Další název:
Výpočet glomerulární filtrace, eGFR
Oficiální název:
Odhad stupně glomerulární filtrace

Základní informace

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Proč se nechat vyšetřit?
Vyšetření slouží k hodnocení funkce ledvin

Kdy se nechat vyšetřit?
Pokud má lékař podezření na poškození funkce ledvin.

Požadovaný druh vzorku?
Odhad glomerulární filtrace se počítá podle vzorce, vychází ze stanovení koncentrace sérového kreatininu. Je proto nutné odebrat vzorek krve z žíly na paži pacienta. Ve vzorci pro výpočet mohou být obsaženy další proměnné veličiny jako je věk, pohlaví, váha a výška. Některé vzorce zohledňují i rasu pacienta.

Vyšetřovaný parametr

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Co je vyšetřováno?
Glomerulární filtrace (GF) se používá k hodnocení funkce ledvin. Glomeruly jsou drobné filtry v ledvinách, které umožňují odstranění odpadních produktů z krve, přitom zabraňují ztrátám důležitých součástí krve jako jsou např. bílkoviny a krevní buňky. Stupeň filtrace se vyjadřuje jako množství krve, které je profiltrováno za časovou jednotku. Přímé měření glomerulární filtrace je náročné, proto se častěji používá její odhad.

Jakým způsobem je vzorek pro vyšetření odebrán?
Vzorek krve je získán ze žíly na paži pacienta. Podle použitého vzorce jsou potřebné další údaje, jako je věk, pohlaví, rasa, výška a váha pacienta.

Vyšetření

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Jak je vyšetření využíváno?
Kdy je vyšetření požadováno?
Co výsledek vyšetření znamená?
Další informace v souvislosti s tímto vyšetřením.

Jak je vyšetření využíváno?
Měření glomerulární filtrace je důležité pro sledování stavu funkce ledvin.Pokud je postižení ledvin detekováno časně, je možné zabránit dalšímu zhoršování např. u vysokého tlaku krve, cukrovky nebo i jiných léčitelných nemocí. Přímé měření glomerulární filtrace je komplikované a náročné vyšetření. Proto lze snadněji provést odhad glomerulární filtrace, který je založen na měření koncentrace kreatininu v séru. Toto vyšetření je široce dostupné a běžně používané.

K odhadu glomerulární filtrace lze také provést tzv. clearance kreatininu. Toto vyšetření vyžaduje provedení sběru moče ( obvykle za 24 hod), ve které se měří kreatinin, aby bylo možno vypočítat clearance kreatininu.

Další metoda pro hodnocení funkce ledvin je měření sérové hladiny cystatinu C. Tento test se začíná využívat stále častěji.

Kdy je vyšetření požadováno?
Odhad glomerulární filtrace nevyžaduje navíc žádné vyšetření. Pokud je ze vzorku krve požadováno stanovení kreatininu, je možné spočítat odhadem i glomerulární filtraci. Můžete si sami spočítat glomerulární filtraci, pokud použijete kalkulátor na webových stránkách České společnosti klinické biochemie.

Co výsledek vyšetření znamená?
Ve srovnání s hodnotou kreatininu v séru odhad GF spolehlivěji detekuje poškození funkce ledvin v časných stadiích. Výpočet odhadu je spolehlivější u pacientů se sníženou funkcí ledvin. Normální hodnoty glomerulární filtrace jsou 1.5 – 2.0 ml/s. GF pod 1ml/s znamená již mírné postižení funkce ledvin.Každý výsledek glomerulární filtrace by měl být interpretován s ohledem na klinický stav a přítomné příznaky.

Stupně chronického poškození ledvin podle doporučení National Kidney Foundation:

 

Stupeň postižení ledvin

Klinický popis

GF(ml/s/1,73m²)

Další

1

Normální GF

> 1,5

Bílkovina nebo albumin v moči, buňky nebo válce v moč. sedimentu

2

Mírný pokles GF

1 - 1,49

 

3

Střední pokles GF

0,50 - 0,99

 

4

Těžký pokles GF

0,25 - 0,49

 

5

Selhání funkce ledvin

   

Další informace v souvislosti s tímto vyšetřením.
Glomerulární filtrace (GFR) i odhad glomerulární filtrace (eGFR) se zvyšuje během těhotenství.

Měřená clearance se upřednostňuje před odhadem glomerulární filtrace v těchto případech:

  • Pacienti se známým onemocněním ledvin (kteří mají např. v moči albumin nebo bílkovinu)
  • Pacienti velmi staří nebo děti
  • Pacienti s extrémní hmotností (obézní, podvyživení)
  • Pacienti s neobvyklými dietními zvyky (např. vegetariáni)
  • Pacienti, u kterých se rychle mění renální funkce (např. akutní renální onemocnění)
  • Pokud je nutné upravovat dávku léčiva (osoby, které užívají léky, které jsou nefrotoxické)

Nejvíce všeobecně užívaným vzorcem pro výpočet odhadu glomerulární filtrace je vzorec pro výpočet MDRD (Modification of Diet in Renal Disease study). Jednoduchá verze vzorce zahrnuje pouze sérový kreatinin, věk a pohlaví,může být upravena s ohledem na rasu pacienta.

Informace o laboratorním vyšetření

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Informace o laboratorním vyšetření naleznete zde.

Časté otázky

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

1. Jak může být GF změřena?  Přímé měření glomerulární filtrace je komplikované a vyžaduje zkušený personál. Běžnou metodou je určení glomerulární filtrace pomocí clearance kreatininu. Chyby, které se stávají, jsou hlavně nepřesnosti při sběru moče a analytické problémy při měření kreatininu. Nejlepší metoda pro měření glomerulární filtrace je tzv. clearance inulinu (NE insulinu). Není rutinně používána. Vyžaduje přesné a náročné laboratorní vyšetření. Zahrnuje podání inulinu do žil a dále přesný sběr moči za časovou jednotku. Další metodou pro určení odhadu GF je použití izotopových metod, kdy je látka značená izotopem podána do žíly a ve stanovených intervalech je sledován pokles její koncentrace. Tyto metody nejsou rutinně používány. Odborné společnosti doporučují používat vzorce v kombinaci se sérovým kreatininem pro výpočet odhadu GF jako možnost sledování stavu pacientů.

Zeptejte se nás

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Literatura a odkazy

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás
POZNÁMKA:

Text tohoto článku je založený na výzkumech, viz citované zdroje, a na sdílených zkušenostech mezinárodní vědecké redakční rady (Lab Tests Online Editorial Review Board). Pravidelně je redakční radou přezkoumáván a aktualizován podle nových vědeckých poznatků. Všechny nové zdroje, které se zde citují, se automaticky přidávají do seznamu použité literatury a rozlišují od původních zdrojů, které byly využity v předešlých verzích.


DOPORUČENÁ ODBORNÁ LITERATURA: 
BURTIS, CA., ASHWOOD, ER., BRUNS, DE., (Eds), Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. 4. vydání St. Louis: Elsevier- Saunders, 2006, 2412 s.

LOTHAR, T. Clinical Laboratory Diagnostics. Frankfurt: TH-Books, 1998, 1527 s.

MASOPUST, J. Klinická biochemie – požadování a hodnocení biochemických vyšetření, část I. a část 2, Praha: Karolinum, 1998, 832 s.

RACEK, J., et al. Klinická biochemie. 2. přepracované vydání, Praha: Galén, 2006, 329 s.

ZIMA, T. et al. Laboratorní diagnostika. 2. doplněné a přepracované vydání, Praha: Galén-Karolinum, 2007, 906 s.

Kasper DL, Braunwald E, Fauci AS, Hauser SL, Longo DL, Jameson JL eds, (2005). Harrison's Principles of Internal Medicine, 16th Edition, McGraw Hill.

Tento článek byl naposledy aktualizován 9. května 2015.