Popis onemocnění

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Popis onemocnění

Kost je živá tkáň, ve které nepřetržitě probíhá odbourávání a novotvorba. Je-li porušena rovnováha mezi odbouráváním a novotvorbou – např. následkem hormonálních změn nebo změn stravovacích návyků – může dojít k úbytku části minerálů, které jsou zodpovědné za hustotu a pevnost kosti. Stav, při kterém je snížená kostní denzita, se nazývá osteopenie. Pokud je ztráta kostní denzity významná a kost je výrazně oslabená a náchylná ke zlomeninám, nazýváme tento stav osteoporózou.

Osteoporóza zvyšuje riziko zlomenin, především v kyčelním kloubu, páteři a zápěstí. I když může postihnout kohokoliv, riziko osteoporózy se zvyšuje s věkem, významně častěji postihuje ženy a výskyt je častější u bělošek a žen asijského původu. Podle společnosti National Osteoporosis Foundation (NOF), trpí osteoporózou ve Spojených státech 10 milionů lidí a u dalších 34 milionů je snížené množství kostní hmoty a hrozí u nich rozvoj tohoto onemocnění. 80% pacientů s osteroporózou tvoří ženy.

Většina lidí, u nichž je riziko rozvoje osteoporózy, o tomto riziku neví. Osteoporóza bývá též nazývána „němým onemocněním“, protože prvním příznakem bývá obvykle až zlomenina. Tyto zlomeniny, velmi často kyčle, obratle nebo zápěstí, mohou být způsobeny velmi malým tlakem, mohou být značně bolestivé a mohou vést k dlouhodobému nebo trvalému snížení fyzických schopností (tzv. disabilita). V případě, že zlomenina pacienta těžce invalidizuje a ovlivní jeho celkové zdraví, může přispět i k úmrtí.

Kosti se skládají především z kombinace bílkoviny zvané kolagen typ-I a z kalcium fosfátu. Bílkovina vytváří houbovitou síť, která je „mineralizována“ přídavkem sloučeniny s kalciem, což kostem zajišťuje sílu a pružnost. Kost je živá tkáň, která se pomalu, ale neustále obnovuje. V procesu zvaném resorpce (odbourávání), rozpouštějí buňky zvané osteoklasty kost na mikroskopické úrovni a enzymy zajišťují rozkládání kolagenové sítě. Proces resorpce je následován tvorbou nové kosti buňkami nazývanými osteoblasty, které produkují osteokalcin a prekurzory kolagenu a vytvářejí novou bilkovinnou síť. Síť je následně mineralizována a vzniká nová kost. Tento neustále probíhající proces se jmenuje kostní obrat nebo remodelace a probíhá v celém těle. Za normálních okolností dochází k obměně 8 – 10% kostní hmoty za rok.

Během dětství probíhá tvorba kostní hmoty rychleji než její odbourávání, kostní hmoty přibývá, nejvíce je jí okolo 30. roku. Potom se tvorba kostní hmoty zpomaluje a začne převažovat odbourávání, což vyústí v úbytek kostní hmoty s přibývajícím věkem. Nedostatečný přísun vápníku a vitaminu D v dětství, užívání léků obsahujících steroidy (např. léky na astma), anorexie, nedostatečná fyzická aktivita, kouření a nadměrná konzumace alkoholu mohou zvyšovat v pozdějším věku riziko rozvoje osteoporózy. Stav kostí mohou také ovlivnit některá onemocnění, např. onemocnění štítné žlázy, Cushingova choroba, revmatoidní artritida, onemocnění ledvin, hyperparatyreóza a nedostatek vitaminu D. Zvýšené riziko rozvoje osteoporózy je také u lidí s významnou rodinnou anamnézou tohoto onemocnění.

U žen procházejících menopauzou se může objevit zvýšené tempo úbytku kostní hmoty následkem poklesu hladiny estrogenu. Při předčasné menopauze může být úbytek ještě výraznější. Podle NOF dochází u některých žen až k 20% úbytku kostní hmoty v prvních 5 – 8 letech po menopauze. Riziko vyššího úbytku kostní hmoty je také u mužů se sníženou hladinou testosteronu.

Rozlišujeme dva typy osteoporózy:

Primární osteoporóza – s vysokým obratem neboli s věkem související. Objevuje se u části žen ve věku 50 – 75 let následkem náhlého poklesu hladiny estrogenu při menopauze. Tento pokles působí rychlé ztráty kalcia z kostí a ženy jsou tak vystaveny zvýšenému riziku zlomeniny kyčle, zápěstí a kompresivních zlomenin obratlů. Osteoporóza spojená s věkem se vyskytuje u mužů a žen starších 75 let a může vzniknout následkem sníženého vstřebávání kalcia nebo nedostatku vitaminu D. Progrese tohoto typu osteoporózy může být zpomalena změnou životního stylu, užíváním přípravků s kalciem a vitaminem D nebo užíváním léků zpomalujících úbytek kostní hmoty.

Sekundární osteoporóza – s nízkým obratem. Objevuje se v případě, že ztráta a tvorba kostní hmoty není v rovnováze, tj. více kostní hmoty je odbouráváno než tvořeno. Postihuje muže i ženy, její příčinou může být řada různých onemocnění včetně revmatoidní artritidy, hyperparatyreózy, Cushingovy choroby, chronického onemocnění ledvin, mnohočetného myelomu nebo užívání léků, např. antiepileptik, glukokortikoidů nebo lithia. U sekundární osteoporózy může léčba základního onemocnění zpomalit úbytek kostní hmoty.

 

Vyšetření

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Vyšetření

Cílem vyšetření je určit, zda má pacient osteoporózu, zda má snížené množství kostní hmoty a zvýšené riziko rozvoje onemocnění, prochází menopauzou a nebo trpí nedostatkem hormonů; nebo zda trpí onemocněním, které může způsobovat nebo zhoršovat úbytek kostní hmoty. Vyšetření může sloužit ke sledování ztrát kostní denzity nebo hodnocení stavu kostí v případě, že u pacienta dojde k nečekané zlomenině, a také k monitorování účinnosti léčby. Základním skríninkovým a diagnostickým vyšetřením u osteoporózy je vyšetření kostní minerálové denzity – jedná se o zobrazovací, nikoliv laboratorní vyšetření.

Jiná než laboratorní vyšetření

Vyšetření kostní minerálové denzity (BMD) je základní vyšetření používané k odhalení osteoporózy a sníženého množství kostní hmoty. Jedním z nejčastěji používaných a nejpřesnějších vyšetření k měření BMD je tzv. dexa-scan (dual-energy xray absorptiometry, též DXA). Využívá rentgenové záření o nízké energii k určení kostní denzity v kyčli a  nebo páteři. BMD se většinou uvádí ve vztahu k maximálnímu dosaženému množství kostní hmoty u mladých dospělých. Hodnoty BMD v rozmezí méně než 1 standardní odchylky od průměrné hodnoty u mladých dospělých jsou považovány za normální. U osteopenie se hodnota BMD pohybuje v rozmezí -1 až -2,5 standardní odchylky od průměrné hodnoty u mladých dospělých a u osteoporózy jsou tyto hodnoty ještě nižší, více než -2,5 standardní odchylky od průměru.

Přenosná zařízení sloužící k měření BMD, která jsou používána v některých lékárnách, na osvětových akcích,apod., vyšetřují patu nebo prsty na ruce. Tyto snímky nejsou tak přesné jako DXA, ale mohou posloužit jako úvodní vyšetření. Jestliže jsou pozitivní, tj. naměří sníženou kostní denzitu, může být výsledek potvrzen vyšetřením DXA.

K dalším diagnostickým zobrazovacím vyšetřením, jejichž pomocí lze měřit BMD a zjistit osteoporózu, patří CT (počítačová tomografie), rentgenové a ultrazvukové vyšetření.

Další diagnostickou zobrazovací metodou je tzv. scintigrafie kostí. Zatímco BMD je neinvazivní vyšetření, jež používáme ke zjištění nízké kostní denzity, která odpovídá osteoporóze, scintigrafie kostí je vyšetření z oboru nukleární medicíny používané k vyloučení jiných závažných onemocnění kostí. Při tomto vyšetření je do žíly na paži vstříknuta radioaktivní látka. Tato látka potom cestuje krevním řečištěm a je vychytávána v kostech. Hodnotí se úroveň radioaktivity v kostech, která může svědčit např. pro metastázy zhoubného nádoru, infekci, příčiny bolestí v kostech neznámého původu nebo Pagetovu chorobu. Tento typ zobrazovacího vyšetření může odhalit postižení kostí mnohem dříve než klasické rentgenové vyšetření a bývá indikováno u pacientů s častými zlomeninami.

Laboratorní vyšetření

Vyšetření krve může zahrnovat:

 • hladinu vápníku – při osteoporóze je většinou normální, u jiných chorob kostí může být zvýšená
 • vitamin D – nedostatek může způsobit snížené vstřebávání vápníku
 • hormony štítné žlázy – např. T4 a TSH kvůli případnému onemocnění štítné žlázy
 • parathormon – kvůli případné hyperparathyreóze (onemocnění příštitných tělísek)
 • FSH – vyšetření menopauzy
 • testosteron – k vyloučení jeho nedostatku u mužů
 • elektroforéza bílkovin – k detekci abnormálních bílkovin produkovaných jistým typem nádorových buněk (při mnohočetném myelomu), které mohou odbourávat kost
 • ALP – zvýšená hladina může svědčit o postižení kostí

Kostní markery, vyšetření krve a moči, která mohou někdy přispět ke zhodnocení a sledování poměru odbourávání a výstavby kostí:

Vyšetření kostní resorpce (odbourávání)

 • C-telopeptid (telopeptid na C konci kolagenu typu 1 (CTx)) – fragment bílkovinné kostry
 • N-telopeptid (telopeptid na N konci kolagenu typu 1 (NTx)) – jiný fragment bílkovinné kostry
 • deoxypyridinolin (DPD) – produkt rozpadu kolagenu s prstencovou strukturou
 • pyridiniové příčné vazby– skupina produktů rozpadu kolagenu, které obsahují DPD

Vyšetření kostní formace (výstavby)

 • kostní alkalická fosfatáza (ALP) – jeden z isoenzymů (typů) ALP; spojován s osteoblasty, zřejmě se účastní mineralizace kostí
 • osteokalcin (kostní GLA- bílkovina) – bílkovina produkovaná osteoblasty; je součástí nekolagenně vázané části nově vytvořené kosti; určité množství se dostane do krevního oběhu

 

Léčba

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Léčba

Nejlepší léčbou osteoporózy je prevence. Preventivní opatření nemohou zabránit každému případu osteoporózy, ale pravidelné zátěžové cvičení (např. chůze nebo cvičení proti odporu), konzumace potravin bohatých na vápník a vitamin D (popřípadě užívání potravinových doplňků) v množství procentuální denní dávky (% DV) stanovené FDA (Food and Drug Administration), odvykání kouření a moderovaná konzumace alkoholu mohou přispět ke snížení rizika rozvoje onemocnění. Tato opatření jsou tím účinnější, čím dříve jsou uplatňována. Dosažení co největšího množství kostní hmoty v mládí a co nejmenších ztrát kostní hmoty ve vyšším věku mohou přispívat k prevenci nebo zmírnění osteoporózy.

Pro osoby se zvýšeným rizikem osteoporózy, se sníženým množstvím kostní hmoty a osoby s diagnostikovanou osteoporózou je k dispozici řada léčebných možností. Slouží ke zpomalení odbourávání kostí, podpoře novotvorby, udržení kostní hmoty a snížení četnosti zlomenin.

Pacienti s osteoporózou by měli ve spolupráci s lékařem vybrat vhodnou léčbu, provést úpravy životního stylu, které přispívají k udržení množství kostní hmoty a učinit opatření k prevenci pádů, což je častá příčina zlomenin při osteoporóze. Ti, kteří užívají léky potenciálně působící úbytek kostní hmoty, např. prednizon nebo jiné glukokortikoidy a některá antiepileptika, by se měli s lékařem poradit o jiných možných přípravcích. Je důležité to udělat, než skončí s užíváním jakýchkoli léků.

 

Literatura a zdroje

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Literatura a zdroje

S1
(2005 June, Revised). Osteoporosis Overview [52 paragraphs]. NIAMS [On-line information]. Available FTP: http://www.niams.nih.gov/bone/hi/overview.htm

S2
(2005 November, Revised). Osteoporosis: The Diagnosis [14 paragraphs]. NIAMS [On-line information]. Available FTP: http://www.niams.nih.gov/bone/hi/osteoporosis_diagnosis.htm

S3
Amin, S. (2004 May, Updated). Osteoporosis [18 paragraphs]. American College of Rheumatology [On-line information]. Available FTP: http://www.rheumatology.org/public/factsheets/osteopor_new.asp?aud=pat

S4
(© 2006). Fast Facts [47 paragraphs]. National Osteoporosis Foundation [On-line information]. Available FTP: http://www.nof.org/osteoporosis/diseasefacts.htm

S5 (2005 October 5). Bone density test: Measure your risk of osteoporosis [20 paragraphs]. MayoClinic.com [On-line information]. Available FTP: http://www.mayoclinic.com/health/bone-density-tests/WO00024

S6
Sheryl L. Follin, Laura B. Hansen (Posted 05/01/2003) Current Approaches to the Prevention and Treatment of Postmenopausal Osteoporosis from American Journal of Health-System Pharmacy. Available FTP: http://www.medscape.com/viewarticle/453035

S7
WebMD A to Z Health Guide from WebMD: Medical Tests, Bone Scan (July 2006-Online information). Available FTP: http://www.webmd.com/hw/health_guide_atoz/hw200283.asp

S8
WebMD A to Z Health Guide from WebMD: Medical Tests, Bone Mineral Density (August 2006-Online information). Available FTP: http://www.webmd.com/hw/osteoporosis/hw3738.asp

Další internetové zdroje

AACE Clinical Practice Guidelines for the Prevention and Treatment of Postmenopausal Osteoporosis
National Osteoporosis Foundation

International Osteoporosis Foundation: One-Minute Osteoporosis Risk Test

National Institute of Arthritis and Musculoskeletal and Skin Diseases: Other Nutrients and Bone Health At A Glance

Bone Health Campaign: Home, Powerful Bones. Powerful Girls.™

Tento článek byl naposledy aktualizován 30. ledna 2011.