Další názevPAP stěr, Cervikální stěr, Cervikální/vaginální cytologie
Oficiální názevPapanicolaou stěr
Související vyšetření

HPV, Trichomoniáza

Proč se nechat vyšetřit?
S cílem vyhledávání časných stadií rakoviny děložního čípku, prekancerozních (předrakovinných) změn a různých vaginálních a děložních infekcí.

Kdy se nechat vyšetřit?
Jste-li žena starší 21 let, jednou za 3 až 5 let v závislosti na Vašem věku, při rizikových faktorech, při užití jiných screeningových testů, či pokud je vyšetření doporučeno lékařem.

Požadovaný vzorek
Buňky z oblasti děložního čípku.

Je potřeba speciální příprava ?
Můžete být požádána, abyste se 24 hodin před provedením cytologického stěru nesprchovala či nekoupala ve vaně. Můžete být též požádána, abyste se vyhnula sexuálnímu styku 24 až 48 hodin před provedením testu. Nepoužívejte žádné vaginální krémy či pěny 48 hodin před provedením testu a neplánujte si test během menstruačního cyklu.

Co je vyšetřováno?

Jde o rutinní vyhledávací test pro ženy (screeningový test), který určí prekancerozní změny a časné a léčitelné formy rakoviny děložního čípku. Je používán k vyhledání abnormálních či potenciálně abnormálních buněk sliznice vagíny či děložní čípku. Použitím tohoto testu lze též odhalit různé druhy bakteriálních, plísňových a virových infekcí.

Rakovina děložního čípku je způsobena nekontrolovaným růstem buněk v oblasti zúžené části ženské dělohy, v děložním čípku. Rakovina děložního čípku začíná pomalu. Nejdříve se objeví prekancerozní (přednádorové) změny v povrchové vrstvě buněk, vystýlajících povrch děložního čípku. Takto změněné buňky jsou zachytitelné Pap testem a nazývají „atypické buňky“. Nález „atypických buněk“ nemusí nutně znamenat prekancerozní změny, neboť dočasně se mohou tyto buňky objevovat i při infekcích či při podráždění poševní výstelky. Pokud jde o změny prekancerozní, pak mají atypické buňky tendenci k růstu, při testu se objevují opakovaně a pokud není žena léčena, změny vedou ke vzniku rakoviny děložního čípku.

Pap test, pokud je prováděn pravidelně, je velmi účinným prostředkem k vyhledávání a léčení prekancerozních změn, což zabraní vzniku a růstu rakoviny děložního čípku. Navíc tento test pomáhá odhalit rakovinu děložního čípku v rané fázi, kdy je ještě léčitelná.

Prakticky všechny případy rakoviny děložního čípku jsou vyvolány přítomností lidského papillomaviru (HPV). Virus HPV typu 16 a 18 je zodpovědná za více než 70% případů rakoviny děložního čípku. HPV DNA test detekuje vysoce rizikové HPV serotypy a měl by být prováděn spolu s PAP testem každých 5 let u pacientek ve věku 30-65 let. Pokud jsou výsledky PAP testu u mladé ženy patologické, doporučuje se též provedení HPV testu.

Poslední (2015) současná směrnice (guidelines) vytvořená řadou expertů z hlavních mezinárodních zdravotnických organizací navrhuje nahradit PAP test, a nabízet samotný HPV test (bez PAP testu) jako screening test rakoviny děložního čípku ženám ve věku 25 let a více (pro více informací prosím klikněte na „Časté otázky #2” a na nový příspěvek „Experti nabízí rady ohledně testování high-risk HPV jako základního skríningového testu pro detekci rakoviny děložního čípku“.

Jakým způsobem je vzorek pro vyšetření odebrán?
Tradiční metoda spočívá ve stěru buněk z oblasti děložního čípku. Nová metoda odběru buněk, je založena na tekuté bázi, kdy je vzorek získán pomocí dřevěné „stěrky“, vatového tampónku či štětečku. Vzorek je vložen do speciálního, tekutého konzervačního prostředku a zaslán do laboratoře, kde je umístěn přímo pod sklíčko, obarven a vyšetřen cytologickou laborantkou či lékařem-patologem. Výhodou této metody je další možné použití vzorku pro HPV test bez nutnosti nového odběru. Tradiční metoda odběru buněk probíhá tak, že je vzorek umístěn přímo na sklíčko a zaslán do laboratoře k obarvení a následně odečtení pod mikroskopem.

Poznámka: Pokud se Vy či osoba, o kterou se staráte, cítí při podstupovaní lékařských vyšetření úzkostlivá, ustrašená či přímo cítíte vyšetření těžko zvládnutelné, měli byste zvážit přečtení jednoho či více následujících článků: „Zvládání bolesti, nevolnosti a úzkosti při vyšetření“, „Rady při krevních testech“, „Tipy a rady, jak pomoci dětem procházet jejich lékařská vyšetření“ a „Tipy a rady, jak pomoci starším lidem procházet lékařská vyšetření“.

Další článek, „Sledujte svůj vzorek“, nabízí pohled na možnost sběru a zpracování krevních testů a výtěru z povrchu sliznice v krku ke kultivaci.

Je třeba nějaká příprava, aby se zajistila kvalita vzorku?
Můžete být požádána, abyste se 24 hodin před provedením cytologického stěru nesprchovala či nekoupala ve vaně. Můžete být též požádána, abyste se vyhnula sexuálnímu styku 24 až 48 hodin před provedením testu. Nepoužívejte žádné vaginální krémy či pěny 48 hodin před provedením testu a neplánujte si test během menstruačního cyklu.

Jak je vyšetření využíváno?
Kdy je vyšetření požadováno?
Co výsledek vyšetření znamená?
Další informace v souvislosti s tímto vyšetřením

Jak je vyšetření využíváno?

Cytologický stěr je primárně používaný k vyhledávání rakoviny děložního čípku Cytologický stěr je prováděn proto, aby byly odhaleny nádorové či přednádorové buňky v děložním čípku či/a vagíně. Vzorky buněk z děložního čípku jsou umístěny pod sklíčko, obarveny speciálním barvivem (PAP metoda) a vyšetřeny pod mikroskopem cytologickou laborantkou či lékařem-patologem. PAP test může být též používán na odhalení vaginální či děložní infekce, jako je trichomonádová infekce.

Přítomnost abnormálních buněk či infekce se nemusí u ženy projevovat zprvu žádnými viditelnými příznaky. U některých žen je třeba dalších vyšetření, jindy ošetřující lékař zvolí metodu monitorování a vyčkávání, neboť v některých případech zmizí příznaky samy.

Některé kmeny lidského papillomaviru (HPV), což je velmi běžná sexuálně-přenosná virová infekce, jsou spojeny se zvýšeným rizikem výskytu rakoviny děložního čípku. Prakticky všechny případy rakoviny děložního čípku jsou vyvolány vysoce rizikových kmenů lidského papillomaviru (HPV).

HPV DNAtest může být proveden spolu s či následně po cytologickém stěru u žen ve věku 30-65 let každých 5 let. Při abnormální výsledku cytologického stěru, by mělo být provedeno HPV vyšetření.

Poslední (2015) současná směrnice (guidelines) vytvořená řadou expertů z hlavních mezinárodních zdravotnických organizací navrhuje nahradit PAP test, a nabízet samotný HPV test (bez PAP testu) jako screening test rakoviny děložního čípku ženám ve věku 25 let a více (pro více informací prosím klikněte na „Časté otázky #2” a na nový příspěvek „Experti nabízí rady ohledně testování high-risk HPV jako základního skríningového testu pro detekci rakoviny děložního čípku“.

Kdy je vyšetření požadováno?

Vhodná frekvence cytologické kontroly závisí na věku, frekvenci provádějí HPV DNA testu a rizikových faktorech (viz screening: Rakovina děložního čípku (Mladé ženy), (Dospělé ženy), (ženy ve věku 50 let a více). Americké kolegium porodníků a gynekologů, U.S organizace na preventivní ochranu, a Americká společnost rakoviny doporučuje následující:

 • Cytologicky stěr by neměl být prováděn před 21. rokem života ženy
 • U žen ve věku 21-30 let by měl být test prováděn každé roky
 • U žen ve věku 30-65 by měly být prováděny oba testy, tedy Pap test a HPV test každých 5 let, provádění samotného Pap test každé 3 roky je též možné

· U žen starších 65 let není nutné tyto testy provádět, pokud byly u žen stěry prováděny pravidelně a bez pozitivního nálezu. Toto znamená, že u žen, které měly po sobě následující 3 negativní Pap stěry či 2 po sobě následující negativní HPV DNA stěry během posledních 10 let, s podmínkou, že poslední vyšetření není starší než 5 let, není nutné provádět další screening stěry po dosažení 65 let věku.

Stávající program v České republice doporučuje roční cytologické kontroly. Ženy ve věku 25-60 let, které nebyly po dva roky vyšetřeny, jsou vyzvány zdravotní pojišťovnou; jestliže se k vyšetření nedostaví, jsou vyzvány každý další následující rok. V případě abnormálního výsledku je ošetřujícím gynekologem doporučeno pacientce kontrolní vyšetření v kratším intervalu než 1 rok, v závislosti na tíži výsledku, či ošetření hrdla děložního. Tato frekvence vyšetření, která je vyšší než např. v USA, má za cíl zlepšit nepříznivou situaci v ČR a zajistit včasné rozpoznání rakoviny děložního čípku, kdy je vysoká pravděpodobnost úspěšného vyléčení.[ES1]

Současná platná směrnice doporučuje ženám, jež měli negativní první HPV test (bez provedení cytologické stěru) opětovné testování ne dříve než za 3 roky.

U některých žen bude třeba častější testování rakoviny děložního čípku. Cytologický stěr by měl být prováděn častěji, pokud má či měla žena následující nemoci:

 • HIVinfekce
 • Oslabený imunitní systém, pokud je žena příjemce transplantovaného orgánu
 • Pokud její matka v těhotenství užívala DES (diethylstilbestrol)
 • Pokud byla žena dříve léčena na rakovinu nebo tzv. cervikální intraepiteliální neoplázii – CIN 2-3 (dysplázie středního a těžkého stupně)

Cytologický stěr může být ženám doporučen v případě, že má žena četné sexuální partnery, je těhotná či má abnormální vaginální krvácení, bolest, vředy, výtok či svědění.

Je třeba přepracovat, nemám dostatek informací

Co výsledek vyšetření znamená?


„Negativní“ cytologický stěr znamená, že získané buňky se jeví jako normální či není identifikovatelná žádná infekce. V některých případech může být výsledek vyšetření PAP stěru určen jako „neuspokojivý“ pro vyhodnocení. To může znamenat, že odběr buněk byl nedostatečný nebo buňky nemohou být jasně identifikovány.

Další možné výsledky dle Bethesda systému jsou následující:

 • Neuspokojivý: nedostatečný odběr či jiná rušivá látka
 • Benigní: žádné nádorové buňky, ale cytologický test ukazuje infekci, podráždění či reparativní změny
 • Atypické buňky neurčitého významu: abnormální změny buněk, pokrývajících vnější část děložního čípku (dlaždicové buňky) - ASCUS, či buněk pokrývajících vnitřní část čípku a děložní kanál (žlázové buňky) - AGCUS. Pokud je výsledkem PAP testu ASCUS, je vhodné test doplnit DNA testem k určení HPV infekce s vysokým rizikem vzniku karcinomu.
 • Dlaždicovitá dysplázie epitelu nízkého stupně (LSIL): často důsledkem HPV infekce, která v některých případech může představovat riziko rakoviny děložního čípku. Takovýto výsledek testu může být doplněn DNA testem k určení HPV infekce s vysokým rizikem vzniku karcinomu
 • Dlaždicovitá dysplázie epitelu vysokého stupně (HSIL): velmi atypické buňky, které mohou vést k rakovině nebo představují buňky iniciální fáze rakoviny
 • Rakovina děložního čípku: v těchto případech je rakovina evidentní a vyžaduje okamžitou péči.

V České republice hodnotí nález akreditované cytologické laboratoře, kterých je 43. Ročně je vyhodnocováno přibližně 1,4 miliónu cytologických stěrů. Abnormálních stěrů, vyžadujících určitý stupeň sledování, je kolem 6 – 8 %.

Další informace v souvislosti s tímto vyšetřením

Cytologický stěr je zpravidla používán jako vyhledávácí – screeningový test. Určité procento abnormálních nálezů u žen může zůstat nezjištěno jediným cytologickým stěrem, proto je důležité, aby byl PAP test prováděn opakovaně a pravidelně. Velmi důležitou limitací testu je velikost vzorku. Cytologický stěr představuje velmi malé množství buněk nacházejících se v oblasti děložního čípku a vagíny. I pro velmi zkušeného lékaře může být množství vzorku nedostačující a může být požadován opakovaný cytologický stěr.

Pokud jste se před vyšetřením sprchovala, koupala nebo užila vaginální krémy 48-72 hodin před testem, může být váš test nehodnotitelný. Mezi další faktory, které mohou změnit výsledek, patří menstruační krvácení, infekce, léky (digitalis a tetracyklin) či pohlavní styk během 24 hodin před provedením testu.

V těchto případech je opakovaný cytologický stěr nutný, ale nemusí to nutně znamenat, že je zde nějaký významný problém. V některých případech může užití metody na tekuté bázi odstranit krev a hlen překrývající buňky děložního čípku. Druhou výhodou je možnost užití stejného vzorku k provedení dodatečného testování na HPV, pokud je to třeba.

Informace o laboratorním vyšetření naleznete zde.

1. Jaké jsou rizikové faktory pro vznik rakoviny děložního čípku?

Nejvýznamnějším rizikovým faktorem pro vznik rakoviny děložního čípku je infekcelidským papilloma virem(HPV). Proto jsou testy pro tento typ infekce doporučovány spolu s Pap testem ženám mezi 30-65 lety.

Dle National Cancer Institution, dodatečné faktory, které mohou vést ke vzniku rakoviny děložního čípku po nakažení virem HPV, jsou např. velký počet porodů, dlouhodobé užití orální antikoncepce a chronické záněty.

Se zvýšeným rizikem vzniku rakoviny děložního čípku je též spojen věk, ve kterém dojde k prvnímu pohlavnímu styku (čím dříve, tím vyšší riziko), počet sexuálních partnerů, nepravidelné cytologické stěry, kouření cigaret, anamnéza podávání diethylstilbestrolu (DES) a přítomnost dalších pohlavně přenosných infekcí jako je infekce herpetickým virem či HIV.

2. Potřebuji cytologický stěr, pokud mi byl proveden HPV test?

Je možné podstoupit pouze HPV test, bez Pap testu. V poslední době organizace FDA schválila provádění HPV testu bez provádění Pap testu a poslední (2015) platná směrnice (guidelines) vytvořená řadou expertů z řad hlavních mezinárodních zdravotnických organizací říká, že samotný HPV test (bez cytologického stěru) by mohl být nabízen jako screening test rakoviny děložního čípku ženám ve věku 25 let a více. Ačkoliv organizace přijala toto rozhodnutí na základě několika vědeckých výzkumů, je zřejmé, že musí být použití Pap testu a jeho role při vyhledávání rakoviny zhodnocena dalšími výzkumy. Například stále se diskutuje otázka, zda je u pacientky věk 25 let tím vhodným rokem, kdy by měl být HPV test nabízen jako prvotní volba a jak často je třeba tento stěr provádět (více čtěte v článku „ Nabídka odborné rady při provádění hrHPV testujako primárního stěru na určení rakoviny děložního čípku“)

3.Potřebuji cytologický stěr i pokud jsem očkována HPV vakcínou?

Protože HPV vakcína nechrání proti všem druhům rakoviny děložního čípku, je třeba provádět běžný screening pravidelně i u očkovaných žen.

Organizace FDA schválila užití HPV vakcíny u dívek a žen od 9 let -26 let věku jako preventivní prostředek proti rakovině děložního čípku. Tato vakcína chrání proti vysoce-rizikovým typům HPV infekce, jež stojí za výskytem rakoviny děložního čípku ve více jak 70% a typům HPV. Některé HPV vakcíny jsou schváleny též pro chlapce a muže a napomáhají předcházet rakovině penisu, řitního otvoru stejně jako pohlavním nemocem. Vakcíny jsou podávány ve třech dávkách po dobu 6-ti měsíců. Jsou účinné pouze před vystavením pacienta učinku HPV, tedy pacienti by měli být očkováni před tím, než se stanou sexuálně aktivními.

4. Znamená vždy abnormální cytologický stěr rakovinu?

Jediný abnormální cytologický stěr nemusí nutně znamenat, že se jedná o rakovinu. Sliznice pokrývající děložní hrdlo se neustále mění a obnovuje. Léčba nemusí být nutná, ale je třeba bližší sledování, což může znamenat opakovaný cytologický stěr každé 3 až 6 měsíců, dokud není situace vyřešena.

5. Proč je vyžadován pravidelný cytologický stěr či HPV test?

Rakovina děložního čípku je pomalá, progresivně se vyvíjející nemoc a může trvat roky, než dojde k progresi z čípku. Proto jsou nutná pravidelná gynekologická vyšetření, která mohou odhalit prekancerozní změny v děložním čípku či/a vagíně, a tyto tkáně mohou být následně odstraněny. Pravidelné kontroly mohou též odhalit rakovinu děložního čípku v rané fázi, kdy je nemoc lépe léčitelná.

6. Pokud mám rakovinu děložního čípku, jaké jsou možnosti léčby?

Rakovina děložního čípku je pomalá, progresivní nemoc a může trvat roky, než postoupí mimo děložní čípek. Právě proto běžné gynekologické vyšetření poskytuje nejvyšší šanci jak zabránit rakovině v jejím růstu díky zjištění a odstranění prekancerozní tkáně. Pravidelné prohlídky mohou též odhalit tento typ rakoviny dříve než přejde do pokročilého stadia. Minimálně invazívní operace děložního čípku různého druhu, kterými se odstraní předrakovinné tkáně či tkáně ve velmi raném stádiu rakoviny (výrazy, které Váš doktor může použít, jsou konizace, studený-nůž či kryoterapie), jsou obvyklou léčbou.

U pokročilých forem rakoviny děložního čípku může být provedena hysterektomie (chirurgické odstranění dělohy). Pokud se rakovina již rozšířila do ostatních tkání (tzv. metastazovala), je doporučena terapie ozařováním.

Pokud máte diagnozu rakoviny děložního čípku, vězte, že léčení této nemoci se nepřetržitě vyvíjí. Promluvte si se svým ošetřujícím lékařem a gynekologickým onkologem (doktor specializující se na rakovinu pohlavních orgánů) a zvolte Váš léčebný plán.

Pokud máte další dotazy ohledně tohoto testu a nenašli jste je již zodpovězené v kapitole Časté otázky, vyplňte prosím formulář níže. Pokud však jde o informace, které se týkají Vašeho zdravotního stavu, kontaktujte raději přímo svého ošetřujícího lékaře. Má přehled o Vašem zdraví a jistě Vám dokáže poradit lépe, než my. Tým LabTestsOnline si na kvalifikovanou odpověď vyhrazuje lhůtu jednoho týdne.

O informaci, kde se které vyšetření provádí, případně o objednání se na vyšetření, požádejte prosím svého lékaře; tuto službu Vám zde nezprostředkujeme. Je možné také kontaktovat jakékoliv laboratorní pracoviště a dotázat se na cenu vyšetření bez doporučení lékaře.

Děkujeme za pochopení.

POZNÁMKA:

Text tohoto článku je založený na výzkumech, viz citované zdroje, a na sdílených zkušenostech mezinárodní vědecké redakční rady (Lab Tests Online Editorial Review Board). Pravidelně je redakční radou přezkoumáván a aktualizován podle nových vědeckých poznatků. Všechny nové zdroje, které se zde citují, se automaticky přidávají do seznamu použité literatury a rozlišují od původních zdrojů, které byly využity v předešlých verzích.

DOPORUČENÁ ODBORNÁ LITERATURA:

GUIDELINES pro vyšetření děložního čípku.

BURTIS, CA., ASHWOOD, ER., BRUNS, DE., (Eds), Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. 4. vydání St. Louis: Elsevier- Saunders, 2006, 2412 s.

LOTHAR, T. Clinical Laboratory Diagnostics. Frankfurt: TH-Books, 1998, 1527 s.

ZIMA, T. et al. Laboratorní diagnostika. 2. doplněné a přepracované vydání, Praha: Galén-Karolinum, 2007, 906 s.

Kasper DL, Braunwald E, Fauci AS, Hauser SL, Longo DL, Jameson JL eds, (2005). Harrison's Principles of Internal Medicine, 16th Edition, McGraw Hill.

http://www.cipek.cz


Tento článek byl naposledy přezkoumán dne 12. květen 2014.
Tento článek byl naposledy změněn 12. květen 2014.