Další název:
vWF:Ag, vWF:RCo, Panel von Willebrandovy choroby, Ristocetin kofaktor
Oficiální název:
antigen a aktivita von Willebrandova faktoru
Související vyšetření:

Trombocyty, Funkce destiček, Krevní obraz, Koagulační faktory, APTT


Základní informace

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

 

Proč se nechat vyšetřit?
Vyšetření pomáhá určit příčinu nadměrného, nebo občasného krvácení, stanovit diagnózu von Willebrandovy choroby (vWCH) a rozlišit jednotlivé typy von Willebrandovy choroby.

Kdy se nechat vyšetřit?
Pokud máte Vy, nebo někdo z Vaší rodiny stavy těžkého, prodlouženého a/nebo spontánního krvácení, pokud má Váš lékař podezření, že byste mohl/a mít krvácivý stav, krvácivou chorobu.

Požadovaný druh vzorku
Vzorek krve, odebraný obvykle z vaší žíly na paži

Je nutná příprava?

Ne.

Vyšetřovaný parametr

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Co je vyšetřováno?
Vyšetření von Willebrandova faktoru (vWF) se skládá z vyšetření antigenu vWF a funkce vWF. VWF je bílkovina (protein), která patří mezi složky zapojující se do procesu krevního strážení. Pokud dojde k poškození krevní cévy, vWF vytváří lepivý most mezi aktivovanými buněčnými fragmenty zvanými krevní destičky (trombocyty) a místem poškození. Poté následuje shlukování (agregace) trombocytů a série dějů vedoucích k aktivaci koagulační kaskády a finálnímu vytvoření stabilní fibrinové zátky. vWF dále ovlivňuje krevní srážení tím, že zajišťuje dostupnost koagulačního faktoru VIII. VWF slouží jako nosič F VIII v krvi, zvyšuje jeho poločas přežití a uvolňuje ho v případě potřeby. Pokud není dostatek funkčního vWF, je snížena přilnavost a schopnost adheze krevních destiček, může poklesnout hladina faktoru VIII, krevní sraženina se tvoří déle a důsledkem toho je prodloužené krvácení. V uvedeném případě pak hovoříme o von Willebrandově chorobě (vWCH).

VWCH je nejčastější vrozená krvácivá choroba. Jedná se o skupinu stavů spojených s prodlouženým krvácením způsobeným nedostatkem a/nebo poruchou funkce vWF.

VWCH dělíme na několik podskupin:

 • Typ 1 – tvoří se snížené množství vWF, ale funkce vWF je normální. Hladina faktoru VIII je typicky snížená, ale může být i v normě. Je to nejčastější typ vWCH, asi 75 % případů. Mezi klinické projevy patří tvorba modřin, mírné až středně těžké krvácení typu: dlouhotrvající krvácení z nosu, silné menstruační krvácení, protrahované krvácení po porodu, úrazu, zubních a chirurgických zákrocích. Druh a tíže krvácivých projevů se liší pacient od pacienta a případ od případu.
 • Typ 2 – je spojen s normálním množstvím vWF, ale funkce vWF je porušena. Krvácení může být závažnější. Tento typ se dále dělí na podtypy 2A, 2B, 2M a 2N
 • Typ 3 – jedná se o vzácný typ, který se vyznačuje malou až žádnou produkcí vWF, velmi nízkou hladinou faktoru VIII a středně těžkými až těžkými krvácivými projevy. Často je odhalen již v dětství, díky časným krvácivým komplikacím.

Vzácně může být vWCH způsobena získaným nedostatkem vWF, kdy se v minulosti u dotyčného, ani v jeho rodině nevyskytly krvácivé projevy.

Získaná vWCH se může vyskytnout v těchto případech:

 • Onemocnění způsobující rozpad vWF jako jsou plicní hypertenze a poruchy stavby srdce (např. stenóza aortální chlopně)
 • Lymfomy, mnohočetný myelom, nebo autoimunitní choroby (jako např. systémový lupus erytematodes), které vedou k tvorbě protilátek proti vWF
 • Myeloproliferativní onemocnění spojená s nadměrnou tvorbou krevních destiček, která vedou ke zvýšené vazbě vWF na krevní destičky
 • Hypothyreóza (snížená funkce štítné žlázy) může snížit tvorbu vWF
 • Willmsův tumor (nádor) a jiná onemocnění mohou vázat vWF a odstraňovat ho z krve
 • Některé léky jako např. kyselina valproová, ciprofloxacin, hetastarch

Vyšetření von Willebrandova faktoru se skládá z vyšetření antigenu vWF, které stanoví množství vWF a aktivity vWF (známé také pod názvem Ristocetin kofaktor), která určuje funkci vWF. Některé laboratoře nabízí vyšetření kompletního panelu pro podrobnou diagnostiku vWCH, který obsahuje obvykle obě zmiňovaná vyšetření, vyšetření faktoru VIII, agregaci destiček po ristocetin a některá další vyšetření.

Požadovaný druh vzorku
Vzorek krve, odebraný jehlou zavedenou do žíly na vaší paži.

Je třeba speciální přípravy na odběr vzorku?
Příprava není nutná.

Vyšetření

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Jak je vyšetření využíváno?
Kdy je vyšetření požadováno?
Co výsledek vyšetření znamená?
Další informace v souvislosti s tímto vyšetřením?


Jak je vyšetření využíváno?

Vyšetření antigenu vWF a aktivity vWF (Ristocetin kofaktor) se provádí pří vyšetřování krvácivého stavu a to buď samostatně, nebo v kombinaci s vyšetřením koagulačního faktoru VIII a dalšími testy jako je vyšetření krevního obrazu, trombocytů, funkčního vyšetření trombocytů (např. agregace destiček), PT (protrombinový test) a/nebo APTT (parciální tromboplastinový test). Vyšetření vWF je v prvé řadě indikováno při pátrání po příčině krvácivé příhody nebo při výskytu nadměrného krvácení v osobní nebo rodinné anamnéze a dále ke stanovení diagnózy von Willebrandovy choroby (vWCH).

Pokud je výsledek jednoho z vyšetření mimo referenční meze nebo je v mezích, ale přetrvává závažné podezření na vWCH, vyšetření se opakují s časovým odstupem. Následující testy patří do skupiny vyšetření vWF, které poskytují více informací a pomohou rozlišit mezi jednotlivými subtypy:

Poměr vWF:RCo / vWF:Ag

 • Stanovení vazebné kapacity vWF pro F VIII
 • Stanovení vazebné kapacity vWF na kolagen
 • Agregace trombocytů po stimulaci ristocetinem (RIPA)
 • Molekulárně genetické vyšetření - průkaz mutace (typ 2N a typ 3) – přínos v prenatální diagnostice
 • Analýza multimerů vWF – vWF je bílkovinný (proteinový) komplex, který existuje v podobě multimerů o různé velikosti. Tento test ukazuje zastoupení jednotlivých kategorií multimerů a pomáhá tak rozlišit subtypy typu 2.

Kdy je vyšetření požadováno?

Vyšetření antigenu vWF a aktivity vWF (Ristocetin kofaktor) se provádí při vyšetřování krvácivého stavu po provedení základních screeningových testů (vyšetření funkce destiček, PT, APTT) a to buď samostatně, nebo v kombinaci s vyšetřením koagulačního faktoru VIII. Vyšetřují se v případě výskytu krvácivých stavů v osobní a rodinné anamnéze (krvácivého stavu u vyšetřovaného člověka, v jeho rodině). Vyšetření na vWF mohou být opakována, pokud výsledky jsou v mezích normy, ale trvá závažné podezření na výskyt vWCH.

Pokud výsledky vyšetření ukazují na přítomnost vWCH, poté se doplňují další testy, které pomohou určit přesný subtyp vWCH.

Co výsledek vyšetření znamená?

Interpretace výsledků vyšetření vWF může být náročná a může vyžadovat poradu s lékařem specializujícím se na krvácivé choroby – hematologem, obzvláště pří stanovování subtypu vWCH. Lidé, kteří mají lehkou formu vWCH mohou mít v některých situacích normální hodnoty antigenu a aktivity vWF a naopak lidé, kteří nemají vWCH mohou mít středně snížené výsledky testů.

U lidi, kteří mají výsledky screeningových testů používaných při zjišťování krvácivých chorob v mezích normy, nebo hraničně prodloužené a mají výrazně sníženou hladinu antigenu a aktivity vWF, je podezření, že mají kvantitativní deficit (nedostatek) tedy Typ 1, mnohem vzácněji by se mohlo jednat o získaný typ vWCH. Pokud není přítomen žádný, nebo jen malé množství vWF a faktoru VIII, může se jednat o Typ 3 vWCH. Tento typ se typicky projevuje krvácením v časném dětství a může připomínat hemofilii A (nemoc postihující muže, způsobená deficitem koagulačního faktoru VIII).

Pokud je hodnota antigenu vWF normální, nebo lehce snížená a aktivita vWF (Ristocetin kofaktor) je snížená, může se jednat o Typ 2 vWCH. K určení subtypu je nutné provést další testy/vyšetření.

VWF je tzv. reaktantem akutní fáze a zvýšené hodnoty antigenu a aktivity vWF jsou přechodně při infekčních onemocněních, zánětech, poraněních a po fyzickém a emočním stresu. Zvyšují se také během těhotenství a pří užívání estrogenů v rámci hormonální antikoncepce.


Další informace v souvislosti s tímto vyšetřením

Typ krevní skupiny ovlivňuje množství vWF. Lidé s krevní skupinou 0 mají hladinu vWF zhruba o 25 % nižší, než lidé s ostatními krevními skupinami.

Pokud je hladina vWF hraniční, může být užitečné porovnat hladinu vWF s ostatními reaktanty aktutní fáze (jako je CRP a/nebo fibrinogen). Hraniční hodnota vWF a výrazně vysoká hladina CRP a/nebo fibrinogenu mohou ukazovat na vWCH.

VWF je tvořen megakaryocyty a endoteliálními buňkami vystýlajícími vnitřek cév. Pokud je ho třeba, je uvolněn z krevních destiček a endoteliálních buněk.

Informace o laboratorním vyšetření

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Informace o laboratorním vyšetření naleznete zde.

Časté otázky

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

 

 1. Je každému vyšetřován vWF?
 2. Může se vWF vyšetřit přímo v ordinaci mého lékaře?
 3. Pokud mám silné menstruační krvácení, mohu mít vWCH?
 4. Mohu mít vWCH a nevědět o tom?
 5. Mám říci všem svým lékařům, že mám zjištěnu vWCH?
 6. Léčí se vWCH?

1. Je každému vyšetřován vWF?
Ne, vyšetření vWF není určeno jako obecný screeningový test nebo prvotní test při vyšetřování krvácivého stavu. Většina lidí nebude nikdy potřebovat toto vyšetření.

2. Může se vWF vyšetřit přímo v ordinaci lékaře?
Vyšetření vWF je nutno provést v laboratoří a většinou je prováděno pouze ve specializované laboratoři. Vyšetření vyžaduje speciální vybavení a zhodnocení.

3. Pokud mám silné menstruační krvácení, mohu mít vWCH?
Je to možné, ale mnoho žen, které mají silné menstruační krvácení nemají vWCH.

4. Mohu mít vWCH a nevědět o tom?
Ano. Někteří lidé nemají žádné, nebo jen minimální příznaky, přestože mají kvantitativní (množstevní) nebo kvalitativní (funkční) deficit (nedostatek) vWF.

5. Mám říci všem svým lékařům, že mám zjištěnu vWCH?
Ano. Toto je závažná informace pro Vašeho lékaře i zubaře. Všechny Vaše operace, porody nebo zubní ošetření. budou muset být naplánovány a případně léčebně zajištěny.

6. Léčí se vWCH?
Ano. Většinou se léčí krátkodobě v době výkonů, které mohou být komplikovány krvácením. Používají se především koncentráty vWF/FVIII. Pro některé typy vWCH je možno použít lék zvaný desmopresin (DDAVP), který zvyšuje hladinu vWF (t.č. není v ČR k dispozici).

Další dotazy

Máte-li další otázky k vašemu vyšetření nebo potřebujete vysvětlit výsledky vašich testů, obraťte se na svého lékaře nebo příslušnou laboratoř.

Zeptejte se nás

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Tento článek byl naposledy aktualizován 11. března 2014.