náboje a nukleární magnetická resonance (NMR), která počítá množství částic každé subfrakce. Donedávna byly tyto metody příliš drahé a technicky náročné na to, aby mohly být využívány rutinně, na komerční bázi, nicméně některé větší laboratoře a referenční laboratoře je začaly nabízet.

Jakým způsobem je vzorek pro vyšetření odebrán?
Vzorek je získán ze žíly na paži pacienta.

Vyšetření

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Jak je vyšetření využíváno?
Kdy je vyšetření požadováno?
Co výsledek vyšetření znamená?
Další informace v souvislosti s tímto vyšetřením.

Jak je vyšetření využíváno?
Stanovení lipoproteinových subfrakcí není rutinní vyšetření, ale jeho používání se zvyšuje.Může poskytovat užitečné informace pro odhad rizika onemocnění u pacientů, kteří mají v osobní nebo rodinné anamnéze srdeční onemocnění v mladém věku, i když nemají významně zvýšené koncentrace celkového a LDL cholesterolu. Obvyklejší je stanovení subfrakcí LDL než subfrakcí VLDL a HDL, neboť LDL byl identifikován jako primární rizikový faktor onemocnění srdce, a proto byla vývoji metod jeho stanovení a hodnocení výsledků věnována zvýšená pozornost výzkumníků.

Stanovení subfrakcí se zpravidla provádí současně s lipidovým profilem. Subfrakce jsou obvykle vyjadřovány jako relativní podíl nebo procento LDL, VLDL a/nebo HDL.

Jelikož množství subfrakcí může být ovlivněno léčbou a/nebo změnami životního stylu, může být vyšetření LDL subfrakcí ordinováno z důvodů monitorování účinku léčby zaměřené na snížení množství malých hustých LDL částic.

Kdy je vyšetření požadováno?
Stanovení lipoproteinových subfrakcí může být prováděno jako součást všeobecného posouzení rizika kardiálního onemocnění, pokud má pacient v osobní nebo rodinné anamnéze časnou CAD, zvláště pokud to není doporovázeno typickými rizikovými faktory, jako vysoký cholesterol,vysoké LDL, vysoké triacylglyceroly, nízké HDL, pokud pacient kouří, je obézní, je málo fyzicky aktivní, je diabetik a/nebo hypertonik.

Pokud pacient s vysokou koncentrací částic LDL s nízkou hustotou podstoupil léčbu zaměřenou na snížení koncentrace lipidů nebo změnil životní styl, může jeho lékař, za účelem monitorování účinků léčby, ordinovat vyšetření LDL lipoproteinových subfrakcí spolu s dalšími vyšetřeními lipidů.
Ačkoliv to není součástí obecných doporučení jako screeningový test, ordinují někteří lékaři vyšetření lipoproteinových subfrakcí jako součást komplexu vyšetření pro posouzení všeobecného rizika CAD.

Co výsledek vyšetření znamená?
Obvykle je výsledek interpretován v rámci vyšetření lipidového profilu a s ním spojeným rizikem. Pokud má pacient zvýšené LDL s nízkou hustotou, interpretuje se tento nález jako zvýšené riziko vývoje CAD navíc k tomu, které vyplývá s nálezu zvýšených celkových LDL.Naopak přítomnost velkých objemných LDL riziko nezvyšuje. Podobná je interpretace vyšetření VLDL. Celkový obraz je komplexnější,pokud jsou vyšetřeny i subfrakce HDL, není však dosud konsensus o tom, jak tyto nálezy zahrnout do celkového posouzení rizika. Obecně se však soudí, že velké objemné HDL mají větší protektivní účinek než HDL s nízkou hustotou.

Další informace v souvislosti s tímto vyšetřením.
Je důležité si pamatovat, že vyšetření lipoproteinových subfrakcí (stejně jako ostatních lipidů a faktorů pro posouzení rizika zniku kardiálního onemocnění) nemá diagnostický charakter. Je to způsob posouzení statistického rizika vývoje CAD, ale nepředpovídá vývoj a závažnost CAD jednotlivých pacientů.

Výsledky stanovení lipoproteinových subfrakcí jsou závislé, podobně jako celkový LDL-cholesterol,VLDL a HDL-cholesterol, na metodě stanovení a způsobu prezentace. Jelikož metody dělení subfrakcí jsou založeny na jejich různých fyzikálních vlastnostech (velikost, hustota, elektrický náboj) nemusí být výsledky jednotlivých metod, ale i jednotlivých laboratoří přímo srovnatelné.

Časté otázky

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

1.Jak lze změnit složení lipoproteinových subfrakcí?
2. Co je to VLDL?

1. Jak lze změnit složení lipoproteinových subfrakcí?
Ačkoliv je složení lipoproteinových subfrakcí podmíněno i geneticky, lze je ovlivnit dietou s nízkým obsahem nasycených mastných kyselin, snížením váhy a pravidelným cvičením. Složení mohou ovlivňovat i léky snižující obsah lipidů

2. Co je to VLDL?
VLDL (very low density lipoprotein, tj. lipoproteiny s velmi nízkou hustotou) jsou jednou ze tří hlavních složek lipoproteinů, k nimž dále patří HDL a LDL. Každá z těchto částic je tvořena cholesterolem, bíkovinami a triacylglyceroly, liší se však navzájem poměrným zastoupenním těchto složek. LDL obsahují nejvíce cholesterolu, HDL nejvíce bílkovin, VLDL nejvíce triacylglycerolů. Jelikož VLDL obsahují většinu cirkulujích triacylglycerolů a jelikož složení různých částic je relativně konstantní, lze odhadnout koncentraci VLDL-cholesterolu tak, že se koncentrace triacylglycerolů podělí pěti. Tento výpočet se používá dosti často, protože není k dispozici metoda přímého stanovení VLDL-cholesterolu. Výpočet selhává, pokud je koncentrace triacylglycerolů vyšší než 4,5 mmol/l (400 mg/100 ml).

Zeptejte se nás

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás
None

Tento článek byl naposledy aktualizován 6. května 2009.