Oficiální název:
Cyklosporin

Základní informace

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Proč se nechat vyšetřit?
Ke stanovení koncentrace cyklosporinu v těle pro stanovení d&´vkování, udržování terapeutické hladiny a ke zjištění toxických hodnot

Kdy se nechat vyšetřit?
Jakmile je léčba cyklosporinem zahájena, obvykle denně nebo 2-3 krát za týden a dále pravidelně po nastavení udržovací dávky

Požadovaný druh vzorku?
Vzorek krve odebraný z loketní žíly na paži.obvykle 12 hod. po poslední dávce.

Vyšetřovaný parametr

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Co je vyšetřováno?
Tento test stanovuje hladinu cyklosporinu v krvi. Cyklosporin je imunosupresivní lék používaný k tlumení přirozené obranyschopnosti těla. Jestliže pacienti podstoupí transplantaci nějakého orgánu jejich imunitní systém rozpozná transplantát jako cizorodou látku a zahájí proti ní útok, jako by byla invazivní bakterie nebo virus. Cyklosporin ovlivňuje schopnost některých bílých krvinek imunitního systému odpovídat na tuto cizorodou tkáň. Transplantovaný orgán má potom lepší naději na přežití a nebude tak snadno odloučen. Cyklosporin se rutinně používá při transplantaci ledvin, srdce, jater a ostatních orgánů.

Imunosupresivní vlastnosti cyklosporinu nalezly uplatnění při léčení příznaků některých autoimunních a jiných poruch. Tyto situace jsou charakterizovány reakcí imunitního systému proti vlastním buňkám nebo tkáním. Cyklopsorin napomáhá v těchto případech kontrolovat imunitní odpověď a snižovat závažnost příznaků. Jako příklad může sloužit rheumatoidní artritida, lupénka, aplastická anemie a Crohnova choroba.

Pokud jsou příznaky v těchto případech posouzeny jako výrazné, extenzivní a invalidizující, je ordinován cyklosporin. Příznaky choroby obvykle nereagují na jinou léčbu nebo medikaci. Cyklosporin se v těchto případech používá opatrně a musí být pečlivě monitorován sledováním jeho hladiny v krvi.

Stanovení hladiny cyklosporinu v krvi pomáhá ujištění, že jeho koncentrace je v rozmezí, které je pro vás léčebné. Jestliže je jeho hladina příliš nízká, může nastat odloučení transplantovaného orgánu nebo se mohou znovu objevit příznaky autoimunní poruchy. Je rovněž důležité se ujistit, že jeho hodnota není příliš vysoká a nemůže působit toxicky.

Jakým způsobem je vzorek pro vyšetření odebrán?
Vzorek krve je získán napíchnutím žíly na paži jehlou.Vzorek je obvykle odebrán 12 hod. po poslední dávce.

Vyšetření

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Jak je vyšetření využíváno?
Kdy je vyšetření požadováno?
Co výsledek vyšetření znamená?
Další informace v souvislosti s tímto vyšetřením.

Jak je vyšetření využíváno?
Stanovení cyklosporinu je ordinováno k měření obsahu léku v krvi za účelem zjištění, zda jeho koncentrace dosáhla terapeutické hodnoty a není v toxických mezích. Monitorování hladiny cyklosporinu je důležité z mnoha příčin:

  • Neexistuje dobrá korelace, stejně jako u jiných léků, mezi podávanou dávkou cyklosporinu a jeho hladinou v krvi.
  • Vstřebávání a metabolismus perorálních dávek cyklosporinu se může významně lišit mezi pacienty a také u téhož pacienta závisí na době podané dávky a na požitém jídle.
  • Mohou existovat odchylky v závislosti na výrobci a způsobu přípravy léku.
  • U transplantovaných pacientů je zvláště důležité pro přežití transplantátu zajistit dostatečně vysoké hladiny cyklosporinu bezprostředně po chirurgickém zákroku k zabránění odloučení (rejekci) transplantovaného orgánu.
  • V případě rheumatoidní artritidy nebo lupénky musí být hladina v krvi dostatečně vysoká, aby snížila projevy choroby.
  • V případě transplantace ledviny může stanovení hladiny cyklosporinu v krvi napomoci určení dávky, která zabrání jejímu odloučení (rejekci) bez poškození vlivem příliš vysoké hladiny.
  • Podávání cyklosporinu je spojeno v četnými vedlejšími toxickými účinky, kterým může být zabráněno je-li hladina v krvi monitorována a podávaná dávka upravena, pokud je stanovená hodnota příliš vysoká.

Sledováním hladiny cyklosporinu v krvi je možné lépe zajistit, že každý pacient dostává svoji správnou dávku určitého přípravku vzhledem ke svému konkrétnímu stavu.

Kdy je vyšetření požadováno?
Stanovení cyklosporinu je ordinováno opakovaně na začátku léčby, často denně, ve snaze nastavit dávkovací režim. Jakmile je stanovena odpovídající dávka je možné sledovat hladinu cyklosporinu méně často. Vyšetření může být prováděno jednou za 1-2 měsíce.

Nicméně může být stanovení prováděno častěji pokud je pacient nemocen nebo začíná užívat další léky, které mohou ovlivnit metabolismus cyklosporinu.

U transplantovaných pacientů se často začíná s vyššími dávkami cyklosporinu na začátku léčby, které se snižují s přechodem na dlouhodobou udržovací léčbu. V případě rheumatoidní artritidy nebo lupénky, pokud pacient lék dobře snáší, se může dávka postupně zvyšovat k další úpravě příznaků. S každou změnou dávky je nutné stanovit hladinu v krvi. Frekvence stanovení hladiny cyklosporinu v krvi závisí na mnoha faktorech včetně druhu transplantovaného orgánu, věku a celkovém zdravotním stavu pacienta. Například pacient s transplantovanými játry musí být monitorován častěji, jelikož je cyklosporin metabolizován především v játrech a jejich porušená funkce může zpomalit jeho clearance (vychytávání) z krve. Vyšetření může být také častěji ordinováno při podezření na rejekci orgánu nebo toxicitu.

Co výsledek vyšetření znamená?

Terapeutické meze cyklosporinu závisí na metodě jeho stanovení a na typu a stáří transplantátu. Zásadně se začíná s vyšší hladinou léku, která se postupně individuálně upravuje v delších intervalech pokud je stav stabilizován.Výsledky získané z různých vzorků různ&´mi metodami nejsou zaměnitelné. Váš ošetřující lékař je informován laboratoří, aby na výsledky vašeho vyšetření bylo aplikováno odpovídající terapeutické rozmezí.

Většina laboratoří používá vzorek plné krve namísto séra nebo plazmy a odebírá vzorky 12 hodin po poslední dávce nebo právě před následující dávkou (bazální hladina). Některé laboratorní metody jsou více specifické pro vlastní cyklosporin, zatímco jiné měří cyklosporin plus jeho metabolity, takže se jejich rozmezí liší.

Jestliže je bazální hladina pod stanovenou hranicí, existuje nebezpečí rejekce transplantátu nebo návrat příznaků choroby. Jestliže je zjištěná hodnota nad stanovenou hranicí existuje nebezpečí vedlejších toxických účinků.

Některé příznaky toxického účinku cyklosporinu jsou:

Někdy se stanovuje u transplantovaných pacientů koncentrace píku cyklosporinu ve vzorku odebraném 2 hodiny po jeho podání. Vysoké hodnoty cyklosporinu v těchto vzorcích korelují s nižším výskytem případu rejekce transplant&´tu, zvláště v prvním roce po transplantačním výkonu.

Další informace v souvislosti s tímto vyšetřením.
Vzhledem k tomu, že se terapeutické meze cyklosporinu mohou lišit podle druhu metody používané v laboratoři, doporučuje se, aby byly krevní vzorky vyšetřovány v jedn&´ laboratoři během celého průběhu léčby. Výsldky jsou více konzistentní a lépe korelují se stanovenými terapeutickými mezemi.

U jiných stavů než transplantací může být cyklosporin podáván spolu s jinými léky, jako nesterodiní protizánětlivé léky. Při transplantacích mohou být použity ostatní léky zabraňující rejekci spolu s cyklosporinem. Tyto léky působí společně v léčbě.
Hladina cyklosporinu může být ovlivněna jinou medikací, kterou užíváte. Měli byste upozornit ošetřujícího lékaře, který sleduje vaše hodnoty cyklosporinu, na všechny další léky, které užíváte.

Cyklosporin může způsobit poškození ledvin zvláště při vyšších krevních hladinách a dlouhodob&´m podávání. Váš lékař má sledovat funkci ledvin. V některých případech byly zaznamenány zvýšené hodnoty krevních tuků stejně jako poškození funkce jater. Proto se provádějí další laboratorní testy ke zjištění hodnot krevních tuků a ověření funkce jater.

Časté otázky

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

1.Jak dlouho musím užívat cyklosporin?
2. Kdo ordinuje vyšetření hladiny cyklosporinu?

1. Jak dlouho musím užívat cyklosporin?
Transplantovaní pacienti zůstávají na cyklosporinu tak dlouho dokud je pro ně tato léčba metodou volby. Jestliže jsou přítomny známky rejekce, mohou být převedeni na jiný imunosupresivní lék i když jsou hladiny cyklosporinu v terapeutických mezích. Vyšší pravděpodobnost toxických vedlejších účinků roste s délkou podávání cyklosporinu, proto se může ošetřující lékař rozhodnout pro alternativní léčbu pokud transplantovaný pacient užívá cyklopsorin déle než 2-3 roky.

Pacienti s autoimunními chorobami jako je rheumatoidní artritida, Crohnova choroba nebo lupénka jsou léčeni cyklosporinem pouze při akutních příznacích choroby a při neúčinnosti jiné léčby. Není radno, aby tito pacienti užívali cyklosporin déle než jeden rok vzhledem ke zvyšujícímu se riziku toxických příznaků v závislosti na délce medikace. Krátkodob&´ nebo přerušované léčebné kůry v trvání 12 týdnů jsou vhodnější.

2. Kdo ordinuje vyšetření hladiny cyklosporinu?
Cyklosporin obvykle monitoruje lékař, který má speciální znalosti o stavech nebo chorobách, pro které se cyklosporin podává. Je velmi dobře obeznámen s cyklosporinem a jeho užíván&´m v léčbě a chápe důležitost monitorování jeho hladiny. Může to být chirurg nebo lékař, který vás léčí pro arthritidu nebo lupénku.

Zeptejte se nás

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Tento článek byl naposledy aktualizován 9. května 2015.