Další název:
Estrogenové receptory, Progesteronové receptory, ER a PR, Stav hormonálních receptorů
Oficiální název:
Receptory pro estrogen a progesteron

Základní informace

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Proč se nechat vyšetřit?
Cílem vyšetření je ověřit, zda je karcinom prsu pozitivní na estrogenové a/či na progesteronové receptory, což pomůže k nasměrování léčby a k určení prognózy.

Kdy se nechat vyšetřit?
Pokud Vám byla nově diagnostikována rakovina prsu nebo pokud došlo k recidivě

Požadovaný druh vzorku
Vzorek tkáněrakoviny prsu získaný bioptickým odběrem nebo při chirurgickém odstranění nádoru lumpektomií (odstranění nádoru s lemem prsní tkáně) či mastektomií (odstranění prsu).

Je potřeba příprava vzorku?
Váš lékař Vám může přestat podávat hormony po určitou dobu před odběrem tkáňového vzorku.

Vyšetřovaný parametr

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Co je vyšetřováno?
Estrogenové receptory (ER) a progesteronové receptory (PR) jsou specializované proteiny, které se nacházejí v některých buňkách hormon-dependentní orgánů a na tyto receptory se vážou ženské pohlavní hormony, estrogen a progesteron, které cirkulují v krvi a podporují růst a dělení nových buněk.
Asi u 2/3 pacientek s karcinomem prsu jsou v nádorových buňkách receptory pro estrogen a/či progesteron. Tyto nádory se nazývají hormonálně dependentní (závislé na hormonech), a estrogeny a/či progesteron podporují jejich růst. Testem prokazujeme přítomnost či absenci ER/PR ve tkáni kracinomu prsu. Tento test pomáhá rozhodnout, zda bude hormonální léčba blokující estrogen/progesteron úspěšná. Pacientky s ER/PR pozitivními arcinomy prsu mají příznivější prognózu a nižší riziko recidiv než pacientky s absencí hormonálních receptorů, proto všechny nově diagnostikované a recidivující karcinomy prsu by měly být testovány na přítomnost ER/PR.

Jakým způsobem je vzorek pro vyšetření odebrán?
Vzorek tkáně karcinomu prsu je odebrán buď tenkou jehlou, bioptickou širší jehlou, chirurgickou excizí nebo během operačního výkonu (lumpektomie či mastektomie).

Poznámka: Pokud se Vy či osoba, o kterou se staráte, cítí při podstupovaní lékařských vyšetření úzkostlivá, ustrašená či přímo cítíte vyšetření těžko zvládnutelné, měli byste zvážit přečtení jednoho či více následujících článků: „Zvládání bolesti, nevolnosti a úzkosti při vyšetření“, „Rady při krevních testech“, „Tipy a rady, jak pomoci dětem procházet jejich lékařská vyšetření“ a „Tipy a rady, jak pomoci starším lidem procházet lékařská vyšetření“.

Další článek, „Sledujte svůj vzorek“, nabízí pohled na možnost odběru a zpracování vzorků periferní krve a stěru krční sliznice pro kultivaci.

Je třeba speciální přípravy na odběr vzorku?
Váš lékař Vám může přestat podávat hormony po určitou dobu před odběrem tkáňového vzorku.

Vyšetření

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Jak je vyšetření využíváno?
Kdy je vyšetření požadováno?
Co výsledek vyšetření znamená?
Další informace v souvislosti s tímto vyšetřením.

Jak je vyšetření využíváno?
Testy na určení přítomnosti ER a PRmají být prováděny u všech nově diagnostikovaných karcinomů prsu a u všech recidiv. Test na přítomnost hormonálních receptorů je též používán jako ukazatel prognózy a slouží ke stanovení léčby pacientek s primární či recidivující rakovinou prsu.
Pacientky s nálezem ER-pozitivních a PR-pozitivních nádorů inklinují k lepší prognóze, než mají pacientky s nálezem ER-negativních a PR-negativních tumorů (ať už se týká celkového přežití nebo přežití bez příznaků nemoci). Tyto pacientky též lépe reagují na endokrinní léčbu (antihormonální léčba, např. tamoxifenem).

Kdy je vyšetření požadováno?
Testování na přítomnost hormonálních receptorů je rutinní součástí vyšetření invazívní rakoviny prsu. Tento test není diagnostický, ale pomáhá lékařům určit možnosti léčby a napomáhá určení vlastností daného nádoru.
Co výsledek vyšetření znamená?
Obecně řečeno, pokud je rakovina prsu ER-pozitivní a PR-pozitivní, pak má pacientka lepší než průměrnou prognózu a její nádor bude pravděpodobně reagovat na endokrinní léčbu (antihormonální léčbu). Čím větší počet nádorových buněk obsahuje ER/PR, tím příznivější reakce na léčbu se dá předpokládat. Pokud je rakovina ER-negativní ale PR-pozitivní, či ER-pozitivní ale PR-negativní, pak lze stále těžit z endokrinní léčby, ale její účinek se může snižovat.
Pokud je rakovina prsu jak ER-negativní, tak PR-negativní, pak pacientka velmi pravděpodobně z endokrinní léčby těžit nebude.

Účinek endokrinní léčby u jednotlivých pacientek závisí na mnoha faktorech, ale předpokládaný účinek léčby je následující:

  • ER pozitivní, PR pozitivní: účinek léčby u 75-80% pacientek
  • ER pozitivní, PR negativní: u 40-50%
  • ER negativní, PR pozitivní: u 25-30%
  • ER negativní, PR negativní: u 10% pacientek či méně

Další informace v souvislosti s tímto vyšetřením
Vyšetření Her-2/neu je vždy prováděno současně s testováním přítomnosti hormonálních receptorů. Účinnost endokrinní léčby se může snížit, pokud je pacientka s pozitivním nálezem estrogenových a/či progesteronových receptorů současně pozitivní na Her-2/neu test.

Testování přítomnosti hormonálních receptorů (ER/PR) a Her-2/neu se provádá ve specializovaných referenčních laboratořích patologie a výsledek vyšetření má Váš ošetřující lékař k dispozici běhěm několika dnů po odběru tkáně.

Informace o laboratorním vyšetření

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Informace o laboratorním vyšetření naleznete zde.

Časté otázky

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

1. Existuje krevní test, který ověří přítomnost hormonálních receptorů?
2. Muže být tento test prováděn také na mužích?

1. Existuje krevní test, který ověří přítomnost hormonálních receptorů?
Ne. Rakovinné buňky „neuvolňují“ receptory, proto nejsou z krve zjistitelné. Musí být vyhodnoceny přímo z rakovinné tkáně. Nicméně výzkum stále pokračuje a mohou být vyvinuty nové technologie.

2. Může být tento test prováděn také u mužů?
Ano. Muži nemají rakovinu prsu tak často jako ženy, ale pokud se u nich objeví, může být též ER či PR pozitivní.

Zeptejte se nás

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Literatura a odkazy

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

POZNÁMKA:

Text tohoto článku je založený na výzkumech, viz citované zdroje, a na sdílených zkušenostech mezinárodní vědecké redakční rady (Lab Tests Online Editorial Review Board). Pravidelně je redakční radou přezkoumáván a aktualizován podle nových vědeckých poznatků. Všechny nové zdroje, které se zde citují, se automaticky přidávají do seznamu použité literatury a rozlišují od původních zdrojů, které byly využity v předešlých verzích.


DOPORUČENÁ ODBORNÁ LITERATURA:

BURTIS, CA., ASHWOOD, ER., BRUNS, DE., (Eds), Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. 4. vydání St. Louis: Elsevier- Saunders, 2006, 2412 s.

RACEK, J., et al. Klinická biochemie. 2. přepracované vydání, Praha: Galén, 2006, 329 s.

ZIMA, T. et al. Laboratorní diagnostika. 2. doplněné a přepracované vydání, Praha: Galén-Karolinum, 2007, 906 s.

Kasper DL, Braunwald E, Fauci AS, Hauser SL, Longo DL, Jameson JL eds, (2005). Harrison's Principles of Internal Medicine, 16th Edition, McGraw Hill.

 

Tento článek byl naposledy aktualizován 1. května 2010.