Další název:
Aktivovaný koagulační test
Oficiální název:
Aktivovaný koagulační test
Související vyšetření:

APTT, Protrombinový čas (PT)


Základní informace

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Proč se nechat vyšetřit?
Vyšetření se používá pouze a především k monitorování léčby vysokými dávkami heparinu. Ta je využívána především u pacientů podstupujících operace za použití mimotělního oběhu (kardiochirurgické operace), na jednotkách intenzivní péče, dále u pacientů po koronárních angioplastikách a u dialyzovaných pacientů.

Kdy se nechat vyšetřit?
Tento test je využitelný ke sledování antikoagulační terapie vysokými dávkami heparinu, např. při chirurgických operacích za použití mimotělního oběhu. Tehdy je hladina heparinu příliš vysoká pro použití testu APTT. Další výhodou je snadné provedení a možnost použití přímo na klinickém pracovišti, kde je zapotřebí mít okamžité výsledky.

Požadovaný druh vzorku?

Vzorek krve, odebraný obvykle z vaší žíly na paži.


Je nutná příprava?

Ne.

Vyšetřovaný parametr

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Co je vyšetřováno?
ACT test slouží k vyšetření srážlivosti krve. Provádí seprimárně k v rámci monitorování vysokých dávek heparinu při antikoagulační terapii. Heparin je lék potlačující srážlivost krve a obvykle bývá podáván do žíly (i.v.) nebo v podkožní injekci (s.c.). Ve středních dávkách může být používán při prevenci a léčbě tromboembolické příhody, pak bývá monitorován pomocí metody APTT, nebo Heparin anti-Xa (LMWH). Vzhledem k tomu, že heparin působí na každého člověka trochu jinak, používá se tento test jako životně důležitá součást antikoagulační terapie. Pokud není léčba heparinem dostatečná, může dojít v cévách k tvorbě krevní sraženiny. V případě, že je léčba heparinem nadměrná, může se u pacienta vyskytnout krvácení, nebo dokonce život ohrožující krvácení.

Vysoké dávky heparinu se podávají před, během a krátký čas po operaci na otevřeném srdci za použití mimotělního oběhu. Krev je okysličována, filtrována a cirkulována za pomoci mechanického zařízení mimo tělo pacienta. Tam přichází krev do kontaktu s umělými povrchy, které aktivují destičky i koagulaci - inicializuje se řetěz kroků, který vede k tvorbě krevní sraženiny. Vysoké dávky heparinu chrání před tvorbou krevních sraženin, avšak musí ponechat tělo v citlivé dynamické rovnováze mezi krvácením a krevním srážením. Na takto vysoké úrovni antikoagulačníterapie nelze použít k její kontrole test APTT, který je založen na měření koagulačního času in vitro (sražení krve ve zkumavce, mimo tělo). Vysoké dávky heparinu nedovolují krvi, aby se srazila.

ACT je rychlý test, který je možno provádět přímo u nemocného při během chirurgickém výkonu nebo jiného mlékařskémhozákroku, či v přímé blízkosti operačního sálu, nebo v rámci intenzivní péče po operaci. Stejně jako test APTT měří ACT nikoliv hladinu heparinu, ale přímý účinek heparinu na krevní srážení. Pomocí výsledků testu ACT mohou zdravotníci rychle reagovat úpravou dávkování heparinu a dosáhnout a udržet stabilní hladinu antikoagulační terapie. Po ukončení operace a stabilizaci pacienta bývají obvykle dávky heparinu sníženy.

Citlivost ACT testu se odvíjí od použitého typu. Některé typy jsou vhodnější k monitoraci nižších hladin, jiné k monitoraci vyšších hladin heparinu. Jakmile dávkování heparinu klesne do standardních léčebných dávek, obvykle bývá ACT nahrazen APTT.

ACT je někdy používán ke kontrole běžně dávkované terapie heparinem u pacientů s prokázaným lupus antikoagulans (LA). U těchto pacientů je APTT nevhodný, protože lupus antikoagulans narušuje APTT test.

ACT může být také použit ke sledování účinnosti nových skupin antikoagulačních léků zvaných přímé inhibitory trombinu (např. bivalirudin, agatroban).

Jakým způsobem je vzorek pro vyšetření odebrán?
Vzorek je odebírán jehlou ze žíly na paži,

Poznámka: pokud Vám nebo někomu o koho se staráte dělá vyšetřování u lékaře problémy (strach, rozpaky) nebo je obtížné je zvládat, zvažte přečtení některého z následujících článků: Zvládání bolesti, nepohodlí a strachu při vyšetření, Typy při vyšetření krve. Typy jak pomoci dětem při lékařském vyšetření, Typy jak pomoci seniorům při lékařském vyšetření.

Jiný článek, Následuj vzorek, poskytuje letmý pohled na odběr a zpracování krevního vzorku a jeho zpracování.

Je nutná nějaká příprava, aby byl získaný vzorek kvalitní?

Příprava není nutná.

Vyšetření

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Jak je vyšetření využíváno?
Kdy je vyšetření požadováno?
Co výsledek vyšetření znamená?
Další informace v souvislosti s tímto vyšetřením

Jak je vyšetření využíváno?
ACT se používá k monitorování vysokých dávek heparinu před, během a krátce po chirurgických zákrocích vyžadujících intenzivní měření hladin antikoagulační terapie (při operacích srdce za použití mimotělního oběhu, angioplastice, či dialýze). Používá se v případech, kdy APTT není klinicky použitelné (např. při vysocedávkované léčbě heparinem, při přítomnosti lupus antikoagulans), APTT ke kontrole účinnosti přímých inhibitorů trombinu jako jsou agatroban nebo bivalirudin.

Kdy je vyšetření požadováno?

ACT se vyšetřuje poté, co byla podána iniciální dávka, předtím, než se zahájí operace na otevřeném srdci, nebo při zákrocích vyžadujícíchvysokou úroveň antikoagulační terapie. Měří se v pravidelných intervalech do doby dosažení a udržení stabilní hladiny heparinové antikoagulační terapie. Po zákroku je pacient monitorován pomocí ACT do doby stabilizace a snížení dávek heparinu a/nebo neutralizace heparinu antidotem.

Vzácně se provádí ACT při krvácivých stavech, nebo jako součást monitorování účinku heparinu u hospitalizovaného pacienta, někdy pak má-lipacient lupus antikoagulans.

Může být také použito u pacientů užívajících léčebně přímé inhibitory trombinu.

Co výsledek vyšetření znamená?

Výsledek ACT se udává v sekundách. Vysoké hodnoty znamenají vysokou úroveň antikoagulační terapie. Během operace je ACT udržováno v takových hodnotách, aby nedocházelo ke srážení krve.

Není obecná shoda, jaká je přesně dolní terapeutická hranice. Může se lišit nemocnice od nemocnice a závisí na druhu použitého ACT testu. Je důležité zjistit, jak pacient klinicky reaguje při hodnotách ACT na dolní terapeutické hranici a jaká dávka heparinu musela být podána k jejímu dosažení. Množství heparinu potřebné k dosažení a udržení určité hodnoty ACT (např. 300s) kolísá v závislosti na okamžitém stavu v systému krevní srážlivosti. Dávkování heparinu a následná hodnota ACT musí být upravovány podle stavu pacienta a výskytu trombotických a krvácivých komplikací. Po operaci, dokud není pacient stabilizován, má být ACT udržováno v rozmezí, nebo blízko hodnot např. 175-225s

Další informace v souvislosti s tímto vyšetřením

Výsledky APTT a ACT jsou nezaměnitelné V určité oblasti (vyšší hodnoty APTT a nižší hodnoty ACT) tyto metody částečně korelují. Výsledky ACT a APTT by měly být vyhodnocovány nezávisle na sobě. Je lépe používat nejprve jednu metodu a po stabilizaci stavu pacienta přejít k druhému vyšetřovacímu testu.

Metoda ACT může být ovlivněna počtem a funkcí krevních destiček. Destičky, které se aktivují během operace se často stávají dysfunkční. Chirurgický zákrok spolu s heparinem mohou vyvolat pokles počtu krevních destiček(trombocytopenii). Výsledky ACT mohou být ovlivněny teplotou krve - krev v mimotělním oběhu chladne - a také tím, že krev je v mimotělním oběhu mechanicky filtrována a okysličována. Dále mohou být výsledky ACT ovlivněny získanými a vrozenými nemocemi jako je nedostatek koagulačních faktorů.

Informace o laboratorním vyšetření

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Informace o laboratorním vyšetření naleznete zde.

Časté otázky

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás


1. Je vždy ACT prováděno v laboratoři?

2. Může lupus antikoagulans ovlivnit ACT?

1.Je vždy ACT prováděno v laboratoři?

Vzácně se vyšetření provádí v centrální laboratoři. Vzorek není stabilní a výsledky jsou potřebné okamžitě. Vyšetření se tedy provádí v blízkosti pacienta, na operačním sále, nebo v detašované laboratoři.

2. Může lupus antikoagulans ovlivnit ACT?

V zásadě není ACT test ovlivněn přítomností lupus antikoagulans (LA). Nicméně byly zaznamenány případy, kdy jeho přítomnost některá vyšetření ovlivnila. Je důležité, aby si laboratoř stanovila, zda je test vhodný ke kontrole léčby heparinem u osob s v minulosti prokázaným lupus antikoagulans nebo s antifosfolipidovým syndromem.

Zeptejte se nás

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Literatura a odkazy

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

POZNÁMKA:

Text tohoto článku je založený na výzkumech, viz citované zdroje, a na sdílených zkušenostech mezinárodní vědecké redakční rady (Lab Tests Online Editorial Review Board). Pravidelně je redakční radou přezkoumáván a aktualizován podle nových vědeckých poznatků. Všechny nové zdroje, které se zde citují, se automaticky přidávají do seznamu použité literatury a rozlišují od původních zdrojů, které byly využity v předešlých verzích.


DOPORUČENÁ ODBORNÁ LITERATURA:

BURTIS, CA., ASHWOOD, ER., BRUNS, DE., (Eds), Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. 4. vydání St. Louis: Elsevier- Saunders, 2006, 2412 s.

LOTHAR, T. Clinical Laboratory Diagnostics. Frankfurt: TH-Books, 1998, 1527 s.

RODAK, B.F. Hematology: Clinical Principles and Applications, 3rd Ed., Edingurgh: Saunders Elsevier, 2007

PENKA, M., BULIKOVÁ, A. Neonkologická hematologie, Praha: Grada, 2009

PECKA,M. Laboratorní hematologie v přehledu III. Fyziologie a patofyziologie hemostázy. Český Těšín: FINDR, 2004

ZIMA, T. et al. Laboratorní diagnostika. 2. doplněné a přepracované vydání, Praha: Galén-Karolinum, 2007, 906 s.

Kasper DL, Braunwald E, Fauci AS, Hauser SL, Longo DL, Jameson JL eds, (2005). Harrison's Principles of Internal Medicine, 16th Edition, McGraw Hill.

Tento článek byl naposledy aktualizován 9. května 2015.