Další název:
Protrombinový čas, Quickův čas, Quick
Oficiální název:
Protrombinový čas
Související vyšetření:

ACT, APTT, Prothrombin Consumption Time (PCT), Koagulační faktory, Fibrinogen


Základní informace

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Proč se nechat vyšetřit?
Vyšetření INR je prováděno z důvodu kontroly účinnosti antikoagulačního léku - warfarinu, Vyšetření PT se používá k vyhledávání a odhalováníkrvácivých stavů.

Kdy se nechat vyšetřit?
Jestliže užíváte warfarin nebo jestliže se Váš lékař domnívá, že můžete mít krvácivé onemocnění.
Požadovaný druh vzorku
Vzorek krve, odebraný obvykle z vaší žíly na paži, někdy z prstu.
Je nutná nějaká příprava?

Není. Pokud však užíváte antikoagulační léčbu, měl by být vzorek krve odebrán před podáním další dávky.

Vyšetřovaný parametr

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Co je vyšetřováno?
Protrombinový čas měří jak dlouho trvá, než se vytvoří krevní sraženina ve vzorku vyšetřované krve. Proces srážení krve je založen na postupné aktivaci jednotlivých koagulačních faktorů (koagulační kaskády). Výsledkem je vytvoření krevní sraženiny. Pro správné srážení krve je nezbytné, aby byl dostatek všech koagulačních faktorů a aby byly dobře funkční. Pokud je koagulačních faktorů málo, může to vést k nadměrnému krvácení. Pokud je jich příliš mnoho, může nastat nepřiměřené srážení krve.

Jsou dvě možné cesty, jak zahájit srážení krve ve zkumavce, tzv. zevní a vnitřní cesta. Obě se v závěru spojují do společné cesty (podoba písmene Y). Jedním z posledních kroků koagulační kaskády je přeměna protrombinu na trombin. Toto však není jediné, co je sledováno PT testem.

PT test vyhodnocuje, jak spolupracují všechny koagulační faktory zevní a společné cesty v rámci koagulační kaskády. Jedná se o: faktor I (fibrinogen), II (protrombin), V, VII, a X. PT test hodnotí povšechnou schopnost tvořit krevní sraženinu v přiměřeném množství a čase. Pokud je některého z těchto faktorů nedostatek, nebo není dostatečně funkční, dojde k prodloužení výsledného času PT.

. PT se obvykle měří v sekundách a srovnává se s hodnotami zdravých jedinců. Protože používané reagencie pro provedení PT se různí laboratoř od laboratoře, ale i v rámci jedné laboratoře v průběhu času, zavedla Světová zdravotnická organizace (WHO) pro standardizaci výsledků metodu INR – Internationalized Normalized Ratio – Mezinárodní normalizovaný poměr. Tato se používá pro kontrolu antikoagulační léčby warfarinem.

INR se stanovuje výpočtem, který přizpůsobí výsledek jednotlivých PT reagencií tak, aby výsledky PT byly porovnatelné mezi jednotlivými pracovišti. V současnosti většina laboratoří vydává výsledky jak PT, tak INR. INR je použitelné pouze u lidí, kteří užívají antikoagulační léčbu warfarinem.

Jakým způsobem je vzorek pro vyšetření odebrán?
Vzorek je odebírán jehlou ze žíly na paži, nebo z prstu.

Poznámka: Pokud Vás, nebo vaše blízké podstoupení testu stresuje, způsobuje úzkostné stavy, doporučujeme přečíst si následující články: Zvládání s testem bolesti, Nepohodlí a úzkost, Typy na krevní testy, Typy jako pomáhat dětem při lékařském vyšetření, Typy jak pomáhat seniorům při lékařském vyšetření.

Jiný článek, Následuj vzorek, poskytuje letmý pohled na odběr a zpracování krevního vzorku a jeho zpracování.

Je třeba nějaká příprava před vyšetřením, aby byla zachována kvalita vzorku?

Ne. Pokud však probíhá antikoagulační léčba, je nutné odebrat vzorek krve před podáním další dávky léku.

Vyšetření

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Jak je vyšetření využíváno?
Kdy je vyšetření požadováno?
Co výsledek vyšetření znamená?
Další informace v souvislosti s tímto vyšetřením

Jak je vyšetření využíváno?

PT je využíván k diagnostice krvácivých stavů. Jestliže se používá k tomuto účelu, obvykle bývá prováděn spolu s testem APTT.PT hodnotí zevní a společnou cestu koagulační kaskády, zatímco APTT hodnotí vnitřní a společnou cestu. Použitím obou vyšetření získáme informace o funkci všech koagulačních faktorů.

Příležitostně se tento test provádí jako předoperační vyšetření před chirurgickým výkonem. Cílem je odhalit osoby se zvýšeným rizikem krvácení.

INR se používá k monitorování efektivity antikoagulační léčby warfarinem. Tento lék ovlivňuje funkci koagulačních faktorů a tím napomáhá blokovat tvorbu krevní sraženiny. Nejčastější klinická indikace pro podávání warfarinu je fibrilace síní, přítomnost umělé chlopně, hluboká žilní trombóza, plicní embolie (embolus je krevní sraženina vzniklá v žílách, která je odnesena krevním proudem). warfarin může být také podáván pacientům s antifosfolipidovým syndromem a vzácně pacientům se srdečním infarktem. Během léčby warfarinem je Je třeba bedlivě udržovat křehkou rovnováhu mezi prevencí tvorby krevní sraženiny a masivním krvácením. Udržení této rovnováhy vyžaduje pečlivé sledování, většinou pomocí vyšetření PT/INR

Kdy je vyšetření požadováno?

V případě podávání antikoagulační léčby warfarinem užívání antikoagulačních léků. Váš lékař bude pravidelně kontrolovat PT/INR, aby se ujistil o správném dávkování léku – zda je PT/INR vhodně přiměřeně prodlouženo. Není stanoveno, jak často se má vyšetření provádět. Lékař ho může indikovat tak často, aby měl jistotu, že lék vyvolává požadovaný efekt - prodlouží koagulační čas

PT se provádí u pacientů, kteří neužívají antikoagulační léčbu a kteří mají klinicképříznaky a projevy krvácivé nemoci, jako je krvácení z nosu, krvácení z dásní, tvorba podlitin, silné menstruační krvácení, krvácení do stolice nebo moči, krvácení do kloubů, ztráta zraku a chronická anémie.

Obvykle je PT prováděno společně s APTT jako součást vyšetření před invazivním lékařským zákrokem, např. operací. Hodnotí stav krevní srážlivosti.

Co výsledek vyšetření znamená?

U pacientů léčených warfarinemmusí být výsledky PT přepočteny na INR. Při účinné terapii se má hodnota INR pohybovat mezi 2,0 a 3,0. U pacientů s vyšším rizikem trombotického stavu pak mezi 2,5 – 3,5. Podle výsledků INR upravuje lékař dávkování léku tak, aby výsledná hodnota testu byla v takovém rozmezí, které je správné pro konkrétního člověka s konkrétní chorobou.

Výsledek PT testu závisí na použité metodě. Výsledek se udává v sekundách a porovnává se s . normálním, fyziologickým rozmezím, které si stanovuje a udržuje každá laboratoř sama. Toto normální rozmezí představuje průměrnou hodnotu zjištěnou vyšetřením zdravých lidí, kteří žijí v příslušné oblasti. Může se lišit oblast od oblasti a také v čase. Výsledky vyšetření lidí, kteří neužívají warfarin se porovnávají právě s tímto normálním rozmezím.

Prodloužení PT znamená, že čas k vytvoření krevní sraženiny je příliš dlouhý. Tyto stavy mohou být způsobeny nemocemi jater, nedostatkem vitaminu K nebo nedostatkem koagulačních faktorů. Při určování, o jaký stav se jedná, se výsledky PT často hodnotí spolu s výsledky APTT

Interpretace výsledků PT a APTT u pacientů s krvácivými nebo trombotickými stavy

Výsledek PT

Výsledek APTT

Možná příčina

prodloužený

normální

onemocnění jater, nedostatek vitamínu K, snížení, nebo porucha funkce F VII, chronická diseminovaná intravaskulární koagulace (DIC) - mírný stupeň, antikoagulační léčba (warfarin)

normální

prodloužený

snížení nebo porucha funkce F VIII, IX nebo XI, von Willebrandova choroba (těžká forma)nebo přítomnost lupus antikoagulans

prodloužený

prodloužený

snížení nebo porucha funkce F I, II, V nebo X,, závažná onemocnění jater, akutní DIC

normální

Normální nebo lehce prodloužený

může býtpři normální hemostáze, Naopak hodnoty PT a APTT mohou být v normálním rozmezí u mírného nedostatku některých koagulačních faktorů a lehké formy von Willebrandovy choroby. K odhalení těchto stavů je třeba provést další vyšetření

 

Další informace v souvislosti s tímto vyšetřením

Některé látky, které konzumujeme (např. alkohol), mohou ovlivnit PT a INR. Některá antibiotika mohou zvyšovat výsledky PT/INR. Faktory vedoucí ke snížení hodnot PT/INR: barbituráty, hormonální antikoncepce, hormonální substituční léčba, vitamín K (jako součást multivitaminu, nebo tekutý doplněk stravy). Také některé potraviny s vysokým obsahem vitamínu K (hovězí a vepřová játra, zelený čaj, brokolice, cizrna, kapusta, tuřín, a produkty ze sojových bobů) mohou ovlivnit výsledky PT. Je důležité informovat svého lékaře o všech lécích, které užíváte a výše zmíněných potravinách, které jste jedli bezprostředně před testem P/T/INR, aby mohly být výsledky správně interpretovány.

Některé laboratoře vydávají výsledky PT v procentech normální hodnoty. Není to však tak časté, jako vydávání výsledků v sekundách.

Informace o laboratorním vyšetření

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Informace o laboratorním vyšetření naleznete zde.

Časté otázky

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

1.Mohu si tento test provádět sám doma?
2. Měl by být tento test prováděn ve stejnou denní dobu?
3. Mohou se lišit výsledky, přestože mi lékař nezměnil dávkování a proč?

1. Mohu si tento test provádět sám doma?
Ano. Je k dispozici systém pro domácí testování PT/INR – CoaguChek®, nicméně kontroly INR a následná úprava dávkování antikoagulační terapie patří do rukou lékaře a je takto standardně prováděna.

2. Měl by být tento test prováděn ve stejnou denní dobu?
Není to nezbytně nutné, ale je důležité užívat antikoagulační léky ve stejnou denní dobu, aby byla udržena stabilní hladina léku. Jestliže lékař zvýší nebo sníží dávkování může chtít druhý den zkontrolovat hodnotu PT/INR k ověření účinku změněného dávkování.

3. Mohou se lišit výsledky, přestože mi l&´kař nezměnil dávkování a proč?
Výsledky PT mohou být změněny důsledkem nemoci, změnou v dietě a některými léky uvedenými výše. Některá jídla jako hovězí a vepřová játra, zelený čaj, brokolice, cizrna, kapusta, tuřín, listová zelenina a produkty ze sojových bobů obsahují velké množství vitamínu K a mohou ovlivnit výsledky PT/INR. Technika odběru a problémy při odběru mohou také ovlivnit výsledky PT/INR. Pokud má Váš lékař pochybnosti o stabilitě hodnot PT/INR, může indikovat častější kontroly PT/INR.

Zeptejte se nás

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Literatura a odkazy

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

POZNÁMKA:

Text tohoto článku je založen&´ na výzkumech, viz citované zdroje, a na sdílených zkušenostech mezinárodní vědecké redakční rady (Lab Tests Online Editorial Review Board). Pravidelně je redakční radou přezkoumáván a aktualizován podle nových vědeckých poznatků. Všechny nové zdroje, které se zde citují, se automaticky přidávají do seznamu použité literatury a rozlišují od původních zdrojů, které byly využity v přede&ˇlých verzích.


DOPORUČENÁ ODBORNÁ LITERATURA:

BURTIS, CA., ASHWOOD, ER., BRUNS, DE., (Eds), Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. 4. vydání St. Louis: Elsevier- Saunders, 2006, 2412 s.

LOTHAR, T. Clinical Laboratory Diagnostics. Frankfurt: TH-Books, 1998, 1527 s.

RODAK, B.F. Hematology: Clinical Principles and Applications, 3rd Ed., Edingurgh: Saunders Elsevier, 2007

PENKA, M., BULIKOVÁ, A. Neonkologická hematologie, Praha: Grada, 2009

PECKA,M. Laboratorní hematologie v přehledu III. Fyziologie a patofyziologie hemostázy. Český Těšín: FINDR, 2004

ZIMA, T. et al. Laboratorní diagnostika. 2. doplněné a přepracované vydání, Praha: Galén-Karolinum, 2007, 906 s.

Kasper DL, Braunwald E, Fauci AS, Hauser SL, Longo DL, Jameson JL eds, (2005). Harrison's Principles of Internal Medicine, 16th Edition, McGraw Hill.

Tento článek byl naposledy aktualizován 9. května 2015.