Popis onemocnění

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Popis onemocnění

Staphylococcus aureus je bakterie, která často kolonizuje lidskou kůži a je přítomna v nosní dutině cca 25-30 % dospělých. V tomto stavu může S. aureus existovat bez narušení hostitele a vzniku symptomů. Jakmile je však pacientova kůže poškozena zraněním nebo chirurgickým zákrokem či pokud je oslaben jeho imunitní systém, může kolonizující S. aureus způsobit infekci. Stafylokok často způsobuje lokalizované kožní infekce, jako jsou folikulitida, furunkly nebo impetigo. Může také způsobovat abscesy a šířit se do kostí (osteomyelitis), plic (stafylokoková pneumonie), krve (bakteriémie nebo sepse), srdce (endokarditida, která může poškodit srdeční chlopně) a do dalších orgánů. Stafylokok se také může přenést z infikovaných nebo kolonizovaných osob na další kožním kontaktem nebo sdílením kontaminovaných předmětů, například ručníků nebo holicích strojků.

Nozokomiální infekce

Stafylokokové infekce získané při pobytu v nemocnici, léčebnách dlouhodobé péče a dalších zařízeních, jsou dlouhodobým problémem. Všeobecně rozšířené používání antibiotik vedlo k rozvoji rezistentních kmenů S. aureus. Tyto kmeny jsou nazývány meticilin-rezistentní S. aureus (MRSA), pojmenované po antibiotiku vyvinutém v roce 1960 k léčbě kmenů rezistentních na penicilin. Infekce způsobené MRSA jsou často rezistentní k široké škále antibiotik a jsou spojeny se signifikantně vyšší morbiditou a mortalitou, vyššími náklady na zdravotní péči a delším pobytem v nemocnici než kmeny citlivé k meticilinu. Rizikové faktory pro infekci MRSA v nemocnicích představují chirurgické zákroky, předchozí léčba antibiotiky, příjem na jednotku intenzivní péče, kontakt s pacientem nebo zdravotníkem kolonizovaným MRSA, pobyt v nemocnici delší než 48 hodin, zavedení permanentního katetru nebo dalšího předmětu, které prochází kůží. Jednou ze strategií, která může být použita ve snaze kontrolovat šíření infekce, je aktivní dozor nad detekcí MRSA u pacientů přijatých na jednotky intenzívní péče a další vysoce riziková oddělení. Dalším přístupem je testovat všechny pacienty přijaté do nemocnice.

Komunitně-získané infekce

Důležitost infekce MRSA v komunitách získala v posledních letech na důležitosti, protože jsou asociovány s narůstajícím počtem nákaz a smrtí v nemedicínských zařízeních, kde jsou lidé v blízkém kontaktu, jako jsou věznice, školky, vojenské jednotky a kontaktní sporty. Tyto infekce probíhají u osob bez klasických výše popsaných rizikových faktorů. Signifikantní procento postižených muselo být hospitalizováno kvůli něčemu, co se zpočátku jevilo pouze jako jednoduchá, ale persistentní kožní infekce, nebo kvůli pneumonii, která se vyvinula po chřipkovém onemocnění. Donedávna přispíval k problému komunitně-získaných (KZ) infekcí MRSA nedostatek informovanosti v lékařské komunitě i v široké veřejnosti. Lékaři léčili stafylokokové infekce na základě jejich závažnosti, buď volně dostupnými antibiotickými mastmi nebo standardní celkovou antibiotickou kůrou. Nebyla rutinně prováděna kultivace kvůli identifikaci mikroorganismů a jejich citlivosti na antibiotika, s výjimkou rozsáhlých infekcí nebo tam, kde byla iniciální léčba neúspěšná. U KZ-MRSA tyto konvenční postupy ale často selhaly. Velké procento postižených muselo být hospitalizováno a část dříve zdravých pacientů zemřela.

Výzkum těchto nákaz ukázal, že KZ-MRSA byly šířeny z infikovaných nebo kolonizovaných pacientů na ostatní kožním kontaktem (např. drobné šrámy a oděrky při sportu), kapénkami z respiračního traktu nebo kontaktem s kontaminovanými předměty, např. společným sportovním vybavením, ručníky, hračkami a vybavením dětských hřišť.

Studie také prozradily, že kmeny S. aureus u KZ-MRSA jsou geneticky odlišné od těch, které způsobují nemocničně-získané infekce MRSA. Kmeny KZ-MRSA jsou rezistentní k meticilinu, jemu příbuzným antibiotikům (oxacilin, dicloxacilin, nafcilin) a erytromycinu, ale zůstávají citlivé k mnoha dalším antibiotikům.

Laboratorní vyšetření

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Laboratorní vyšetření

Důvodem kultivací raných infekcí je identifikovat zodpovědné baktérie a určit jejich citlivost na dostupná antibiotika. Pokud je infekce způsobena MRSA, měla by být vyšetřena kvůli určení jejího zdroje. To je obzvlášť důležité u KZ-MRSA, aby se předešlo dalším případům.

K primárně prováděným laboratorním testům patří:

Kultivace z postižených oblastí: Tekutina nebo hnis z ran, sputum, krev, kloubní tekutina, nebo dokonce mateřské mléko (v případě zánětu prsu) jsou odebrány a rozetřeny do tenké vrstvy na kultivační agar nebo pěstovány v kultivačním médiu. Někdy je odebráno velké množství vzorků s cílem vyšetřit různá místa nebo zachytit bakrérie, které jsou přítomny v malém množství. Nazální stěry (odebrané vložením tampónku do nosu) mohou být indikovány k určení osob kolonizovaných MRSA (nosičů). Kultivované vzorky jsou vyšetřovány na růst charakteristických kolonií S.aureus. Pokud jsou přítomny, jsou prováděny testy citlivosti k určení, zda daný kmen je MRSA.

Nazální stěry mohou být provedeny k určení kolonizace MRSA pomocí rychlých molekulárních testů, které nevyužívají růst baktérií, ale testují jejich přítomnost a rezistenci pomocí detekce genů zodpovědných za meticilinovou rezistenci.

Identifikace MRSA může být někdy obtížná. Populace stafylokoka u jedné osoby bývá smíšená. To znamená, že i když pacient má KZ-MRSA nebo nemocničně-získaný kmen MRSA, ne všechny přítomné stafylokoky budou stejně rezistentní. Protože rezistentní kmeny mohou růst pomaleji než citlivé kmeny, je možnost jejich opominutí.

Na stopování různých kmenů MRSA lze použít více metod. Ty jsou používány k výzkumu rozšíření MRSA v rámci komunity nebo regionu, ale nejsou využívány k léčbě jednotlivých pacientů.

Léčba

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Léčba

Kontrola infekce je primárním cílem boje s MRSA. Koordinovaně se na národní bazi přistupuje k informovanosti odborné i laické veřejnosti o existenci MRSA a jsou podporovány preventivní přístupy, jako je krytí ran a lepší hygiena (jako rutinní mytí sdíleného vybavení, časté mytí rukou a/nebo používání mycích gelů na bázi alkoholu). Stránky popisující právné mytí rukou viz Centers for Disease Control and Prevention (CDC) website.

V České republice nepředstavuje zatím výskyt KZ-MRSA větší problém, ale např. v USA již mnoho sportovních týmů a institucí zavedlo opatření k rychlejšímu poznání MRSA infekce. Poskytovatelé zdravotní péče jsou nabádáni k rutinní indikaci kultivací a testů citlivosti u kožních a raných infekcí u pacientů, sledování efektivity léčby a k vytváření povědomí o existenci KZ-MRSA. Epidemie KZ-MRSA jsou zkoumány a stopovány ke zdroji, aby se zjistilo, zda i další pacienti mohou mít nerozpoznanou MRSA infekci, a aby se zabránilo vzniku dalších případů.

V současnosti jsou pacienti s vážnou infekcí MRSA nejčastěji vankomycinem. Toto antibiotikum musí být podáváno intravenózně (IV), často po několik týdnů. Ve většině případů vankomycin zabere proti infekci MRSA, ale nepomůže k prevenci/eradikaci kolonizace. Od roku 2002 bylo v USA identifikováno několik případů vankomycin-rezistentního kmene S.aureus (VRSA). Pro léčbu VRSA je k dispozici pouze omezené množství antibiotik. Očekává se nárůst počtu těchto případů, a panuje obava že léčebné možnosti u kmenů S. aureus rezistentních na antibiotika budou nakonec vyčerpány. V České republice se zatím kmen VRSA neprokázal.

Literatura a zdroje

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Literatura a zdroje

Upozornění: tento článek vychází z výzkumu, který využívá citované zdroje a rovněž z názorů expertů z redakční rady Lab. Tests Online. Článek je periodicky revidován redakční radou a výsledkem této revize může být dodání nových informací. Každý nový zdroj bude přidán k seznamu použité literatury a bude odlišen od původních citací.

Pro účely dokumentování tvorby a revizí tohoto článku byly zahrnuty odkazy na webové zdroje. Odkazy na tyto zdroje byly platné v době, kdy byl tento článek připraven a každá revize je zde uvedena. Prosím, buďte si vědomi toho, že vlastník zdroje může čas od času reorganizovat svojí webovou stránku, což může způsobit, že odkaz na webový zdroj se stane neplatným. Pokud se bude chtít propojit na uvedenou adresu, která nebude platná, stačí zadat v dialogovém oknu vašeho vyhledavače úvodní webovou adresu a poté zadat název zdroje.

S1
Thomas, Clayton L., Editor (1997). Taber’s Cyclopedic Medical Dictionary. F.A. Davis Company, Philadelphia, PA [18th Edition].

S2
Pagana, Kathleen D. & Pagana, Timothy J. (2001). Mosby’s Diagnostic and Laboratory Test Reference 5th Edition: Mosby, Inc., Saint Louis, MO.

S3
Zinderman, C., et. al. (2004 May 18). Community-Acquired Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus Among Military Recruits [20 paragraphs] Medscape Today [On-line article from Emerg Infect Dis 10(5):941-944, 2004]. Available FTP: http://www.medscape.com/viewarticle/474843

S4
Shiima, S. and Donahoe, L. (2004 April). Bacterial resistance: How to detect three types [55 paragraphs]. MLO [On-line journal]. Available FTP: http://www.mlo-online.com

S5
(2003 September 3). Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus Infections Among Competitive Sports Participants - Colorado, Indiana, Pennsylvania, and Los Angeles County, 2000-2003 [14 paragraphs]. MMWR 52(33):793-795, 2003 [On-line article]. Available FTP: http://www.medscape.com/viewarticle/460667

S6
Koonce, J. (2002). Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus (MRSA): A Growing Challenge and Danger in Healthcare [9 paragraphs]. Austin Community College Infectious Diseases Site [On-line information]. Available FTP: http://www2.austincc.edu/microbio/2993j/mrsa.htm

S7
Reuters Health Information (2004). Antibiotics and Virulence Factors Foster Emergence of Community-Acquired MRSA [13 paragraphs]. Medscape Today [On-line article from J Infect Dis 2004;189:1565-1573]. Available FTP: http://www.medscape.com/viewarticle/477474

S8
Vandenesch, F., et. al. (2003). Community-Acquired Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus Carrying Panton-Valentine Leukocidin Genes: Worldwide Emergence [20 paragraphs]. Medscape Today [On-line article from Emerg Infect Dis 9(8):978-984, 2003]. Available FTP: http://www.medscape.com/viewarticle/460126

S9
Weber, S., et. al. (2003 November 18). Fluoroquinolones and the Risk for Methicillin-resistant Staphylococcus aureus in Hospitalized Patients [26 paragraphs]. Medscape Today [On-line article from Emerg Infect Dis 9(11), 2003]. Available FTP: http://www.medscape.com/viewarticle/463682

S10
Schwaber, M., et. al. (2003 June 16). Clinical Implications of Varying Degrees of Vancomycin Susceptibility in Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus Bacteremia [34 paragraphs]. Medscape Today [On-line article from Emerg Infect Dis 9(6), 2003]. Available FTP: http://www.medscape.com/viewarticle/456295

S11
Lee, M., et. al. (2004 March 25). Management and Outcome of Children With Skin and Soft Tissue Abscesses Caused by Community-Acquired Methicillin-Resistant Staphylococcus Aureus [19 paragraphs]. Medscape Today [On-line article from Pediatr Infect Dis J 23(2):123-127, 2004]. Available FTP: http://www.medscape.com/viewarticle/471838

S12
(2003 November 19). Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus Infections in Correctional Facilities - Georgia, California, and Texas, 2001-2003 [13 paragraphs]. Medscape Today [On-line article from MMWR 52(41):992-996, 2003]. Available FTP: http://www.medscape.com/viewarticle/464224

S13
Salgado, C. and Farr, B. (2003 May 22). Drug Resistance, MRSA and VRE: Preventing Patient-to-Patient Spread [31 paragraphs]. Medscape Today [On-line article from Infect Med 20(4):194-200, 2003]. Available FTP: http://www.medscape.com/viewarticle/452426

S14
Chambers, H. (2001). The Changing Epidemiology of Staphylococcus aureus [17 paragraphs]. Medscape Today [On-line article from Emerg Infect Dis 7(2), 2001]. Available FTP: http://www.medscape.com/viewarticle/414383

S15
(2004 March 16). Effects of Antibiotic Nose Ointment for Hospitalized Patients with Staphylococcus aureus [7 paragraphs]. Annals of Internal Medicine Volume 140 Issue 6, Page I-36 [On-line Summaries for Patients]. Available FTP: http://www.annals.org/cgi/content/full/140/6/I-36

S16
(2003 August). Community-Associated MRSA, Frequently Asked Questions [21 paragraphs]. CDC, Issues in Healthcare Settings [On-line information]. Available FTP: http://www.cdc.gov/ncidod/hip/ARESIST/mrsa_comm_faq.htm

S17
(2003 March 7). MRSA - Methicillin Resistant Staphylococcus aureus, Fact Sheet [12 paragraphs] CDC, Issues in Healthcare Settings [On-line information]. Available FTP: http://www.cdc.gov/ncidod/hip/ARESIST/mrsafaq.htm

S18
(2004 April, Updated). VISA/VRSA, Vancomycin-Intermediate/Resistant Stapylococcus aureus [15 paragraphs]. CDC, Issues in Healthcare Settings [On-line information]. Available FTP: http://www.cdc.gov/ncidod/hip/Lab/FactSheet/vrsa.htm

S19
Bowser, A. (2004 April 22). Community-Onset MRSA May Be Less Obvious Than in the Hospital [11 paragraphs]. Medscape Today [On-line information]. Available FTP: http://www.medscape.com/viewarticle/474245

S20
Quinonez, J. (2004 January 20). Pediatric Infectious Disease Issues: Smallpox, Combination Vaccines and Methicillin-resistant Staphylococcus aureus [28 paragraphs]. Medscape Today [On-line information]. Available FTP: http://www.medscape.com/viewarticle/466494?src=sidesearch

S21
(2003 October 20). Increasing MRSA in California jails [5 paragraphs]. Infectious Diseases Society of America (by EurekAlert) [On-line Public release]. Available online

S22
Mayo Clinic staff (2003 August 5). Toxic shock syndrome [14 paragraphs]. MayoClinic.com [On-line information]. Available FTP: http://www.mayoclinic.com/invoke.cfm?id=DS00221

S23
(2003 August 22). Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus Infections Among Competitive Sports Participants --- Colorado, Indiana, Pennsylvania, and Los Angeles County, 2000—2003 [13 paragraphs]. CDC, MMWR 52(33);793-795 [On-line information]. Available FTP: http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm5233a4.htm

S24
(2003 October 17). Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus Infections in Correctional Facilities --- Georgia, California, and Texas, 2001—2003 [13 paragraphs]. CDC, MMWR 52(41);992-996 [On-line information]. Available FTP: http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm5241a4.htm

S25
Shopsin, B. and Kreiswirth, B. (2001). Molecular Epidemiology of Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus [23 paragraphs]. Medscape Today [On-line article from Emerg Infect Dis 7(2), 2001]. Available FTP: http://www.medscape.com/viewarticle/414415

S26
Estrada, B. (2004 March 2). MRSA in Patients With Cystic Fibrosis [6 paragraphs]. Medscape Today [On-line article from Infect Med 21(1):13, 2004]. Available FTP: http://www.medscape.com/viewarticle/468210

S27
Capriotti, T. (2004 January 1, posted). Preventing Nosocomial Spread of MRSA is in Your Hands [24 paragraphs]. Medscape Today [On-line article from Dermatol Nurs 15(6):535-538, 2003]. Available FTP: http://www.medscape.com/viewarticle/466141

S28
(2003 February 7). Public Health Dispatch: Outbreaks of Community-Associated Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus Skin Infections --- Los Angeles County, California, 2002—2003 [8 paragraphs]. CDC MMWR 52(05);88 [On-line article]. Available FTP: http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm5205a4.htm

S29
Caused By Gram-Positive Cocci, Staphylococcal Infections [69 paragraphs]. The Merck Manual of Diagnosis and Therapy, Section 13. Infectious Diseases. Chapter 157. Bacterial Diseases, Topics, Caused By Gram-Positive Cocci [On-line information]. Available FTP: http://www.merck.com/mrkshared/mmanual/section13/chapter157/157a.jsp

S30
Staphylococcal Infections [15 paragraphs]. The Merck Manual of Diagnosis and Therapy, Section 17. Infections, Chapter 190. Bacterial Infections, Topics: Staphylococcal Infections [On-line information]. Available FTP: http://www.merck.com/mrkshared/mmanual_home2/sec17/ch190/ch190r.jsp

S31
(2004 January 2). Update: Influenza-Associated Deaths Reported Among Children Aged

S32
Estrada, B. (2003). Pediatric Bulletin, Will MRSA Become a Frequent Cause of Otitis? [7 paragraphs]. Medscape Today [On-line article from Infect Med 20(3):116, 2003]. Available FTP: http://www.medscape.com/viewarticle/451588

S33
Forbes BA, Sahm DF, Weissfeld AS, eds., Bailey and Scott’s Diagnostic Microbiology, 12th edition, St. Louis, MO (2007), Ch. 16.

S34
Centers for Disease Control and Prevention. Overview of Healthcare-associated MRSA. (Online information, accessed December 2007). Available FTP: http://www.cdc.gov/ncidod/dhqp/ar_mrsa.html

S35
Centers for Disease Control and Prevention. Overview of Community-associated MRSA. (Online information, accessed December 2007). Available FTP: http://www.cdc.gov/ncidod/dhqp/ar_mrsa_ca.html

S36
Centers for Disease Control and Prevention. Questions and Answers about Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus (MRSA) in Schools. (Online information, accessed December 2007). Available FTP: http://www.cdc.gov/Features/MRSAinSchools/

S37
Columbus Public Health Department, Programs and Services. MRSA awareness. (Online information, accessed December 2007). Available FTP: http://www.publichealth.columbus.gov/programs/Environmental_Health/mrsa.asp

S38
(May 8, 2007) Herchline T. Staphylcoccal Infections. eMedicine (Online information, accessed December 2007). Available FTP: http://www.emedicine.com/med/topic2166.htm

S39
Henry’s Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods. 21st ed. McPherson R, Pincus M, eds. Philadelphia, PA: Saunders Elsevier: 2007, pp 1017-1020

Tento článek byl naposledy aktualizován 7. února 2011.