Další název:
Protilátky proti extrahovatelným antigenům, Anti-RNP, Anti-ribonukleoprotein, Anti-SSA, SSA (Ro), Anti-SSB, SSB (La), Anti-Sm, Smith protilátky, Scl-70, Anti-topoizomeráza, Sklerodermické protilátky, Anti-Jo-1
Oficiální název:
protilátky proti extrahovatelným nukleárním antigenům

Základní informace

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

 

Proč se nechat vyšetřit?

Jde o pomocné vyšetření při diagnostice a diferenciální diagnostice autoimunitních nemocí.

Kdy se nechat vyšetřit?

V případě pozitivity protijaderných protilátek (ANA, Antinukleární protilátky), v případě výskytu příznaků autoimunitního onemocnění.

Požadovaný druh vzorku?

Vzorek krve odebraný ze žíly na paži.

Vyšetřovaný parametr

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Co je vyšetřováno?

ENA panel (protilátky proti extrahovatelným nukleárním antigenům) slouží ke zjištění přítomnosti jedné nebo několika specifických autoprotilátek v krvi. Autoprotilátky vznikají jako následek nesprávného zacílení a útoku imunitního systému proti vlastním tkáním a orgánům. Tento útok vede k zánětu a k poškození tkání, objevují se znaky a příznaky asociované s autoimunitním onemocněním.

ENA jsou protilátky patřící do skupiny antinukleárních protilátek (ANA), což jsou protilátky namířené proti bílkovinám buněčných jader. Určitá autoimunitní onemocnění jsou typicky spojena s přítomnosti jedné či několika protilátek proti extrahovatelným nukleárním antigenům. Tato spojitost může napomoci diagnostice daného autoimunitního onemocnění a jeho odlišení od jiných nemocí.

ENA panel obvykle tvoří skupina vyšetření 4 nebo 6 autoprotilátek. Počet nabízených vyšetření určuje laboratoř dle potřeb lékařů a vyšetřovaných pacientů. Protilátky ENA panelu (a jiných méně obvyklých vyšetření ENA) lze vyšetřovat i jednotlivě. 

ENA panel o čtyřech protilátkách sestává z těchto vyšetření:

Autoprotilátka

Další název

Anti-RNP

Anti-U1RNP, Anti-ribonukleoprotein

Anti-Sm

Smith protilátka

Anti-SS-A (Ro)

Anti-Sjögrenův syndrom A

Anti-SS-B (La)

Anti-Sjögrenův syndrom B

 

ENA panel o šesti protilátkách obsahuje navíc:

Autoprotilátka

Další název

Scl-70

Sklerodermické protilátky; anti-topoizomeráza

Anti-Jo-1

Anti-histidyltransfer- RNA-syntáza

 

Jakým způsobem je vzorek pro vyšetření odebrán?

Vzorek krve se odebírá jehlou ze žíly na paži.

Je třeba speciální přípravy na odběr vzorku?

Není potřebná žádná příprava.

Vyšetření

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Jak je vyšetření využíváno?

ENA panel se vyšetřuje obvykle při pozitivitě protijaderných protilátek (ANA) u pacientů s klinickými příznaky autoimunitních onemocnění. ENA panel sestávající ze 4 autoprotilátek pomáhá při diagnostice smíšené choroby pojiva (mixed connective tissue disease, MCTD), systémového lupusu erythematodu (SLE) a Sjögrenova syndromu. ENA panel sestávající ze 6 autoprotilátek pomáhá navíc diagnostikovat sklerodermii a polymyozitidu.

Více informací o těchto onemocněních najdete v knize Autoimunita – vnitřní nepřítel.

Vyšetření ENA může být ordinováno rovněž v případě podezření na rozvoj nového postižení u pacientů s již existujícím autoimunitním onemocněním.

Kdy je vyšetření požadováno?

Vyšetření ENA panelu se provádí u nemocných s příznaky autoimunitního onemocnění A SOUČASNĚ s pozitivitou protijaderných protilátek (ANA), a to zejména v případě zrnitého typu fluorescence ANA. Znaky a příznaky autoimunitních onemocnění jsou velice proměnlivé, choroby mohou postihovat několik různých částí těla.

Mohou se vyskytnout tyto příznaky:

  • horečka a trvalá únava
  • bolesti svalů
  • otoky a/nebo bolesti kloubů
  • kožní vyrážka
  • přecitlivělost na UV záření
  • Raynaudův fenomen
  • poškození ledvin (s proteinurií)
  • neurologické příznaky typu záchvatů, depresí nebo psychóz
  • hemolytická anémie nebo snížený počet bílých krvinek (leukopenie).

ENA panel se u osob s negativitou ANA obvykle nevyšetřuje.

Vyšetření ENA nebo jeho jednotlivých součástí lze opakovat v případě, že výsledky prvních testů byly negativní, avšak klinické příznaky přetrvávají. Další možnou indikací tohoto vyšetření je vznik takových příznaků, které u nemocného s již existujícím autoimunitním onemocněním budí podezření na vznik další autoimunitní nemoci.

Co výsledek vyšetření znamená?

Diagnostika autoimunitních onemocnění je zpravidla založena na typických znacích a příznacích a na výsledcích vyšetření autoprotilátek. Výsledky vyšetření ENA panelu podporují diagnózu autoimunitního onemocnění. Studie prokázaly, že autoprotilátky ENA panelu se velmi často vyskytují ve spojitosti s určitým konkrétním autoimunitním onemocněním a že jejich pozitivita je vzácná nebo zcela vyloučena, pokud se o toto onemocnění nejedná.

Pozitivní nebo negativní výsledek vyšetření ENA panelu je hodnocen vždy ve spojitosti s klinickými nálezy. Jestliže má nemocný příznaky určitého autoimunitního onemocnění a příslušná ENA autoprotilátka je pozitivní, daný pacient nejspíše trpí touto nemocí. Jestliže má nemocný příznaky, avšak ENA protilátky jsou negativní, může to znamenat, že autoprotilátky se dosud nevyvinuly anebo že příznaky jsou způsobeny jinou nemocí.

Tabulka uvádí interpretaci výsledků vyšetření ENA panelu.

autoprotilátka

nález podporující diagnózu autoimunitního onemocnění

 

Anti-RNP

pozitivní v 95-100% případech MCTD; může se vyskytovat též u SLE a sklerodermie

 

Anti-Sm

pozitivní u 30% nemocných se SLE; velmi specifický test pro toto onemocnění

 

Anti-SS-A (Ro)

pozitivní až u 75% nemocných se Sjögrenovým syndromem; může se vyskytovat též u SLE a sklerodermie

 

Anti-SS-B (La)

pozitivní až u 60% nemocných se Sjögrenovým syndromem; může se vyskytovat též u SLE a sklerodermie; vzácně se vyskytuje bez anti-SS-A

 

Scl-70

pozitivní až u 60% nemocných se sklerodermií

 

Anti-Jo-1

pozitivní u polymyozitidy a plicní fibrózy

 

MCTD = smíšená choroba pojiva (Mixed Connective Tissue Disease)
SLE = systémový lupus erythematodes

Další informace v souvislosti s tímto vyšetřením?

ENA znamená extrahovatelný nukleární antigen, protože původní laboratorní metoda vyšetřování těchto antigenů byla založena na extrakci s pomocí solí. Bylo popsáno již více než 100 ENA antigenů, avšak v rutinní diagnostice jsou používány pouze některé z nich.

Časté otázky

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

1. Zbavím se někdy ENA protilátek?

Hladiny autoprotilátek mohou kolísat, avšak pokud u člověka dojde ke tvorbě těchto autoprotilátek, neustále přetrvávají.

2. Lze provést vyšetření ENA panelu v ordinaci lékaře?

Nikoliv. K vyšetření ENA panelu je potřebné speciální vybavení a školený personál. Vzorek krve musí být poslán do laboratoře, ve které se testy provádějí.

3. Lékař mi provedl vyšetření čtyř protilátek ENA panelu, a nikoliv všech šesti. Může být něco opomenuto?

Obvykle je vyšetřován ENA panel, který daná vyšetřující laboratoř nabízí. Jestliže je v nabídce laboratoře ENA panel obsahující čtyři autoprotilátky, avšak lékař má zájem o provedení dalších vyšetření, může je naordinovat zvlášť. Tak lze zajistit, aby nebylo opomenuto žádné důležité vyšetření.

4. Mělo by se vyšetření ENA panelu provést u každého člověka?

Vyšetření autoprotilátek je nezbytné pouze v případě, že má pacient příznaky autoimunitního onemocnění. U většiny lidí se nikdy v životě nevyskytne potřeba provést vyšetření ENA panelu.

Literatura a odkazy

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

DOPORUČENÁ ODBORNÁ LITERATURA

BURTIS, CA., ASHWOOD, ER., BRUNS, DE., (Eds), Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. 4. vydání St. Louis: Elsevier- Saunders, 2006, 2412 s.

THOMAS, L. Clinical Laboratory Diagnostics. Frankfurt: TH-Books, 1998, 1527 s.

KREJSEK, J, KOPECKÝ, O. Klinická imunologie.1.vydání, Nucleus HK, Hradec Králové, 2004, 941 s.

SHOENFELD, Y, GERSHWIN, ME, MERONI, PL. Autoantibodies. 2nd Edition. Elsevier, B.V., 2007, 838 s.

ZIMA, T. et al. Laboratorní diagnostika. 2. doplněné a přepracované vydání, Praha: Galén-Karolinum, 2007, 906 s.

KASPER DL, BRAUNWALD E, FAUCI AS, HAUSER SL, LONGO DL, JAMESON JL Eds, 2005, Harrison's Principles of Internal Medicine, 16th Edition, McGraw Hill.

Shoenfeld Y, Fučíková T, Bartůňková J. Autoimunita - vnitřní nepřítel. Grada Publishing a.s., 2007. ISBN: 9788024720449.

Tento článek byl naposledy aktualizován 15. prosince 2011.