Základní informace

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Co tato vyšetření znamenají?

Multiparametrická vyšetření genové exprese u karcinomu prsuslouží pro vyhodnocení genové exprese specifických skupin genův malignínádorové tkáni, které lze použít pro lepší odhad prognózy onemocnění, možnosti jeho opakovaného výskytu (rekurence), metastazovánía optimalizace léčebné strategie. Tato vyšetření se používají v rozvíjející se oblasti personalizované péče o pacienty. Zhoubné nádory jsou charakterizovány nekontrolovatelným růstem abnormálních buněk. Každý karcinom prsu se vyznačuje specifickými genetickými charakteristikami, které jsou odlišné ve srovnání s okolní nenádorovou tkání. Geny v nádorové tkáni řídí rychlost růstu nádorových buněk, pravděpodobnost jeho metastazování, schopnost migrace nádorových buněk v organizmu, možnost ovlivnění růstu nádoru účinky estrogenu nebo progesteronu, zvýšenou expresi (tvorbu) některých proteinů, jako je Her-2/neu, a schopnost reagovat na různé druhy protinádorové léčby. Regulace tumorogeneze je zprostředkována genovou expresí – řízením kvality a kvantity tvorby specifických ribonukleových kyselin (mRNA)sloužících pro tvorbu proteinů. Charakteristika genové exprese na úrovni mRNA zahrnuje popis zvýšené i snížené tvorby těchto mRNA, u multiparametrických vyšetření genové exprese se vyhodnocuje množství a kvalita velkého počtu mRNA vznikajících genovou expresí řady genů. Výsledné charakteristiky jsou vyhodnoceny jako skóre, které napomáhá hodnocení biologických charakteristik nádoru.

 

Proč jsou tyto testy důležité?

Karcinom prsu je druhým nejčastějším zhoubným onemocněním u žen v České republice i dalších rozvinutých zemích. V roce 2006 bylo diagnostikováno 5884 nových případů, což je téměř 17 % všech hlášených onkologických onemocnění u žen. Základem úspěšné léčby karcinomu prsu je časné zachycení nádorového onemocnění a včasná léčba přizpůsobená pro použití na konkrétní typ nádoru u konkrétního pacienta. Karcinomy prsu se v konkrétních případech mohou od sebe výrazně odlišovat. Některé vykazují vyšší agresivitu, liší se přítomností estrogenních a progesteronových receptorů umožňujících stimulaci růstu nádorových buněk v závislosti na jimi aktivovaných hormonech, některé nádory se vyznačují vysokou mírou exprese Her-2/neu. Odlišnosti jsou i u senzitivity, resp. rezistence k protinádorové chemoterapii. Léčba karcinomu prsu je typicky založena na kombinaci chirurgické, radiační, chemoterapeutické, hormonální a v některých případech biologické léčby. Výběr postupu léčby karcinomu prsu se provádí na základě vyhodnocení několika faktorů, zahrnujících:

  • věk a zdravotní stav pacienta
  • velikost nádoru
  • přítomnost nebo chybění estrogenního a/nebo progesteronového receptoru
  • přítomnosti vysoké exprese Her-2/neu
  • grading nádoru (vyjadřující míru patologických změn v nádorových buňkách)
  • stádium nemoci – lokalizované onemocnění (stádium I a II), onemocnění se známkami šíření do okolních struktur (stádium III), onemocnění se známkami šíření do vzdálených orgánů (stádium IV)
  • přítomnost nádorových buněk v mízních uzlinách, které se nacházejí v blízkosti nádoru

Nemocní s malými a ohraničenými nádory bez zjevných známek jejich šíření do lymfatických uzlin mohou být případně léčeni specifickou adjuvantní léčbou– podpůrnou systémovou chemoterapií a/nebo, v případě hormon-senzitivních nádorů, léčbou tamoxifenem. Účelem této léčby je snížení možného rizika pozdější rekurence (znovuobjevení) onemocnění z buněk, které unikly dosavadní diagnostice a léčbě. Adjuvantní léčba však není u všech nemocných účinná. Primárním účelem multiparametrických vyšetření genové exprese u karcinomu prsu je vyhodnocení prognózy vývoje onemocnění u pacienta a rizika rekurence karcinomu prsu. Kromě toho tato vyšetření umožňují lékaři zhodnocení toho, u kterých pacientů je vhodná aplikace adjuvantní léčby.

Multiparametrická vyšetření genové exprese u karcinomu prsu jsou novým diagnostickým nástrojem. K jejich provedení je zapotřebí malý vzorek nádorové tkáně, která je zpracována speciálním postupem. Všechny dosavadní testy pro multiparametrická vyšetření genové exprese u karcinomu prsu jsou určené pouze pro klasifikaci nádorů bez známek šíření do mízních uzlin. Každý z testů byl vyvinut pro použití u specifické skupiny pacientů. Třebaže mohou napomoci identifikaci pacientů s různou mírou rizika rekurence nádoru, hodnocení jejich klinického významu v praxi stále probíhá.

Do současné doby bylo vyvinuto několik testů pro multiparametrická vyšetření genové exprese u karcinomu prsu, avšak většina z nich je stále ve stádiu výzkumu. Test MammaPrint byl v USA schválen tamním úřadem pro kontrolu léčiv (FDA) ke klinickému použití. Pro test Oncotype DX vydala v roce 2007 American Society of Clinical Oncology (ASCO) doporučení k použití při predikci rekurence onemocnění u pacientů léčených tamoxifenem. Tato organizace považuje v současnosti test MammaPrint a některé další multiparametrické testy genové exprese, jako jsou Rotterdam Signature (rotterdamský panel), Breast Cancer Gene Expression Ratio (poměr genové exprese u karcinomu prsu) za nástroje vykazující nadějné výsledky, ale k jejich zařazení do praxe je nezbytné provedení dalších klinických hodnocení před jejich plným doporučením. Další významné organizace v USA, jako je National Comprehensive Cancer Network (NCCN) a National Breast Cancer Coalition (NBCC) rovněž doporučují další klinická hodnocení před zařazením těchto testů do praxe.

V současné době pokračují výzkumy v podobě několika velkých klinických hodnocení, např. studie TAILORx (Trial Assigning Individualized Options for Treatment) jejímž cílem je srovnání adjuvantní hormonální léčby a adjuvantní chemoterapie u řen s karcinomem prsu pomocí testu Oncotype DX vyhodnocujícího skóre průměrného rizika rekurence (intermediate risk Recurrence Scor). Dalším probíhajícím klinickým hodnocením je MINDACT (Microarray In Node-Negative Disease may Avoid Chemotherapy), které porovnává výsledky testu MammaPrint test s klinickými a histopatologickými kriterii pro zařazení nemocných do léčby chemoterapií. Výsledkem těchto klinických hodnocení by měl být získání dalších informací pro jejich případné plné nasazení do klinické praxe, avšak konečné výsledky se očekávají až v průběhu několika let. Žádný z testů není v současné době využíván v klinické diagnostice v ČR.

Vyšetření

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Oncotype DX

Oncotype DX je testem vyšetřujícím genovou expresi 21 genů (16 genů se vztahem k nádorovému onemocnění a 5 referenčních kontrolních genů).

Předpokládané použití

Test slouží pro vyhodnocení rekurence karcinomu prsu a zhodnocení přínosu adjuvantní chemoterapie.

Skupina vyšetřovaných pacientů/typů nádoru

Nově diagnostikovaní pacienti s nádorem ve stádiu I nebo II, pozitivitou exprese estrogenního receptoru, bez známek postižení lymfatických uzlin, kteří budou léčeni tamoxifenem.

Druh vzorku

Formalinem fixované parafinové bločky nádorové tkáně.

Metoda

Kvantitativní RT-PCR (polymerázová řetězová reakce s reverzní transkripcí).

Výsledky vyšetření

Vypočtené výsledky vyšetření se hodnotí jako “skóre rekurence (Recurrence Score)“, které se pohybuje v rozmezí 0 - 100. Hodnoty 31 jsou známkou vysokého rizika a oblast hodnot 18-30 reprezentuje střední míru rizika. Nemocní s vysokým rizikem jsou skupinou nemocných, pro které je důležitá aplikace adjuvantní chemoterapie.

Současný stav testu

Dostupný v jedné laboratoři.

 

MammaPrint

Test MammaPrint je testem genové exprese hodnotícím 70 genů se vztahem k nádorovému onemocnění, které jsou vyšetřovány triplicitně a jejich genová exprese je normalizována na genovou expresi několik kontrolních genů.

Předpokládané použití

Pro predikci pravděpodobnosti rekurence u karcinomu prsu v průběhu následujících 5 – 10. let.

Skupina vyšetřovaných pacientů/typů nádoru

Nově diagnostikovaní pacienti s věkem do 61 let s nádorem ve stádiu I nebo II velikosti menší než 5 cm a bez známek postižení lymfatických uzlin.

Druh vzorku

Čerstvě zmražený vzorek nádorové tkáně obsahující alespoň 30% nádorových buněk.

Metoda

DNA microarray

Výsledky vyšetření

Výpočet indexu MammaPrint a hodnocení prognózy onemocnění do skupiny s vysokým/nízkým rizikem.

Současný stav testu

Zhodnoceno FDA; v komerčním použití v jediné zemi – Nizozemí.

 

Breast Cancer Gene Expression Ratio (poměr genové exprese u karcinomu prsu), poměr dvou genů, H/I neboli HOXB13/IL17BR

Breast Cancer Gene Expression Ratioje expresním testem, který měří poměr (H:I) genové exprese dvou genů - homeobox gen (HOXB13) a gen pro receptor interleukinu 17B (IL-17BR)

Předpokládané použití

Pro predikci rekurence u karcinomu prsu.

Skupina vyšetřovaných pacientů/typů nádoru

Nově diagnostikovaní pacienti s karcinomem prsu s pozitivitou exprese estrogenního receptoru, bez známek postižení lymfatických uzlin.

Druh vzorku

Formalinem fixované parafinové bločky nádorové tkáně

Metoda

Kvantitativní RT-PCR

Výsledky vyšetření

Vyjadřuje se jako poměr H:I. Tento poměr pozitivně koreluje s mírou rizika rekurence nádoru v následujících 5 letech.

Současný stav testu

Komerčně dostupný v USA, ale organizace ASCO doporučuje další evaluaci jeho klinického využití.

 

Rotterdam Signature 76-Gene Panel (rotterdamský panel)

Rotterdamský panel je testem hodnotícím expresi 76 genů. 60 genů slouží pro vyhodnocení vzorků nádorů s pozitivitou exprese estrogenních receptorů a 16 k vyhodnocení vzorků s negativitou estrogenních receptorů.

Předpokládané použití

Predikce rizika rekurence karcinomu prsu.

Skupina vyšetřovaných pacientů/typů nádoru

Pacienti s karcinomem prsu bez známek uzlinového postižení.

Druh vzorku

Čerstvě zmražený vzorek nádorové tkáně

Metoda

RNA expresní microarray

Výsledky vyšetření

Riziko (Hazard ratio) vzniku rekurence

Současný stav testu

Ve vývoji, není komerčně dostupný.

Informace o laboratorním vyšetření

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Informace o laboratorním vyšetření naleznete zde.

Časté otázky

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

1. Co když karcinom prsu nesplňuje kritéria pro provedení multiparametrického testu genové exprese?

Jestliže karcinom prsu nesplňuje kritéria pro provedení multiparametrického testu, pak toto vyšetření nemůže být použito. Je možné, že budoucí vývoj ukáže, že testy mohou být použity i u dalších populací pacientů. V současné době však splnění kritérií pro aplikaci testu je podmínkou pro získání reprodukovatelného výsledku.

2. Měly by se provést vyšetření více, než jedním druhem testu najednou?

Obecně není toto zapotřebí. Přesto, že analýzy konkrétních genů hodnocených multiparametrickými testy se zcela nekryjí, všechny tyto testy jsou zaměřeny na hodnocení rizika rekurence karcinomu prsu.

3. Může být pro multiparametrické hodnocení genové exprese použit nějaký test, založený na odběru krve?

Vyšetření krevních vzorků slouží v případě karcinomu prsu k hodnocení jiných parametrů a nemůže být použito pro multiparametrické testy genové exprese. V těchto testech jde o vyšetření nádorového mikroprostředí, k čemuž je nezbytný vzorek nádorové tkáně obsahující nádorové buňky.

Zeptejte se nás

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Literatura a odkazy

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Na této stránce:

Hormonální receptory, BRCA-1 a BRCA-2, Her-2/neu, Nádorové markery

Karcinom prsu

Na internetu

Petruželka L. Současné možnosti a nové perspektivy systémové léčby karcinomu prsu. Klin Farmakol Farm 2007; 21(3–4): 103–113 (zde)

Petráková K. Chemoterapie a hormonální léčba karcinomu prsu Onkologie 2009; 3(1): 12–17 (zde)

Literární odkazy

Text tohoto článku je založený na výzkumech, viz citované zdroje originálního článku v anglickém jazyce na stránkách http://www.labtestsonline.org/, a na sdílených zkušenostech mezinárodní vědecké redakční rady (Lab Tests Online Editorial Review Board). Originální text je pravidelně přezkoumáván redakční radou a může být aktualizován na základě nových vědeckých poznatků. Nově citované zdroje jsou přidávány do seznamu použité literatury a odlišeny od původních zdrojů využitých v předešlých verzích.

Tento článek byl naposledy aktualizován 12. května 2014.