Další název:
Onkogen bcr-abl, Mutační analýza kinázové domény BCR-ABL
Oficiální název:
Fúzní gen BCR-ABL

Základní informace

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Proč se nechat vyšetřit?
Z důvodu usnadnění diagnostiky a sledování léčby chronické myeloidní leukémie (CML) a k typizaci akutní lymfoblastické leukémie (ALL)

Kdy vyšetření použít?
V případě specifických nálezů při vyšetření krevního obrazu, a/nebo za situace, kdy se u vás objevily příznaky či známky ukazující na možné onemocnění leukémii; pravidelné vyšetření se provádí v případě léčby CML nebo léčby BCR-ABL-pozitivní ALL

Požadovaný druh vzorku
Vzorek krve je odebrán ze žíly na paži pacienta, vzorek z kostní dřeně je získán biopsií s aspirací kostní dřeně.

Vyšetřovaný parametr

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Co je vyšetřováno?

Přestavba BCR-ABL se vztahuje ke genové sekvencipoškozeného chromosomu22, který se vyskytuje u některých osob s určitými formami leukémie. V každé jaderné lidské buňce se normálně nachází 23 párů chromosomů tvořených 22 páry tzv. autosomů (tedy chromosomů neurčujících pohlaví) a jedním párem pohlavních chromosomů (XX u žen a XY u mužů). Chromosomy obsahují dědičnou (genetickou) informaci svého nositele v podobě DNA, která obsahuje oblasti – geny– kódující bílkovinyvytvářené v buňkách. Důsledkem vystavení organizmu účinkům záření, toxinů a celé řady dalších faktorů dochází v průběhu života k poruchám chromosomů.

Genová sekvence BCR-ABL je příkladem takovéto poruchy. Vzniká při specifickém porušení DNA, kdy dojde k přerušení a výměně (translokaci) částí chromosomů 9 a 22. Takto vzniklá vzájemná výměna (reciproční translokace) se obvykle popisuje jako t(9;22). Pozměněná struktura chromosomu 22 nesoucí sekvenci fúzního genu BCR-ABL je známa pod označením filadelfský (Ph) chromosom. Vznik t(9;22) je významně spojen se vznikem chronické myeloidní leukémie (CML; v době diagnózy u 90 – 95% nemocných), v menší míře se vznikem akutní lymfoblastické leukémie (ALL).

Spojením genů BCR a ABL vzniká sekvence kódující aberantní bílkovinu – enzyms tyrosinkinásovou aktivitou, který je příčinou vzniku CML a některých typů ALL neboť způsobuje nekontrolovatelný růst leukemických buněk. Příznaky či známky onemocnění leukémií začnou být patrné ve chvíli, kdy velké množství abnormálních leukemických buněk začne v kostní dřeni vytěsňovat normální prekursory krevních buněk. Léčba takovýchto forem leukémie zahrnuje použití inhibitorů tyrosinkinas (TKI).

Při vyšetření BCR-ABL se stanovuje přítomnost Ph chromosomu (pozměněného chromosomu 22) a přítomnost fúzního genu BCR-ABL nebo jeho RNA transkriptu, vznikajícího přepisem aberantního řetězce DNA do RNA. Přítomnost fúzního genu BCR-ABL potvrzuje klinickou diagnózu CML nebo určitých typů ALL.

V současné době se používá několika různých přístupů k diagnostice BCR-ABL:

  • Cytogenetické vyšetření(Chromosomální analýza nebo karyotypizace)

Pomocí tohoto vyšetření se pod mikroskopem stanovují numerické a/nebo strukturní anomálie chromosomů. Buňky odebrané ze vzorku krve nebo kostní dřeně jsou kultivovány in vitro a následně jsou vyšetřeny na přítomnost filadelfského chromosomu.

Podobným způsobem mohou bát analyzovány i další chromosomální aberace.

  • Fluorescenční hybridizace in situ (FISH)

Při vyšetření FISH se používají fluorescenčně značené sondy, které specificky označují sekvenci fúzního genu BCR-ABL v případě, že je v analyzovaných buňkách přítomen. Pomocí tohoto vyšetření lze rovněž určit procento krevních nebo dřeňových buněk obsahujících fúzní gen BCR-ABL.

  • Kvantitativní nebo kvalitativní molekulárně-genetické vyšetření

Kvantitativními nebo kvalitativními vyšetřeními na základě polymerázové řetězové reakce (PCR) lze detekovat a kvantifikovat množství BCRT-ABL transkriptu ve vzorcích krve nebo kostní dřeně. V případě potřeby lze těmito vyšetřeními diagnostikovat i přítomnost mutací v oblasti kódující tyrosinkinasovou doménu BCR-ABL. Tyto mutace jsou zodpovědné za vznik rezistence na léčbu inhibitory tyrosinkinas.

Jakým způsobem je vzorek pro vyšetření odebrán?

Vzorek žilní krve se odebírá jehlou ze žíly na paži, vzorek kostní dřeně se získává biopsiís aspirací kostní dřeně.

Je zapotřebí speciální přípravy k zajištění kvality vzorku?

Není.

Vyšetření

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Jak je vyšetření využíváno?

Vyšetření BCR-ABL se využívá pro detekci filadelfského (Ph) chromosomua genové sekvenceBCR-ABL v diagnostice chronické myeloidní leukémie (CML) a určitých typů akutní lymfoblastické leukémie (ALL), které se vyznačují přítomností BCR-ABL (jsou tzv. BCR-ABL pozitivní). Vyšetření u BCR-ABL pozitivních typů leukémií slouží ke sledování léčebné odpovědi a rekurence onemocnění.

Chromosomální analýza, kvalitativnígenetické vyšetření BCR-ABL a/nebo FISH analýza může být požadována jako pomocné vyšetření k počáteční diagnostice CML nebo Ph-pozitivních forem ALL. Spolu s dalšími vyšetřeními se často provádí při podezření na onemocnění leukémií, kdy slouží pro potvrzení či vyloučení CML nebo Ph-pozitivní ALL. Pomocí chromosomální analýzy a FISH lze rovněž určit podíl nádorových buněk v pacientově krvi nebo kostní dřeni.

Kvalitativní vyšetření BCR-ABL slouží ke stanovení zlomových variant fúzního genu BCR-ABL. Velikost a hmotnost proteinu BCR-ABL závisí na místě zlomu v chromosomu 22. V případě CML se toto místo nachází téměř vždy v tzv. hlavní oblasti výskytu zlomů (major breakpointcluster region – M-BCR). Zlomy v této oblasti vznikají porteiny o vysoké hmotnosti (p210). V případě, že ke zlomu dojde v tzv. minoritní oblasti výskytu zlomů (minor breakpoint cluster region – m-BCR), vzniká menší fúzní protein (p190), který se nejčastěji vyskytuje u Ph-pozitivních forem ALL. Zjištění, zda se u nemocného vyskytuje místo zlomu v oblasti hlavní nebo minoritní oblasti je důležité pro kvantitativnígenetické vyšetření BCR-ABL umožňující vyhodnocení míry exprese formy p210, p190, nebo obou.

Kvantitativnígenetické vyšetření BCR-ABL může být provedeno po průkazu přítomnosti fúzního genu BCR-ABL a charakterizaci místa zlomu na chromosomu 22. V případě jeho provedení při počáteční diagnostice onemocnění může sloužit pro následná hodnocení léčebné odpovědi a u pacientů v remisi pro diagnostiku rekurence.

Kdy je vyšetření požadováno?

Vyšetření BCR-ABL se využívá při podezření na onemocnění CML nebo Ph-pozitivními formami ALL. Úvodní vyšetření může být indikováno u osob s výskytem nespecifických příznaků (jako je únava, hubnutí, bolest kloubůnebo kostí, nebo zvětšen&´ sleziny), nebo k doplnění vyšetření krevního obrazu. Na počátku onemocnění se u pacienta nemusí vyskytovat žádné nebo zcela mírné příznaky onemocnění. Postupem času, kdy dochází k útlaku normální krvetvorby v kostní dřenivlivem zmnožení nádorových leukemických buněk, může dojít k rozvoji anémie, zvýšené krvácivosti a opakovaných infekcí.

Sledování léčebné odpovědi nebo rekurence onemocnění pomocí kvantitativníhogenetického vyšetření BCR-ABL se u pacientů s CML nebo Ph-pozitivními formami ALL pravidelně opakuje (obvykle v intervalu 3 měsíců). Při výskytu rezistence na léčbu nebo rekurence onemocnění by měla být provedena mutační analýza kinázové domény BCR-ABL, jejíž výsledky umožňují zvolení dalšího vhodného léčebného postupu.

Co výsledek vyšetření znamená?

Výskyt abnormálních bílých krvinek v kostní dřeni, u kterých byla nalezena přítomnost Ph chromosomu a fúzního genu BCR-ABL, ukazuje na onemocnění CML nebo Ph-pozitivní formou ALL. U nemocných s CML je výskyt Ph chromosomu nalezen u 90-95% nemocných pomocí cytogenetickéhovyšetření, ve 100% případů lze zaznamenat přítomnost genu BCR-ABL pomocí FISH nebo kvalitativnímolekulárně genetické analýzy. U ALL se Ph chromosom nebo fúzní gen BCR-ABL vyskytuje u 25% dospělých a 3% dětských pacientů.

U malého počtu nemocných s CML a přestavbou BCR-ABL se nevyskytuje Ph chromosom. V takovýchto případech se u postižených osob vyskytuje některá z variantních translokací. Může se jednat o translokaci, která - kromě chromosomů 9 a 22 - postihuje ještě další jeden nebo dokonce dva chromosomy, nebo skryté translokace chromosomu 9 a 22, které nemohou být nalezeny pomocí rutinního vyšetření chromosomů. Jelikož však léčba leukémiís výskytem BCR-ABL je cílena proti tyrosinkinasové doméně fúzního proteinu BCR-ABL, mělo by být kvantitativnígenetické vyšetření BCR-ABL pravidelně prováděno i u těchto pacientů.

Obecně lze říci, že pokles BCR-ABL, zaznamenaný v průběhu určité doby v krvi nebo kostní dřeni pacienta, signalizuje dobrou odpověď na léčbu. Při poklesu hodnot vyšetření BCR-ABL pod detekční limit a při normáln&∓´m nálezu u vyšetření krevního obrazu se nemocný považuje za osobu v remisi. Zvýšení hodnot BCR-ABL naznačuje progresi nebo rekurenci onemocnění nebo vznik rezistence na imatinib – inhibitor tyrosinkinázy prví generace. V případě vzniku rezistence se obvykle provádí vyšetření mutacípostihujících oblast tyrosinkinasové domény BCR-ABL způsobujících vznik rezistence. U nemocných s rezistencí na léčbu imatinibem lze aplikovat jiný inhibitortyrosinkinázy.

Pacienti s ALL, u kterých se nevyskytuje Ph chromosom a fúzní gen BCR-ABL, nejsou indikováni k léčbě inhibitory tyrosinkinas a vyšetření BCR-ABL u nich nelze použít pro sledování průběhu onemocnění.

Další informace v souvislosti s tímto vyšetřením

Charakterizace progrese onemocnění je důležitým faktorem z hlediska prognózy i léčby.

Při onemocnění CML lze rozlišit tři fáze:

  • Chronická fáze – fáze s plíživým začátkem, ve které je diagnostikována většina pacientů s CML, a která může trvat i několik let. V průběhu chronické fáze se příznaky onemocnění objevují obvykle zřídka či vůbec a léčba onemocnění je obvykle nejúspěšnější.
  • Akcelerovaná fáze – období nemoci, vyznačující se zejména zvýšením počtu bílých krvinek, vznikem dalších cytogenetických změn, zmnožením blastů v krvi a/nebo kostní dřeni (ale v zastoupení
  • Blastická fáze – při které množství blastů v periferní krvi a kostní dřeni přesahuje 20% z celkového počtu bílých krvinek, resp. dřeňových jaderných buněk (obsahujících buněčné jádro), nebo se objevují místa proliferace blastických buněk mimo kostní dřeň.

Časté otázky

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

1. Proč se genetické vyšetření opakuje?

O&ˇetřující lékař může u nemocného indikovat vyšetření opakovaně, aby mohl zachytit případný vznik dalších chromozomálních abnormalit často provázejících progresi onemocnění.

2. Jestliže byl u mne nalezen Ph chromosom a fúzní gen BCR-ABL, měli by být rovněž vyšetřeni moji přímí příbuzní?

Ne, neboť tyto genetické změny vznikají v průběhu pacientova života a nejsou vrozené.

3. Mělo by se vyšetření provést u všech nemocných s leukémií?

Ne. Vyšetření se provádí pouze u nemocných, u kterých je nezbytné potvrzení či vyvrácení diagnózy CML, některých forem ALL nebo některých vzácných typů leukemie. Většina nemocných s leukémií však není nosičem Ph chromosomu a fúzního genu BCR-ABL.

4. Může být analýza BCR-ABL provedena v ambulanci ošetřujícího lékaře?

Vyšetření BCR-ABL vyžaduje specializované přístroje a postupy prováděné školenými pracovníky. Proto musí být prováděno ve specializovaných nemocničních či referenčních laboratořích.

5. Jaký je rozdíl mezi chronickou myelogenní a chronickou myeloidní leukémií?

Oba termíny popisují stejné onemocnění, jehož zkratka je CML.

Literatura a odkazy

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Na této stránce

Nemoci: Leukemia
Vyšetření: The Universe of Genetic Testing

Na internetu:

http://www.e-leukemie.cz - informace o onemocnění chronickou myeloidní leukemií pro pacienty.

Indrák K, Faber E, Jarošová M. Léčba chronické myeloidní leukemie (CML) v éře imatinibu. Vnitř Lék 2009; 55(Suppl 1): S65-S73. (http://www.vnitrnilekarstvi.cz/pdf/vl_09_06_12.pdf)

Tento článek byl naposledy aktualizován 25. ledna 2012.