Oficiální název:
Tumorový antigen 15-3
Související vyšetření:

Tumorové markery, CEA, Hormonální receptory, BRCA-1 a BRCA-2, Progesteronové receptory, Her-2/neu, CA 27.29


Základní informace

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Proč se nechat vyšetřit?
Pro sledování odpovědi na léčbu invazivního karcinomu prsu a včasné odhalení návratu (recidivy) onemocnění

Kdy se nechat vyšetřit?
V případě, že jste byla nebo jste léčena pro invazivní karcinom prsu

Požadovaný druh vzorku
Vzorek krve, odebraný obvykle z vaší žíly na paži

Základní informace o odběru vzorku naleznete v sekci O LABORATORNÍM VYŠETŘENÍ.

Vyšetřovaný parametr

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Co je vyšetřováno?
Nádorový antigen 15-3 (CA 15-3) je normálním produktem buněk prsu; jeho tvorba je řízena genem, který je často nadměrně exprimován (tj. tělo si vytváří příliš mnoho kopií) u rakovinných nádorů, což vede ke zvýšené tvorbě CA 15-3 a příbuzného nádorového antigenu CA 27.29 (který měří stejný ukazatel, ale odlišným způsobem). CA 15-3 nezpůsobuje rakovinu; je to spíše protein, který je vylučován nádorovými buňkami; tím je umožněno jeho využití jako tumorového markeru pro sledování průběhu onemocnění rakovinou.

CA 15-3 je zvýšený asi u 30 % žen s lokalizovaným karcinomem prsu a přibližně v 75 % osob s metastatickým onemocněním (rakovina, která se rozšířila do dalších orgánů). CA 15-3 může být zvýšený i u zdravých osob a u nemocných s jiným zhoubným i nezhoubným onemocněním, jako je kolorektální karcinom, karcinom plic, cirhóza jater, hepatitida a benigní onemocnění prsu.

Jakým způsobem je vzorek pro vyšetření odebrán?
Vzorek je odebírán jehlou ze žíly na paži.

Vyšetření

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Jak je vyšetření využíváno?
Kdy je vyšetření požadováno?
Co výsledek vyšetření znamená?
Další informace v souvislosti s tímto vyšetřením

Jak je vyšetření využíváno?
CA 15-3 není dost citlivý ani specifický, aby se uvažovalo o jeho využití pro screening rakoviny. Jeho hlavní využití jakožto tumorového markeru je při sledování odpovědi nemocných na léčbu karcinomu prsu a včasné odhalení recidivy onemocnění. CA 15-3 může být jako marker využit jedině tehdy, produkuje-li nádor jeho zvýšené množství; protože jen malé procento žen s lokalizovaným karcinomem prsu má zvýšené hladiny CA 15-3, může být využit jako marker pro sledování pokročilejších fází onemocnění. CA 15-3 může lékaři někdy poskytnout obecnou informaci o tom, jak velký nádor je asi přítomen.

Kdy je vyšetření požadováno?
CA 15-3 může být požadován spolu s ostatními vyšetřeními, jako jsou estrogenové a progesteronové receptory, Her-2/neu a genetické vyšetření BRCA-1 a BRCA-2, je-li diagnostikováno již pokročilé onemocnění karcinomem prsu s cílem určit vlastnosti nádoru a možnosti léčby.

Je-li CA 15-3 zvýšen od počátku, pak může být užit pro sledování léčby a, je-li stanovení pravidelně opakováno, k odhalení recidivy onemocnění. CA 15-3 se obvykle nestanovuje, je-li karcinom prsu odhalen včas, před tvorbou metastáz, neboť hladiny nejsou zvýšeny u většiny nádorů v počátečním stadiu.

Co výsledek vyšetření znamená?
Obecně platí: čím vyšší je hladina CA 15-3, tím pokročilejší je onemocnění karcinomem prsu a tím rozsáhlejší je nádor (velikost přítomného nádoru). Hladina má tendenci k vzestupu s rostoucím nádorem. U karcinomu prsu s metastázami jsou nejvyšší hladiny CA 15-3 často pozorovány, rozšíří-li se nádor do kostí a/nebo do jater.

Mírné až průměrné zvýšení CA 15-3 se také pozoruje u různých stavů včetně karcinomu jater a pankreatu, cirhózy a benigních onemocněních prsu stejně jako u určitého procenta zjevně zdravých individuí. Zvýšení CA 15-3, pozorované u těchto nenádorových stavů má tendenci neměnit se v čase.

Negativní hladiny CA 15-3 neznamenají, že nemocná nemá nádor. Může být příliš brzy na to, aby onemocnění vyvolalo zvýšené hodnoty, které jsou měřitelné. Navíc 25 až 30 % osob s pokročilým karcinomem prsu mají nádory, které nevylučují CA 15-3.

Další informace v souvislosti s tímto vyšetřením
Hladina CA 15-3 se obvykle nestanovuje bezprostředně po začátku léčby karcinomu prsu. Objevují se tam stavy přechodného vzestupu či poklesu CA 15-3, které nekorelují s vývojem stavu pacientky. Váš lékař bude obvykle čekat několik týdnů po začátku léčby, než začne sledovat hladiny CA 15-3.

Informace o laboratorním vyšetření

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Informace o laboratorním vyšetření naleznete zde.

Časté otázky

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

1. Měla bych mít vyšetřen CA 27.29 navíc k vyšetření CA 15-3?
2. V mé rodině je silná zátěž onemocněním karcinomem prsu. Měla bych být vyšetřena na CA 15-3?
3. Co mám dělat pro snížení hladiny CA 15-3?

1. Měla bych mít vyšetřen CA 27.29 navíc k vyšetření CA 15-3?
CA 27.29 je protein, který je produkován stejným genem (MUC1) jako CA 15-3 a je využíván stejným způsobem. Většina lékařů ho považuje za ekvivalentní k CA 15-3. Může být užit místo CA 15-3, ale obvykle byste neměla mít vyšetřeny oba parametry.

2. V mé rodině je silná zátěž onemocněním karcinomem prsu. Měla bych být vyšetřena na CA 15-3?
CA 15-3 se nedoporučuje jako screeningový prostředek. Není specifický ani dostatečně citlivý, aby odhalil časná stadia karcinomu prsu. Jakýkoliv pozorovaný vzestup CA 15-3 může mít jinou příčinu a naopak negativní výsledek nezajišťuje, že nemáte rakovinu. Vyšetření by se mělo užívat jen tehdy, byl-li diagnostikován karcinom prsu.

3. Co mám dělat pro snížení hladiny CA 15-3?
Nemáte žádnou možnost pro přímé ovlivnění hladiny CA 15-3. Není to rizikový faktor jako např. cholesterol, jehož hladina může být snížena dietním opatřením a pravidelným cvičením. Je to jen odraz toho, co se děje ve vašem těle. CA 15-3 může stoupat s růstem nádoru a klesat s léčbou, nebo může být lehce zvýšený a stabilní u benigních stavů.

Zeptejte se nás

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Literatura a odkazy

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás
POZNÁMKA:

Text tohoto článku je založený na výzkumech, viz citované zdroje, a na sdílených zkušenostech mezinárodní vědecké redakční rady (Lab Tests Online Editorial Review Board). Pravidelně je redakční radou přezkoumáván a aktualizován podle nových vědeckých poznatků. Všechny nové zdroje, které se zde citují, se automaticky přidávají do seznamu použité literatury a rozlišují od původních zdrojů, které byly využity v předešlých verzích.


DOPORUČENÁ ODBORNÁ LITERATURA:

BURTIS, CA., ASHWOOD, ER., BRUNS, DE., (Eds), Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. 4. vydání St. Louis: Elsevier- Saunders, 2006, 2412 s.

LOTHAR, T. Clinical Laboratory Diagnostics. Frankfurt: TH-Books, 1998, 1527 s.

MASOPUST, J. Klinická biochemie – požadování a hodnocení biochemických vyšetření, část I. a část 2, Praha: Karolinum, 1998, 832 s.

RACEK, J., et al. Klinická biochemie. 2. přepracované vydání, Praha: Galén, 2006, 329 s.

ZIMA, T. et al. Laboratorní diagnostika. 2. doplněné a přepracované vydání, Praha: Galén-Karolinum, 2007, 906 s.

Kasper DL, Braunwald E, Fauci AS, Hauser SL, Longo DL, Jameson JL eds, (2005). Harrison's Principles of Internal Medicine, 16th Edition, McGraw Hill.

Tento článek byl naposledy aktualizován 16. října 2008.