Další název:
HER2, c-erbB-2
Oficiální název:
Receptor epidermálního růstového faktoru (Epidermal Growth Factor Receptor)
Související vyšetření:

Tumorové markery, Hormonální receptory


Základní informace

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Proč se nechat vyšetřit?

Vyšetřením se stanovuje pozitivita Her-2/neu u karcinomu prsu. Vyšetření pomáhá v rozhodování o nasazení léčby specifickou protilátkou a vyšetření má i prognostický význam.

Kdy se nechat vyšetřit?

Jestliže máte diagnostikován invazivní karcinom prsu a lékař chce zjistit, zda nemáte v tumoru zvýšenou expresi onkoproteinu Her-2/neu.

Požadovaný druh vzorku?

Nejčastěji vzorek tkáně z karcinomu prsu, získanýbiopsií. Někdy i vzorek krve odebraný z loketní žíly.

Vyšetřovaný parametr

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Co je vyšetřováno?

Her-2/neu je nejčastěji amplifikovaný (zmnožený) onkogen u karcinomu prsu. Je to gen, který řídí tvorbu bílkoviny (Her-2/neu onkoprotein), která patří do skupiny receptorů růstových faktorů, zodpovědných za buněčný růst.

Zvýšená amplifikace genu i zvýšená exprese onkoproteinu byly prokázány v různých epiteliálních nádorech, např. v karcinomech prsu (20-30%), tlustého střeva, vaječníků, slinivky břišní a močového měchýře. V těchto případech se jedná u agresivnější formu choroby, horší prognózu a sníženou odpověď na hormonáln&´ terapii a chemoterapii. Na druhou stranu takový tumor ( s expresí bílkoviny Her-2/neu) vyčleňuje cíleně kandidáty na léčbu preparátem obsahujícím specifické protilátky proti Her-2/neu.

Ke zjištění, zda je tumor Her-2/neu pozitivní, provede se biopsie a vyšetřuje se vzorek tkáně tumoru. Existují dvě hlavní metodiky: imunohistochemie (IHC) a fluorescenční in-situ hybridizace (FISH). V současné době je doporučováno sekvenční testování nejprve pomocí IHC, kterým se stanovuje množství bílkoviny Her-2/neu. FISH technikou se stanovuje amplifikace genu Her-2/neu.

Her-2/neu se stanovuje také v krevním séru. Koncentrace (množství) Her-2neu v krevním séru je úměrná s množstvím tkáňového Her-2/neu. Podobně jako tkáňový Her-2/neu má i Her-2/neu v krevním séru prognostický význam, je ukazatelem odhadu odpovědi na hormonáln&´ léčbu a chemoterapii a především i jako ukazatel odpovědi na léčbu.

Jakým způsobem je vzorek pro vyšetření odebrán?

Vzorek nádorové tkáně (tumoru) se odebírábiopsií. V závislosti na postiženém orgánu se volí technika biopsie. Pro stanovení Her-2/neu v krevním séru se odebírá krev z loketní žíly.

Vyšetření

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Jak je vyšetření využíváno?

Kdy je vyšetření požadováno?
Co výsledek vyšetření znamená?
Další informace v souvislosti s tímto vyšetřením.

Jak je vyšetření využíváno?

Vyšetření Her-2/neu se provádí u pacientek s invazivním karcinomem prsu pro určení prognózy a agresivity karcinomu. Často se stanovují i estrogenové a progesteronové hormonální receptory. Výsledky dávají lékaři informaci nejenom o prognóze onemocnění, ale především pomáhají odhadnout, jaká bude odpověď na hormonální terapii a chemoterapii.

Stanovení Her-2neu v krevním séru někdy provádí při sledování léčby, např. hormonální léčba, chemoterapie u pacientek s karcinomem prsu. Jestliže před léčbou je hladina Her-2/neu v krevním séru zvýšena a potom je zjištěn pokles, znamená to, že léčba působí.

Kdy je vyšetření požadováno?

Vyšetření Her-2/neu se doporučuje často společně s vyšetřením estrogenových a progesteronových receptorů při nálezu invazivního karcinomu prsu a někdy i při návratu choroby.

Stanovení Her-2neu v krevním séru se provádí pro sledování léčby, případně i pro situaci, kdy není možné provést testování tkáně.

Co výsledek vyšetření znamená?

Jestliže je IHC Her-2/neu vyšetření pozitivní, tak to znamená, že Her-2/neu gen způsobuje zvýšenou expresi bílkoviny Her-2/neu. Jestliže se provede vyšetření technikou FISH, stanoví se amplifikace Her-2/neu genu. Pokud je vyšetření pozitivní, znamená to, že pacient má s velkou pravděpodobností agresivní nádor, pacient bude hůře reagovat na hormonální léčbu a chemoterapii. U těchto pacientů je indikována léčba specifickou protilátkou proti receptorům růstových faktorů- Herceptinem.

Pokud obě vyšetření (IHC a FISH) jsou negativní, nebude tato léčba úspěšná.

Další informace v souvislosti s tímto vyšetřením.

Her-2/neu pozitivní nádory jsou citlivé k Herceptinu. Herceptin se používá sám, nebo současně s chemoterapií.

Vyšetření Her-2/neu se neprovádí v každé laboratoři. Doporučuje se vzorky vyšetřovat v referenčních laboratořích, které používají certifikované kity (soupravy) a tyto laboratoře se musí pravidelně úspěšně účastnit některého z programů externího hodnocení kvality (SEKK, UK NEQAS, NordiQC).

Her-2/neu gen je také amplifikován a jeho bílkovina vytvářena ve vyšším množství i u jiných karcinomů, jako jsou např. karcinomy ovarií, močového měchýře, prostaty.

Informace o laboratorním vyšetření

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Informace o laboratorním vyšetření naleznete zde.

Časté otázky

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

1. Jaké další vyšetření vedle Her-2/neu může lékař vyšetřit z tkáně karcinomu prsu?

2. Je Herceptin účinný u každého kdo je Her-2/neu pozitivni?

3. Vyšetřují se i muži?

 

1. Jaké další vyšetření vedle Her-2/neu může lékař vyšetřit z tkáně karcinomu prsu?

Na začátku vyšetřování při nálezu invazivního karcinomu prsu se ještě vyšetřují tkáňové hormonální receptory.

2. Je Herceptin účinný u každého kdo je Her-2/neu pozitivni?

Není. Pouze u jedné třetiny pacientů, kteří jsou Her-2/neu pozitivní, je léčba Herceptinem úspěšná.

3. Vyšetřují se i muži?

Výjimečně.

Zeptejte se nás

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Literatura a odkazy

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Text tohoto článku je založený na výzkumech, viz citované zdroje, a na sdílených zkušenostech mezinárodní vědecké redakční rady (Lab Tests Online Editorial Review Board). Pravidelně je redakční radou přezkoumáván a aktualizován podle nových vědeckých poznatků. Všechny nové zdroje, které se zde citují, se automaticky přidávají do seznamu použité literatury a rozlišují od původních zdrojů, které byly využity v předešlých verzích.

DOPORUČENÁ ODBORNÁ LITERATURA:

BURTIS, CA., ASHWOOD, ER., BRUNS, DE., (Eds), Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. 4. vydání St. Louis: Elsevier-Saunders, 2006, 2412 s.

LOTHAR, T. Clinical Laboratory Diagnostics. Frankfurt: TH-Books, 1998, 1527 s.

MASOPUST, J. Klinická biochemie – požadování a hodnocení biochemických vyšetření, část I. a část 2, Praha: Karolinum, 1998, 832 s.

RACEK, J., et al. Klinická biochemie. 2. přepracovan&´ vydání, Praha: Galén, 2006, 329 s.

ZIMA, T. et al. Laboratorní diagnostika. 3. doplněné a přepracovan&´ vydání, Praha: Galén-Karolinum, 2013, 1146 s.

Tento článek byl naposledy aktualizován 23. září 2009.