Další název:
Kryoprotein
Oficiální název:
Kryoglobulin

Základní informace

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Proč se nechat vyšetřit?

Vyšetření pomáhá při zjištění, zda příznaky typu přecitlivělost končetin na chlad je způsobena v krvi přítomnou abnormální bílkovinou (proteinem), zvanou kryoglobulin.

Kdy se nechat vyšetřit?

Pokud Vám působení chladu vyvolává příznaky jako je kožní vyrážka, modřiny, bolest, slabost, bolesti kloubů a/nebo bledost a chlad končetin.

Požadovaný druh vzorku

Vzorek krve, odebraný obvykle z vaší žíly na paži

Vyšetřovaný parametr

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Co je vyšetřováno?

Tento test odhaluje a měří relativní množství kryoglobulinů v krvi. Kryoglobuliny jsou cirkulující bílkoviny (proteiny), přesněji imunoglobuliny (t.j. IgG, IgM, IgA nebo lehké řetězce), které se shlukují (precipitují), jsou-li vystaveny chladu a naopak jejich shluky se rozpouštějí za tepla. Mohou se vyskytovat v malém množství u některých zdravých osob, ale mnohem častěji je jejich přítomnost projevem abnormální produkce bílkovin při mnohých chorobách a chorobných stavech.

Přítomnost velkého množství kryoglobulinu je nazýváno kryoglobulinémie a může být provázeno příznaky jako jsou modřiny, kožní vyrážka (kopřivka), bolesti kloubů, slabost a Raynoldův fenomén – bolest, zbělení, zmodrání, brnění a chladnost prstů po vystavení se chladu. Precipitované kryoglobuliny mohou zpomalit krevní proud a ucpat drobné krevní cévy a tím vyvolat poškození tkání, které se může projevit vznikem kožího vředu a v některých těžkých případech gangrénou (snětí). Mohou aktivovat imunitní systém, vést k ukládání imunitních komplexů ve tkáních, vyvolat zánět, krvácení, nebo naopak srážení krve a tím ohrozit krevní zásobení orgánů jako jsou ledviny a játra.

Kryoglobuliny se vyskytují za různých situací, u infekcí (jako je lymská borelióza, infekční mononukleóza, hepatitida C a HIV/AIDS), u onemocnění ledvin, autoimunitních chorob (jako je systémový lupus erytematodes, revmatoidní artritida a Sjögrenův syndrom), u lymfoproliferativních chorob (jako je mnohočetný myelom, lymfomy, a lymfatická leukémie) a u chorob sdružených se zánětem cév (vaskulitidy - jako je Wegenerova granulomatóza). Kryoglobuliny nejsou specifické ani diagnostické pro výše zmiňované choroby, ale jsou jedním z příznaků těchto chorob.

Rozeznáváme tři typy kryoglobulínů:

  • Typ I, který se skládá z monoklonálního imunoglobulinu - jednoho typu proteinu tvořeného abnormálním klonem buněk. Tento typ můžeme často vidět u pacientů s mnohočetným myelomem nebo lymfomy.
  • Typ II, který je směsí monoklonálního a polyklonálního imunoglobulinu. Tento typ je častý u pacientů s hepatitidou C nebo jinými virovými infekty.
  • Typ III, je tvořen polyklonálními imunoglobuliny. Je častý u pacientů s autoimunitními chorobami.

Úvodní vyšetření nerozliší jednotlivé typy kryoglobulinů, toto dokáže dodatečné vyšetření zvané ELFO séra (elektroforetické vyšetření bílkovin séra).

Vyšetřováni kryoglobulinu zahrnuje odběr krve do předehřáté zkumavky a uchovávání vzorku při nebo teplotě blízké teplotě těla. Pacientovo sérum je poté chlazeno po dobu 72 hodin a vyšetřováno denně na výskyt precipitátů (shluků). Pokud jsou přítomny, stanoví se množství a vzorek se zahřeje, aby se zjistilo, zda se precipitáty rozpustí. Pokud ano, znamená to přítomnost kryoglobulinu.

Jakým způsobem je vzorek pro vyšetření odebrán?

Vzorek krve, odebraný jehlou zavedenou do žíly na vaší paži.

Je třeba speciální přípravy na odběr vzorku?

Lékař Vás může požádat lačnit 8 hodin před odběrem vzorku krve, aby bylo minimalizováno případné zakalení vzorku triglyceridy.

Vyšetření

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Jak je vy šetření využíváno?

Vyšetření kryoglobulinu se provádí pro diagnostiku přítomnosti a poměrného zastoupení kryoglobulinu v krvi. Může být indikováno společně s dalšími vyšetřeními, aby bylo možno určilt a vyloučit možné příčiny kryoglobulinémie. Druhy vyšetření závisí na tom, na jaké onemocnění čí chorobu je podezření. Může se jednat o vyšetření revmatoidního faktoru, hepatitidy C atd.

Pokud se vyšetřením prokáže kryoprotein, bude následovat vyšetření ELFO séra a imunofixační ELFO, které rozliší, jaké druhy proteinu kryoglobulin tvoří a tedy o jaký typ kryoglobulinu se jedná.

Kdy je vyšetření požadováno?

Kryoglobulin je vyšetřován pokud má pacient příznaky, které mohou být vyvolány přítomnosti kryoglobulinu, a sice:

  • Modřiny, podlitiny
  • Kožní vyrážka, kopřivka
  • Bolesti kloubů
  • Slabost
  • Raynoldův fenomén, který je charakterizovaný bolestí, bledostí, zmodráním, brněním a chladem prstů a okrajů končetin po vystavení chladu

Kryoglobulin může někdy vyvolat i poškození kůže, vznik vředu a v těžkých případech zničení tkáně, gangrénu (sněť).

Co výsledek vyšetření znamená?

Vyšetření kryoglobulinu je u většiny zdravých lidí negativní a pokud se nevyskytují příznaky, není běžně prováděno.

Pokud je vyšetření pozitivní, znamená to, že je kryoglobulin přřítomen a je reálná možnost, že při vystavení chladu bude precipitovat (tvořit shluky). Klinické příznaky se liší pacient od pacienta, mohou se měnit v jednotlivých případech vystavení se chladu a nemusí nezbytně korelovat s množstvím kryoglobulinu.

Pozitivita vyšetření kryoglobulinu může doprovázet řadu onemocnění:

Vyšetření kryoglobulinu neřekne lékaři o jaký typ kryoglobulinu se jedná a typ kryoglobulinu není určující nebo specifický pro určitou chorobu.

Další informace v souvislosti s tímto v yšetřením

Kryoglobulinémie jsou někdy děleny na „sekundární“ kryoglobulinémie, přidružené s probíhající chorobou a na „esenciální nebo také idiopatické“ kryoglobulinémie, nepřidružené k jiným chorobám. U mnohých případů esenciální kryoglobulinémie bylo po určité době nakonec odhaleno, že mají vazbu na nějaký chorobný stav, například na hepatitidu C.

Časté otázky

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

1. Mohu nějak předcházet příznakům kryoglob ulinémie?
Vyvarovat se kontaktu s chladnými předměty a vystavení se chladu pomáhá předcházet nebo alespoň omezit příznaky.

2. Je nějaký způsob, jak se mohu zbavit svého kryoglobulinu?
Všeobecně vzato není. Pokud je jeho přítomnost vyvolána dočasnou chorobou, jako je bakteriální infekce, může vymizet po jejím odeznění. Pokud je vyvolána chronickou nemocí jako je autoimunitní onemocnění, potom pravděpodobně bude přetrvávat. V některých případech může provedení aferézy odstranit kryoglobulin z krve a zmírnit projevy, ale efekt je pouze dočasný.

3. Jaká jsou další vyšetření, která mohou určit příčinu kryoglobulinémie?
Následné vyšetření je ELFO séra. Další vyšetření závisí na vyvolávající chorobě, na kterou má lékař podezření. Může se jednat o vyšetření hepatitidy C, mononukleózy, nebo imunologická vyšetření jako ANA a RF.

4. Jak se kryoglobulinémie léčí?
Primárně je nutno léčit vyvolávající chorobu. Ke snížení příznaků a minimalizaci komplikací se používají léky jako jsou nesteroidní antirevmatika (NSIAD), kortikosteroidy a jiné imunosupresivní léky. Provedením aferézy dojde k odstranění kryoglobulinu z krve a také zmírnění projevů, její efekt je ale pouze dočasný. Je-li příčinou hepatitida C, používají se virostatika a interferon alfa. Komplexně však není žádná specifická léčba kryoglobulinémie.

Tento článek byl naposledy aktualizován 25. ledna 2012.