Další název:
Mutace C677T a A1298C v genu pro methylentetrahydrofolát reduktázu
Oficiální název:
DNA vyšetření MTHFR

Základní informace

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Proč se nechat vyšetřit?

Vyšetření bývá někdy používáno ke zhodnocení příčiny zvýšené hladiny homocysteinu, stanovování rizika vzniku trombózy, nebo předčasného vzniku kardiovaskulárních onemocnění.

Kdy se nechat vyšetřit?

Pokud máte zvýšenou hladinu homocysteinu. Vzácně, pokud má nejbližší příbuzný prokázánu tuto mutaci, nebo při výskytu kardiovaskulárního onemocnění nebo trombózy v časném věku.

Požadovaný druh vzorku

Vzorek krve, odebraný obvykle z vaší žíly na paži

Vyšetřovaný parametr

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Co je vyšetřováno?

Gen pro methylentetrahydrofolát reduktázu (MTHFR) řídí produkci enzymu MTHFR. Tento enzym mění jednu formu kyseliny listové na jinou formu a podílí se na procesu přeměny homocysteinu na methionin, což je důležitý stavební prvek pro mnoho proteinů (bílkovin).

Vyšetření MTHFR je zaměřeno na odhalení dvou poměrně častých DNA sekvenčních odchylek v genu pro MTHFR a sice C677T a A1298C. Tyto odchylky jsou způsobeny změnou v DNA (mutací) a mohou být spojeny se zvýšenou hladinou homocysteinu v krvi. Vysoká hladina homocysteinu pak zvyšuje riziko předčasného vzniku kardiovaskulárních chorob, trombózy a mozkové příhody. V české populaci se vyskytuje 12 % nositelů homozygotní formy mutace C677T v genu pro MTHFR (obě kopie genu jsou mutovány) a 45 % heterozygotů (pouze jedna kopie mutovaného genu). Zastoupení této mutace kolísá v Evropě od severu k jihu, s maximem v jižní Evropě (cca 25 % homozygotů). Naopak v Africe je výsky této mutace nejnižší.

Mutace C677T vede ke snížení aktivity enzymu MTHFR. To snižuje proces přeměny homocysteinu na methionin a může vést za určitých okolností ke zvýšení hladiny homocysteinu v krvi.

Nárůst hladiny homocysteinu je většinou mírný nebo střední, liší se člověk od člověka v závislosti na stupni aktivity enzymu MTHFR a funkční zdatnosti ostatních článků podílejících se na odbourávání homocysteinu. Hromadění homocysteinu je výraznější např. při nedostatku kyseliny listové.

Výsledky některých studií poukazují na to, že zvýšená hladina homocysteinu v krvi může přispívat k zvýšení rizika rozvoje kardiovaskulárních onemocnění. Homocystein porušuje výsledku krevních cév a podporuje tvorbu aterosklerotických plátů (aterosklerózy) a nevhodného krevního srážení (trombóza). Nicméně přímá vazba mezi hladinou homocysteinu a kardiovaskulárními chorobami nebo rizikem trombózy nebyla prokázána. Pro více informací viz článek Homocystein.

Jakým způsobem je vzorek pro vyšetření odebrán?

Vzorek krve, odebraný obvykle jehlou zavedenou do žíly na vaší paži.

Je třeba speciální přípravy na odběr vzorku?

Příprava není nutná.

nbsp;genu pro MTHFR a sice C677T a A1298C. Tyto odchylky jsou způsobeny změnou v

nbsp;genu pro MTHFR a sice C677T a A1298C. Tyto odchylky jsou způsobeny změnou v

nbsp;genu pro MTHFR a sice C677T a A1298C. Tyto odchylky jsou způsobeny změnou v

Vyšetření

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Jak je vyšetření využív áno?

Vyšetření methylentetrahydrofolát reduktázy (MTHFR) se provádí za účelem diagnostiky dvou poměrně běžných mutací v genu pro MTHFR, které jsou někdy spojovány se zvýšenou hladinou homocysteinu v krvi. Není to běžně prováděné vyšetření.

Toto vyšetření je někdy prováděno jako následné po zjištění zvýšené hladiny homocysteinu a může být příležitostně prováděno samostatně v rámci jiných vyšetření kardiovaskulárních rizik u pacientů nebo rodin s předčasným výskytem kardiovaskulárních chorob nebo trombotických příhod. Dále může být vzácně objednáno při průkazu mutace v genu pro MTHFR u nejbližších příbuzných. Nejčastější mutace v genu pro MTHFR jsou C677T a A1298C a pouze tyto jsou vyšetřovány. Pokud se však v učité rodině vyskytuje jiná mutace, je možné ji tak&´ vyšetřit speciálními testy.

Vyšetření MTHFR se může někdy provádět současně s vyšetřen&´m vrozených trombofilních dispozic (zvýšené riziko nevhodného krevního srážení) mezi které patří vyšetření Leidenské mutace v genu pro F V a mutace 20210 v genu pro protrombin.

Ačkoliv je někdy vyšetření MTHFR používáno jako pomocné vyšetření při určování příčiny zvýšení hladiny homocysteinu, význam této mutace pro hladinu homocysteinu není vyjasněn. Zatímco závěry některých studií poukazují na to, že zvýšená hladina homocysteinu přispívá k riziku rozvoje kardiovaskulárního onemocnění a trombotické příhody, přímá vazba nebyla prokázána. Není doporučováno rutinní vyšetřování hladiny homocysteinu jako ukazatele kardiovaskulárního rizika. Nadto používání hladiny homocysteinu pro účely zjišťování kardiovaskulárního rizika, onemocnění periferních cév a mozkové příhody je v poslední době zpochybňováno, neboť několik studií neprokázalo prospěšnost nebo snížení rizika u lidí, kterým byla snížena hladina homocysteinu pomocí léčby kyselinou listovou a vitamíny skupiny B.

Kdy je vyšetření požadováno?

Vyšetření MTHFR je někdy prováděno při zvýšené hladině homocysteinu, obzvláště v případech, kdy se u pacienta, nebo v jeho rodině projevilo v časném věku kardiovaskulární onemocnění nebo trombotická příhoda. Může být také požadováno u osoby, jejíž blízký příbuzný má prokázanou mutaci v genu pro MTHFR.

Co výsledek vyšetření znamená?

Pouze malé procento případů zvýšené hladiny homocysteinu je způsobeno vrozenou dispozicí. Nejčastější z těchto dispozic je přítomnost mutace C677T v genu pro MTHFR.

Pokud má nositel mutace C677T v genu pro MTHFR dvě kopie mutovaného genu mluvíme o homozygotním nositeli, pokud má jednu kopii, pak o heterozygotním nositeli. Přítomnost zvýšené hladiny homocysteinu může souviset s přítomností nejčastěji homozygotní formy mutace, nebo se mutace na zvýšení hladiny může pouze spolupodílet.

Homozygotní forma mutace A1298C typicky nezpůsobuje zvýšení hladiny homocysteinu.

Pokud je vyšetření na přítomnost MTHFR negativní, mutace v genu pro MTHFR není přítomna a zvýšení hladiny homocysteinu má jinou příčinu. Mezi ty nejčastější patří např. diabetes mellitus, onemocnění ledvin, chronický deficit vitaminů B6, B12 a kyseliny listové (např. způsobený jejich nedostatkem v potravě), kouření, konzumace kofeinu, vysoký příjem alkoholu a užívání některých léků. Běžným vyšetřením nejsou odhaleny jiné vzácné formy mutace v genu pro MTHFR.

Nositelé mutace v genu pro MTHFR a současně vrozené trombofilní dispozice jako např. Leidenské mutace v genu pro F V nebo mutace 20210 v genu pro protrombin mohou mít vyšší riziko trombotické příhody.

Další informace v souvislosti s tímto vy šetřením

Lidé se zvýšenou hladinou homocysteinu mohou mít zvýšené riziko rozvoje kardiovaskulární choroby a/nebo trombotické příhody v časném věku, avšak u mnohých takových, včetně nositelů mutace v genu pro MTHFR, nedošlo nikdy k rozvoji ani kardiovaskulárního onemocnění, ani trombotické příhody. Vliv hladiny homocysteinu na kardiovaskulární riziko je stále intenzivně zkoumá.

Krom mutace v genu pro MTHFR existuje řada dalších příčin zvýšené hladiny homocysteinu jako je nedostatek vitamínů B6, B12, a/nebo kyseliny listové. Tyto vitamíny jsou potřebné pro metabolismus a odbourávání homocysteinu.

Mutace C677T je působena záměnou jedné aminokyseliny a sice alaninu za valin a vede ke snížení aktivity výsledného enzymu MTHFR. Mutace A1298C je způsobena záměnou glutaminu za alanin.

Některé studie ukazují na vazbu mezí přítomností mutace v genu pro MTHFR a zvýšeným rizikem defektu neurální trubice, preeklampsie a některých nádorových onemocnění. V těchto případech však není vyšetření používáno.

Enzym MTHFR je zapojen do metabolismu kyseliny listové. To je důvod, proč nositelé mutace v genu pro MTHFR mohou mít při užívání léků ovlivňující metabolismus kyseliny listové jako je např. metotrexát, častější výskyt toxických nežádoucích účinků těchto léků. Proto může být u pacientů, kterým je předepisován metotrexát provedeno vyšetření MTHFR, aby bylo možno lépe nastavit léčbu a snížit riziko projevů toxicity léku.

Mutace MTHFR prakticky nevyvolávají homocysteinurii. Tato bývá vyvolána mutací v genu pro cystation-β-syntetázu, která se také účastní metabolismu homocysteinu a vede k masivnímu vzestupu hladiny homocysteinu v krvi i moči a způsobuje řadu komplikací (neurologické a psychické poruchy, časný rozvoj aterosklerózy, zvýšený výskyt trombotických příhod).

´

Časté otázky

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

1. Kdo provádí vyšetření MTHFR?
Není v nabídce každé laboratoře. Provádí se ve specializovaných laboratořích zaměřených na genetická vyšetření.

2. Mohu změnit své geny pro MTHFR?
Ne, jedná se o geny, které jste zdělil/a po rodičích a nelze je změnit.

3. Mám stejnou mutaci v genu pro MTHFR jako můj příbuzný, proč mám významně odlišnou hladinu homocysteinu?
Dokonce i když mají dva lidé stejný druh mutace, výsledky a následná rizika jsou často odlišná. Hladinu homocysteinu mohou ovlivnit nejrůznější faktory, jako je konkrétní aktivita enzymu MTHFR, hladina kyseliny listové a aktuální zdravotní stav.

Tento článek byl naposledy aktualizován 25. ledna 2012.