Nositel licence

CZEDMA Česká asociace výrobců a dodavatelů diagnostiky in vitro byla založena v březnu 2001. Svou otevřenou strukturou přispívá ke zprůhlednění trhu a zastupuje zájmy svých členů při jednáních s vládními složkami, s místními zástupci mezinárodních organizací, odbornými asociacemi a společnostmi, lékařskými zařízeními i s laickou zdravotnickou veřejností.

Je členem MEDTECH – Evropské asociace výrobců a distributorů zdravotnických přístrojů se sídlem v Bruselu. CZEDMA přijetím Etického kodexu MEDTECH podporuje vysoký etický standard v oblasti zdravotnických prostředků in vitro.

Garanti české verze

Česká společnost klinické biochemie (ČSKB) byla založena v roce 1958, sdružuje vysokoškolsky i středoškolsky vzdělané odborníky jak v oboru klinické biochemie, tak i v příbuzných, zejména laboratorních oborech. ČSKB je jednou z odborných společností České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, je také členem a partnerem mezinárodních organizací IFCC (International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine) a EFLM (European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine).

ČSKB organizuje řadu odborných akcí, které seznamují odbornou veřejnost s novinkami a diagnostickými laboratorními postupy. S dalšími odbornými společnostmi vypracovává doporučené postupy na základě současných poznatků lékařské vědy. Podílí se na rozvoji klinické biochemie a laboratorní medicíny i profesním vzdělávání odborníků. Její snahou je též informovat širokou veřejnost o laboratorních vyšetřeních a jejich významu pro diagnostiku, léčbu, ale i prevenci onemocnění.

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně vstoupila do projektu Lab Tests Online hned od začátku prostřednictvím své odborné společnosti, České společnosti klinické biochemie, jako ustavujícího partnera a odborného garanta celého projektu.

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob – lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech. Je právnickou osobou, která má 34 tisíc členů a zastřešuje 107 odborných společností.

 

Projekt je koncipován jako neziskový a žádný z uvedených partnerů nemá z podpory LabTestsOnline.cz žádný finanční benefit.

Obsah stránek je plně v kompetenci garanta projektu, České společnosti klinické biochemie ČLS JEP (ČSKB). Na překladech z amerického originálu a přizpůsobení obsahu podmínkám v České republice se podílejí naši přední odborníci v laboratorních i klinických lékařských oborech.