A mající podobné příznaky jako diabetes mellitus – zvýšenou žízeň a tvorbu moči, mající však odlišný původ, frekvenci, léčbu a přidružené komplikace. Diabetes insipidus vzniká jako následek chybění sekrece arginin vazopresinu (zvaného též antidiuretický hormon, ADH) z hypofýzy neschopností ledvin odpovědět na ADH a následnou neschopností ledvin zadržovat vodu. Není-li vhodně léčen, může vést k těžké dehydrataci a vysoké hladině sodíku v krevním séru. Diabetes insipidus mnohem vzácnější než diabetes mellitus.

Tento článek byl naposledy aktualizován 10. října 2008.