Popis onemocnění

Rakovina varlete je nenormální, nekontrolovatelný růst buněk, které tvoří nádor na jednom nebo obou varlatech. Muži mají dvě varlata (testes, gonády), které jsou umístěny v šourku, v kožním vaku za penisem. Jejich velikost odpovídá golfovému míčku. Varlata jsou odpovědná za produkci spermií a mužských hormonů (hlavně testosteronu).

Zhoubné nádory varlat (testikulární nádory) představují asi 1 % všech zhoubných nádorů u mužů a jsou u nás nejčastějším nádorovým onemocněním mužů ve věkové kategorii 20 až 40 let. Běloši mají větší riziko než Afričani, Hispánii nebo Asiaté. Ostatní rizikové faktory zahrnují nesestoupení varlat (kryptorchismus), dysgeneze gonád (abnormální vývoj varlete), Klinefelterův syndrom (porucha X chromosomu), a rodinná nebo osobní historie rakoviny varlete.

90 % rakoviny varlete tvoří nádory ze zárodečních buněk. Rozdělují se na seminomy a nonseminomy. Seminomy tvoří asi polovinu zárodečných nádorů varlat a vznikají velmi často u mužů ve středním věku. Mají sklon k pomalému růstu a obvykle nemetastazují. Nonseminomy se vyskytují v mladším věku. Postihují muže mezi 20 – 30 rokem a mají sklon být více agresivní. Asi 4 – 5 % ze všech nádorů varlat (a u 20 % nádorů dětí) jsou stromální nádory tvořící se z pojivových tkání varlete a produkují pohlavní hormony. Tyto nádory mohou produkovat estradiol (ženský pohlavní hormon), což vede ke gynekomastii (zvětšení prsní tkáně).

Zatímco rakovina varlete je jedna z nejlépe léčitelných rakovin, s vyléčením nad 90 % případů. Pokud se nádor neléčí, většina typů se rychle šíří. Nádor napadá a ničí zbytek varlete, proniká do lymfatických uzlin a dalších orgánů. Včasná detekce (záchyt) a léčba je rozhodující k dosažení příznivého výsledku léčby.

Klinické příznaky

Rakovina varlete je obvykle projeví jako nebolestivá bulka či otok varlat. Často je nádor nalezen samotným pacientem, ale bývá odhalen i během lékařské prohlídky nebo při lékařském vyšetření z jiného důvodu – např. vyšetření neplodnosti. Rakovina nemusí mít žádné příznaky nebo může být doprovázena příznaky jako je tíže nebo shromažďování tekutiny ve varlatech, a/nebo zvětšení či citlivost prsou. Tyto příznaky by měly být zhodnoceny lékařem, ale pacienti by si měli uvědomit, že mohou být způsobeny jinými příčinami než rakovinou.

Vyšetření

Laboratorní testy

Diagnóza rakoviny varlete začíná lékařskou prohlídkou a zahrnuje i laboratorní testy – vyšetření nádorových markerů, jako je: AFP (alfa1-fetoprotein) a hCG (lidský choriový gonadotropin). Jeden nebo oba tyto proteiny jsou zvýšeny asi u 85 % nonseminomů. Testy jsou užívány k diagnóze rakoviny varlete a jestliže jsou hladiny zpočátku zvýšené, mohou být použity i ke sledování odpovědi na léčbu a sledování recidivy (návratu onemocnění). AFP a hCG jsou zvýšeny pouze u určitých typů nádorů varlete, LD (laktátdehydrogenáza) bývá zvýšena ve většině z nich. LD je však enzym nacházející se prakticky ve všech tkání těla a je uvolňován do krevního řečiště, pokud nastane buněčné poškození. Není tedy specifický pro rakovinu varlete, a zvýšené hodnoty LDH lze nalézt při celé řadě dalších onemocnění vedoucích k poškození buněk v těle.

Další diagnostické metody

Ultrazvuk se též používá při základním vyšetření. Tato technologie používá zvukové vlny k zobrazení velikosti a konzistenci nádoru varlete. Pomocí ultrazvuku lze odlišit nádor od zánětu varlete. Dále se provádí CT vyšetření břicha, pánve a plic. Velmi dobrou metodou je PET/CT – především u pokročilejších nádorů ke zjištění zbytku nádoru po provedeném chirurgickém zákroku a onkologické léčbě, dále se pak používá v dispenzární péči ke zjištění relapsu nádorového onemocnění. Jako doplňkové metody lze provést scintigrafické vyšetření skeletu a CT mozku při podezření na výskyt metastáz v těchto oblastech.

Jediný způsob, jak zjistit, zda se jedná o nádor, je biopsie. Biopsie varlete je jak diagnostickou, tak první léčebnou metodou, protože při biopsii bývá odstraněno celé varle. V třísle jsou provedeny vpichy, jimiž je vyňato z šourku varle a chámovod. V některých vzácných případech je vzorek tkáně vyšetřen ihned, a varle se vrátí zpět do těla, jestliže se prokáže, že se nejedná o rakovinu. Ve většině případů jsou varle a chámovod chirurgicky odstraněny nastálo (tzv.orchidektomie).

Varle je vyšetřeno vždy patologem, který určí, zda se jedná o nádor, a pokud ano, tak o jaký typ(y) rakoviny. Přispívá tak k diagnostice nádoru a pomáhá určit velikost a rozšíření nádoru. Volba léčby záleží na typu a stádiu rakoviny. K posouzení stádia nádorového onemocnění (postižení lokoregionálních lymfatických uzlin či přítomnosti vzdálených metastáz) se nádor hodnotí pomocí výše zmíněných diagnostických metod.

Léčba

Velký význam při léčbě testikulárních nádorů s maligním chováním má chirurgická léčba. Provádí se odstranění varlete (tzv. orchidektomie), která se provádí přístupem z třísla. Tento výkon má jak diagnostickou, tak léčebnou hodnotu, jak již bylo zmíněno. Používá se ve všech stádiích testikulárních nádorů. Vyjmuté varle se stane zdrojem preparátů pro histopatologické vyšetření, které významně zpřesní a uzavře konečnou diagnózu. Odstraňování (disekce) uzlin za břišní dutinou je jednou z variant léčby u časným nonseminomových nádorů. Problém je, že tato léčba je zatížena vznikem komplikací jako poruchy erekce a ejakulace. Z těchto důvodů se od této léčby opouští a je nahrazována chemoterapií či taktikou intenzivního sledování (watchfull waiting). U pokročilejších nádorů je indikována pooperační chemoterapie na bázi cisplatiny. Radioterapie (ozařování) se používá u seminomu jako pooperační ozáření pánevních uzlin a uzlin okolo aorty. Pokud se najdou zvětšené uzliny ve tkáni za břišní dutinou (retroperitoneum), je ozařována i tato oblast. Pooperační adjuvantní chemoterapie na bázi cisplatiny se u seminomů indikuje ve vyšších stádiích nádorového onemocnění. U pokročilých forem obou typů nádorů je indikována chemoterapie na bázi cisplatiny, při selhání této léčby (relaps či progrese onemocnění) je indikována záchranná chemoterapie. V případě selhání těchto terapeutických postupů lze zvážit vysokodávkovanou (high dose) chemoterapii (pouze ve specializovaných centrech). Vyšetření AFP nebo hCG se užívá ke sledování odpovědí na léčbu či sledování návratu (recidivy) onemocnění. Jako další pomůcky ke sledování pacienta po léčbě (diagnostika recidiv) se užívá RTG, USG, CT a PET/CT vyšetření.

Léčba rakoviny varlete se stále vyvíjí. Jelikož každý případ rakoviny varlete a každá reakce na léčbu je individuální, Váš lékař nebo onkologický tým by vám měl určit nejvhodnější plán léčby.

Literatura a odkazy

1. Schmoll HJ., Jordan K., Huddart R. Testicular seminoma: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann. Oncol., 21, 2010, (Supplement 5): v140 – 146

2. Schmoll HJ., Jordan K., Huddart R. Testicular non-seminoma: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann. Oncol., 21, 2010, (Supplement 5): v140 – 146

3. Abrahámová J. Léčebné postupy u pokročilých testikulárních germinálních nádorů. Onkologie, 3(3), 2008: 179 – 185

4. Abrahámová J., Povýšil C., Dušek L. a kol. Nádory varlat. 1. vyd., Grada, Praha, 2008

5. Jones RH., Vaey PA. Part I. Testicular cancer management of early disease. The Lancet Oncology, 4(12), 2003a: 730 – 737

6. Jones RH., Vasey PA. Part I. Testicular cancer management of early disease. The Lancet Oncology, 4(12), 2003a: 738 – 747

7. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology, Testicular Cancer v.2.2010.

8. European Association of Urology (EAU), Guidelines on Testicular Cancer 2010.

9. Thomas, Clayton L., Editor (1997). Taber’s Cyclopedic Medical Dictionary. F.A. Davis Company, Philadelphia, PA [18th Edition].

10. Pagana, Kathleen D. & Pagana, Timothy J. (2001). Mosby’s Diagnostic and Laboratory Test Reference. 5th Edition: Mosby, Inc., Saint Louis, MO.

11. MEDLINEplus (2001 January 26). Testicular Cancer. MEDLINEplus Health Information [On-line information]. Dostupné online na: http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/001288.htm

12. NCI (2002 May 13, Updated). Testicular Cancer: Questions and Answers. National Cancer Institute, Cancer Facts [On-line information]. Dostupné online: http://cis.nci.nih.gov

13. ACS, (2000 April 12). Testicular Cancer. American Cancer Society, Testicular Cancer Detailed Guide [On-line information]. Dostupné online na: http://www.cancer.org

14. Mayo Clinic (2002 February 12). What is Testicular Cancer? Mayoclinic.com [On-line information]. Dostupné online na: http://www.mayoclinic.com/invoke.cfm?id=DS00046 through http://www.mayoclinic.com

15. (© 2006). Detailed Guide: Testicular Cancer. American Cancer Society [On-line information]. Dostupné online na: http://www.cancer.org/docroot/CRI/CRI_2_3x.asp?dt=41 through http://www.cancer.org

16. (2006 January 20, Modified). Testicular Cancer (PDQ®): Treatment Patient Version. National Cancer Institute [On-line information]. Dostupné online na: http://www.cancer.gov/cancerinfo/pdq/treatment/testicular/patient/

17. (2006 July 24, Modified). Testicular Cancer (PDQ®): Health Professional Version. National Cancer Institute [On-line information]. Dostupné online na: http://www.cancer.gov/cancertopics/pdq/treatment/testicular/Health

18. (2006 July 21). Testicular Cancer (PDQ®): Screening Health Professional Version. National Cancer Institute [On-line information]. Dostupné online: http://www.cancer.gov/cancertopics/pdq/screening/testicular/Health

Odkazy na internetu:
http://www.linkos.cz/pacienti/varle.php

http://nemoci.vitalion.cz/nadory-varlat/

www.testis.cz/laicke-dotazy.html

www.onko.cz/_pub/publikace/varlata.pdf

http://www.linkos.cz/pacienti/varle.php

National Cancer Institute: Testicular Cancer
American Cancer Society: All about Testicular Cancer
American Academy of Family Physicians: Testicular Cancer, What to look for
American College of Radiology: RadiologyInfo Ultrasound Imaging of the Scrotum


Tento článek byl naposledy přezkoumán dne 30. leden 2011.
Tento článek byl naposledy změněn 30. leden 2011.