Další název:
Genotypizace cystické fibrózy (CF), CF DNA analysis, CF gene mutation panel, Molecular genetic testing
Oficiální název:
Vyšetření mutací genu pro cystickou fibrózu (CTFR) l
Související vyšetření:

Potní test, Trypsinogen, Trypsin a Chymotrypsin


Základní informace

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Proč se nechat vyšetřit?

K detekci mutací genu CFTR způsobujících onemocnění cystickou fibrózou (CF), pro stanovení přenašečstvíCF a pro stanovení rizika onemocnění CF u vlastního dítěte, k diagnóze CF.

Kdy vyšetření použít?

Genetické vyšetření mutací vCFTR genu je v ČR indikováno v rámci novorozeneckého screeningu v druhého fázi vyšetření, které předchází nález pozitivního nálezu při IRT testu. Vyšetření CFTR genu se v ČR provádí i prenatálně v případě vysokého rizika (25% nebo 50%) vzniku CF u plodu, při ultrazvukovém nálezu hyperechogenních střevních kliček u plodu nebo při nálezu snížené koncentrace gamaglutamyltransferázy (GGT) v plodové vodě pod 3. percentil. Dalším důvodem pro analýzu mutací CFTR genu mohou být některé formy mužské inferility.

Požadovaný druh vzorku

K vyšetření může být použit vzorek krve odebrané z paty kojence, kapka krve nanesená na filtrační papír nebo vzorek žilní krve odebraný ze žíly na paži; stěr ze sliznice dutiny ústní; nebo vzorky k prenatálnímu vyšetření z amniocentézynebo odběru choriových klků.

Příprava k vyšetření?

Žádná

Vyšetřovaný parametr

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Co je vyšetřováno?

Cystická fibróza (CF) je vrozené onemocnění postihující především plíce, slinivku a potní žlázy. V rámci tohoto onemocnění dochází k tvorbě vazkého hlenu, který způsobuje vznik opakovaných respiračních infekcí a poruch sekrece slinivky břišní. Typickým nálezem je i zvýšená koncentrace chloridových aniontů v potu. Vyšetření panelu mutací při podezření na CF slouží pro identifikaci mutacív genuCFTR(cystic fibrosis transmembrane conductance regulator – transmembránový regulátor vodivosti), který se nachází na 7. chromosomu. Vyšetření slouží pro identifikaci nosičůmutací způsobujících onemocnění a k potvrzení onemocnění CF.

Kromě spermií u mužů a vaječných buněk (oocytů) u žen má každá tělní buňka 46 chromosomů, které jsou uspořádány do 23 párů (23 chromosomů zděděných ze strany matky a 23 chromosomů od otce). Geny, které se nacházejí na chromosomech, tvoří předlohu pro syntézu proteinů(bílkovin), které jsou výkonnými složkami řídícími tělní funkce.

Cystickou fibrózuzpůsobují mutace postihující obě kopie CFTR genu na chromosomu 7, tedy předpokladem pro vznik CF je výskyt mutací v obou kopiích (alelách) genu. Jestliže je mutace přítomna pouze v jedné z alel, je takovýto jedinec přenašečemCF. Přenašeči CF nemají žádné známky onemocnění, ale mohou předávat mutovanou alelu na své potomky.

Do současné doby bylo celosvětově zachyceno více než 1500 různých mutací v genu CFTR, avšak pouze malá část z nich se vyskytuje často. Zastoupení jednotlivých mutací v CFTR genu není ve všech regionech světa stejné. U pacientů v ČR bylo popsáno přes 90 různých mutací CFTR genu. Nejvyšší počet případů (téměř 70%) mutací v CFTR genu v ČR je způsobeno mutací nazývanou deltaF508 (F508del*). Ostatní mutace vyšetřované při podezření na CF, kterých se v ČR běžně vyšetřuje v rámci panelové analýzy obvykle 34 - 50, se vyskytují s mnohem nižší četností (od 5% do >0,1%). Vyšetření tak umožňuje zachycení více než 95% všech mutací CFTR genu. Většina ostatních mutací CFTR genu se vyskytuje velmi vzácně, pouze u jedinců nebo jednotlivých rodin.

Při vyšetření na CF se obvykle nejprve testuje úvodní panel obsahující zmiňovaných přibližně 34 nebo 50 mutací. Jestliže nejsou zachyceny mutace v CFTR při tomto úvodním genetickém vyšetření, mohou být při závažném podezření vyšetřeny další mutace nebo případně i celá sekvence CFTR genu.

Jakým způsobem je vzorek pro vyšetření odebrán?

K vyšetření se odebírá vzorek krve odebrané z paty kojence - kapka krve nanesená na filtrační papír; vzorek žilní krve odebraný ze žíly na paži; stěr ze sliznice dutiny ústní; nebo vzorky k prenatálnímu vyšetření z amniocentézynebo odběru choriových klků.

Je třeba nějaké přípravy k vyšetření k zajištění kvality vzorku?

Vyšetření nevyžaduje žádnou přípravu.

Vyšetření

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Jak je využíváno?

Kdy je vyšetření objednáváno?

Co výsledek vyšetření znamená?

Je něco dalšího, co bych měl(a) v souvislosti s tímto vyšetřením vědět?

 

Jak je využíváno?

Genetické vyšetření na CF může být použito jako screeningové vyšetření (v rámci druhé fáze screeningu CF) v celé populaci, mohou jím být vyšetřovány cílené subpopulace (s vyšším rizikem) k určení přenašečství. Vyšetření může být použito k potvrzení diagnózy cystické fibrózy (CF)u pacientů s příznaky onemocnění a zvýšením imunoreaktivního trypsinogenu (IRT)nebo pozitivitou potního chloridového testu.

Vyšetření může být součástí prenatální péče k určení stavu přenašečství a rizika CF u dítěte rodičů plánujících potomka. Toto vyšetření lze provádět i postupně, kdy je nejprve vyšetřena matka, a v případě že u ní není prokázána přítomnost mutace, otec budoucího dítěte vyšetření nemusí vyšetření podstoupit. Jejich dítě může v nejkrajnějším případě být pouze přenašečem CF při případném získání mutované alely ze strany otce. Jestliže u matky je prokázána přítomnost patogenní mutace, pokračuje vyšetření i u otce. Alternativním postupem je provedení vyšetření u obou rodičů najednou. O vyšetření na CF rozhoduje klinický genetik. V obou případech, a podobně jako u jiných genetických vyšetření, totiž musí být genetické vyšetření doprovázeno genetickou konzultací, jejímž smyslem je poskytnutí přesných informací o tom, co znamená nosičství mutace v CFTR genu, jaké jsou možné limity vyšetření i při jeho negativitě (např. přetrvávající malé riziko přítomnosti raritních nevyšetřovaných mutací). Vyšetření mutací u CF se provádí rovněž z důvodů prenatální diagnostiky, kdy je známo, že oba rodiče jsou nosiči mutace v CFTR genu. Pro analýzu mutací přítomných u rodičů v DNAplodu je proveden invazivní odběr vzorku z amniocentézynebo odběru choriových klků.

Kdy je vyšetření objednáváno?

Indikace k panelovému vyšetření CFTR genu zahrnuje především:

  • Vyšetření partnera před plánovaným těhotenstvím jestliže jeden z partnerů je nosič patogenní mutace CFTR genu
  • Pro určení nosičství mutace v CFTR genu u příbuzného pacienta s CF
  • U novorozenců v rámci druhé fáze novorozeneckého screeningu (při pozitivitě IRT testu) nebo při výskytu mekoniového ileu nebo symptomech CF, jako je slaný pot, opakované infekce dýchacích cest, dušnost, opakovaný průjem, páchnoucí mastná stolice, malnutrice, avitaminózy, nebo neplodnost u mužů.

Co výsledek vyšetření znamená?

Výsledky diagnostického testu

V případě pozitivního nálezu mutací, kdy byly identifikovány dvě patogenní mutacev CFTR genu je osoba pacientem s cystickou fibrózou. Výsledky testu však nemůže předem určit závažnost průběhu onemocnění, neboť i pacienti se stejnou mutací mohou mít velmi rozdílný průběh onemocnění.

Jestliže u pacienta s příznaky CF je výsledkem testu nalezení žádné, nebo jen jedné mutace, provádí se další genetická analýza, potní chloridový test, případně další laboratorní vyšetření zaměřené na činnost postižených orgánů. Pacient může být nosičem některé ze vzácných forem mutací, nebo se může jednat o jiné onemocnění slinivky a plic než je cystická fibróza.

Výsledky vyšetření na přenašečství mutace

Zachycení jediné mutace u asymptomatickéosoby s vysokou pravděpodobností značí, že tato osoba je přenašečemonemocnění CF. V takovémto případě může být užitečné zjištění možnosti identifikace mutace i u sourozenců přenašeče. Při negativním výsledek testu na přítomnost mutací způsobujících CF je nepravděpodobné, že by pacient trpěl CF a není s největší pravděpodobností ani přenašečem onemocnění, i když nelze zcela vyloučit přenašečství raritní genové mutace, která není součástí standardního panelu.

Je něco dalšího, co bych měl(a) v souvislosti s tímto vyšetřením vědět?

Časný záchyt pacientů s CF umožňuje jejich zařazení do specializovaných center, která jim mohou nabídnout vysoce odbornou péči, individuální léčebné postupy a pečlivé sledování. Národním koordinačním centrem pro pacienty s CF v ČR je Pediatrická klinika FN Motol. Významné zvýšení kvality života u pacientů s CF a minimalizace komplikací onemocnění napomáhá včasná léčba projevů onemocnění zahrnující podání enzymových preparátů, vitaminů rozpustných v tucích, nácvik správného přístupu k hygieně dýchacích cest a účinná léčba respiračních infekcí.

Informace o laboratorním vyšetření

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Informace o laboratorním vyšetření naleznete zde.

Časté otázky

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Může se pomocí vyšetření na CF diagnostikovat i jiné genetické onemocnění?

Ne. Vyšetření slouží k zachycení specifických mutací, které jsou podkladem onemocnění CF. Každé geneticky podmíněné onemocnění vyžaduje specifickou analýzu DNAumožňující přesnou identifikaci jejího poškození (při předpokladu znalosti příčinného genua jeho patogenních mutací).

Může mít můj etnický původ vliv na pravděpodobnost, že budu nosičem mutace CFTR genu?

Výskyt mutací v genu pro CF se liší v jednotlivých populacích. Nejvyšší výskyt nosičů mutací vCFTR genu (1 na 25 osob) je zaznamenán v bělošské populaci. Frekvence výskytu v hispánské nebo černošské populaci je přibližně poloviční, ještě nižší (přibližně čtvrtinový) je výskyt mutací v asijských populacích. V některých etnicích (například východoevropská židovská populace) se můžeme setkat pouze s velmi omezeným spektrem výskytu patogenních mutací CFTR genu. S ohledem na mísení jednotlivých populací dochází k proměně četnosti výskytu mutací. Zmiňované výskyty mutací v závislosti na etnickém původu jsou tedy pouze hrubé odhady. Rizika nosičství mutací u osob ze smíšených manželství nejsou stanovena. V některých rodinách se mohou vyskytovat vzácné varianty.

Jaká je výhoda vyšetření založeného na analýze DNA před ostatními vyšetřeními používanými pro screening CF?

Obecně lze výsledky vyšetření založených na analýze DNA považovat za mnohem specifičtější, než je tomu u ostatních screeningových vyšetření, která mohou dávat abnormální výsledek i z jiných příčin, než je CF. Provedení ostatních vyšetření může mít rovněž různá omezení (např. běžný potní chloridový test nelze provést u novorozenců před druhým měsícem jejich života). Vyšetření DNA je navíc jedinou spolehlivou a široce rozšířenou metodou pro identifikaci přenašečůmutací způsobujících CF.

Je screening na CF standardní součástí novorozeneckého screeningu, nebo je nutné si jej speciálně objednat?

Většina zemí poskytuje screeningová vyšetření na CF jako součást novorozeneckého screeningu,avšak postup screeningových vyšetření se v jednotlivých státech může lišit. V ČR se provádí od konce roku 2009 novorozenecký screening CF pomocí vyšetření imunoreaktivního trypsinogenu (IRT). V případě pozitivity vyšetření (tj. koncentrace IRT ≥ 99,0 percentil), zajistí screeningová laboratoř vyšetření mutací CFTR genu pomocí genetického vyšetření.

Zeptejte se nás

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Literatura a odkazy

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Na této stránce

Genetická vyšetření

Cystická fibróza, Onemocnění plic

Těhotenství a prenatální diagnostika – Cystická fibróza

Na internetu

Seznam pracovišť v ČR provádějících analýzu mutací v genu způsobujícím cystickou fibrózu (CF)

Metodický návod pro zajištění celoplošného novorozeneckého screeningu a následné péče (Věstník MZ ČR): zde

Klub nemocných cystickou fibrózou

Informační portál o cystické fibróze

Informační kanál o novorozeneckém screeningu

POZNÁMKA: Stránky uvedené zde jsou určeny pro Vaši další orientaci. Úplný seznam zdrojů použitých pro přípravu tohoto hesla naleznete zde.

 

Literární odkazy

Text tohoto článku je založený na výzkumech, viz citované zdroje originálního článku v anglickém jazyce na stránkách http://www.labtestsonline.org/, a na sdílených zkušenostech mezinárodní vědecké redakční rady (Lab Tests Online Editorial Review Board). Originální text je pravidelně přezkoumáván redakční radou a může být aktualizován na základě nových vědeckých poznatků. Nově citované zdroje jsou přidávány do seznamu použité literatury a odlišeny od původních zdrojů využitých v předešlých verzích.

Tento článek byl naposledy aktualizován 12. května 2014.