Další název:
TT, Trombinový test
Oficiální název:
Trombinový čas (TT)
Související vyšetření:
Antifosfolipidový syndrom, Fibrinogen, Protrombinový čas (PT), APTT, Koagulační faktory, D-dimery, Lupus antikoagulans

Základní informace

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Proč se nechat vyšetřit?
Je součástí screeningového hemokoagulačního vyšetření při vyšetřování příčiny krvácivé nebo trombotické příhody, obzvláště slouží ke zhodnocení závěrečné fáze koagulace – přeměny fibrinogenu na fibrin závislé na hladině a funkci fibrinogenu. Odhaluje kontaminaci krevního vzorku heparinem.

Kdy se nechat vyšetřit?
Pokud máte krvácivé nebo trombotické příhody nebo opakované potraty. Dále je-li prodloužen PT a/nebo APTT test, obzvláště pokud je pomýšleno na abnormální hladinu nebo funkci fibrinogenu. Při podezření na kontaminaci krevního vzorku heparinem.

Požadovaný druh vzorku
Vzorek krve, odebraný obvykle z vaší žíly na paži

Je nutná příprava?

Ne.

Vyšetřovaný parametr

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Co je vyšetřováno?
Trombinový čas (TT) stanovuje dobu potřebnou pro tvorbu fibrinového vlákna po přidání standardního množství trombinu do plazmy. TT měří přeměnu fibrinogenu na fibrin po přidání trombinu. Test je ovlivňován hladinou a/nebo funkčností fibrinogenu a přítomností inhibitorů (např. heparinu, fibrinogen/fibrin degradačních produktů).

Trombin a fibrinogen patří mezi základní koagulační faktory, které jsou nezbytné pro správné srážení krve v organismu. Pokud dojde k poškození tkáně nebo krevní cévy, je zahájen proces zástavy krvácení zvaný hemostáza. Ten zajistí ucpání v místě poranění a tím zastaven krvácení. Na začátku celého procesu stojí malé buněčné fragmenty zvané krevní destičky, které přilnou a později se shlukují a aktivují v místě poranění. Ve stejnou dobu je aktivována tzv. koagulační kaskáda, dochází k postupné aktivaci jednotlivých koagulačních faktorů. Působením trombinu dochází k přeměně fibrinogenu na fibrinová vlákna. Tato vlákna jsou příčně pospojována a vzniká nerozpustná fibrinová síť. Fibrinová síť přiléhá na místo poranění a spolu s krevními destičkami tvoří stabilní krevní zátku. Tato bariéra brání další krevní ztrátě a zůstává na svém místě až do doby zhojení poranění.

Pro vznik stabilní krevní zátky je nezbytné dostatečné množství dobře fungujících krevních destiček a všech koagulačních faktorů. Příliš malé množství koagulačních faktorů, nebo jejich nesprávná funkce mohu vést ke vzniku krvácení a/nebo nevhodnému krevnímu srážení (trombóze).

Ke zhodnocení stavu hemostázy je možno použít několik laboratorních testů. Je nutné vědět, že koagulační testy jsou založeny na uměle vyvolaných reakcích (in vitro), které nemusí nezbytně přesně odrážet, co se aktuálně děje v organismu (in vivo). Nicméně se testy mohou používat ke zjišťování určitých složek systému hemostázy. (Chcete-li se dozvědět více podívejte se na výklad koagulační kaskády). TT hodnotí tu část procesu hemostázy, kdy dochází ke vzniku fibrinových vláken. Přidáním trombinu do vyšetřovaného vzorku obchází TT ostatní zbylé koagulační faktory a zaměřuje se pouze na funkci fibrinogenu.

Požadovaný druh vzorku

Vzorek krve, odebraný obvykle jehlou zavedenou do žíly na vaší paži.

Poznámka: pokud Vám nebo někomu o koho se staráte dělá vyšetřování u lékaře problémy (strach, rozpaky) nebo je obtížné je zvládat, zvažte přečtení některého z následujících článků: Zvládání bolesti, nepohodlí a strachu při vyšetření, Typy při vyšetření krve. Typy jak pomoci dětem při lékařském vyšetření, Typy jak pomoci seniorům při lékařském vyšetření.

Jiný článek, Následuj vzorek, poskytuje letmý pohled na odběr a zpracování krevního vzorku a jeho zpracování.

Je nutná příprava?

Příprava není nutná.

Vyšetření

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Jak je vyšetření využíváno?
Kdy je vyšetření požadováno?
Co výsledek vyšetření znamená?
Další informace v souvislosti s tímto vyšetřením

Jak je vyšetření využíváno?

Trombinový čas (TT) je součástí vyšetření při podezření na krvácivou chorobu nebo trombotickou příhodu, obecně hodnotí hladinu a funkci fibrinogenu. Prodloužení času TT může ukazovat na sníženou hladinu fibrinogenu (hypofibrinogenémie nebo afibrinogenémie) a/nebo abnormální funkci fibrinogenu (dysfibrinogenémie). Pro stanovení přesného množství fibrinogenu v plazmě byl TT v klinických laboratořích nahrazen rutinním speciálním koagulačním funkčním testem na stanovení hladiny fibrinogenu.

TT je velmi citlivý k antikoagulačnímu léku – heparinu. To je důvod, proč byl využíván k monitoraci terapie nefrakcionovaným heparinem a k odhalení heparinové kontaminace krevního vzorku. Nyní máme pro tyto případy k dispozici i jiné testy, které můžeme použít.

Kdy je vyšetření požadováno?

TT může být vyšetřován samostatně nebo současně s dalšími testy, pokud má pacient/ka krvácivé nebo trombotické příhody, při opakovaných potratech.

TT může být vyšetřován pokud má lékař podezření na chorobu sdruženou s poklesem nebo poruchou funkce fibrinogenu. Nicméně pro stanovení hladiny fibrinogenu je používán samostatný speciální test.

TT může být někdy využít při podezření na kontaminaci vzorku heparinem, nebo monitoraci léčby heparinem ačkoliv toto využití klesá.

Co výsledek vyšetření znamená?
Významné prodloužení TT je nejčastěji způsobeno kontaminací krevního vzorku heparinem a můžeme ho také pozorovat při výskytu heparinu podobných substancí a inhibitorů (fibrinoge/fibrin degradačních produktů).

Kontaminace může vzniknout pokud je pacient léčen heparinem a/nebo je heparin používán jako antikoagulační zátka do nitrožilních katetrů.

Prodloužení TT můžeme pozorovat u dysfibrinogenémie, hypofibrinogenémie a afibrinogenémie. Dalšími doplňujícími testy jsou stanovení hladiny fibrinogenu a jaterní testy.

Zkrácení TT můžeme občas vidět při léčbě některými léky jako je kyselina valproová nebo anabolické steroidy a v některých případech vrozené dysfibrinogenémie.

Další informace v souvislosti s tímto vyšetřením

Ke zhodnocení krvácivého nebo trombotického stavu se požaduje vyšetření řady testů. TT je jedním z nich.

Jaterní onemocnění mohou vést k poklesu tvorby fibrinogenu, nebo k tvorbě abnormálního fibrinogenu s porušenou funkcí (získaná hypofibrinogenémie a/nebo dysfibrinogenémie). Mohou vést i k poklesu tvorby ostatních koagulačních faktorů a rozvoji krvácivých epizod. Při podezření na poruchu tvorby a/nebo funkce fibrinogenu je tedy vhodné provést vyšetření jaterních testů.

Významné procento lidí se sníženou hladinou nebo porušenou funkcí fibrinogenu nemá v běžném životě žádné klinické příznaky, nebo jen mírné. Potom mohou být odhaleni pouze laboratorním vyšetřením prováděným za jiným účelem, nebo po operaci nebo poranění, pokud došlo k rozvoji neočekávaného nebo protrahovaného krvácení.

Fibrinogen patří mezi tzv. reaktanty akutní fáze. Tyto se prudce zvyšují při akutním zánětu nebo poškození tkáně.

U pacientů s dysfibrinogenémií, hypofibrinogenémií a afibrinogenémií se příležitostně provádí molekulárně genetické vyšetření a pátrá se po odpovídající genové mutaci. Pokud je prokázána, může být požadavek na přešetření i ostatních členů rodiny.

Uvažuje se o tom, že některé případy opakovaných potratů mohou být způsobeny nevhodným srážením krve v cévách placenty.

Informace o laboratorním vyšetření

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Informace o laboratorním vyšetření naleznete zde
Pro další informace o vyšetření pokračujte šipkou dál

Časté otázky

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

  1. Může provést vyšetření trombinového času lékař přímo ve své ordinaci?
  2. Mohu mít sníženou hladinu fibrinogenu, nebo abnormální fibrinogen a nevědět o tom?
  3. Je dostupná léčba snížené hladiny fibrinogenu nebo abnormálního fibrinogenu?
  4. Co je to reptilázový test (RT) a k čemu se používá?

1. Může provést vyšetření trombinového testu lékař přímo ve své ordinaci?

Krom PT testu vyžadují všechny hemokoagulační testy, tedy včetně trombinového času, speciální vybavení a reagencie a proto jsou typicky prováděny v laboratoři.

2. Mohu mít sníženou hladinu fibrinogenu, nebo abnormální fibrinogen a nevědět o tom?

Ano. Pro mnoho lidí platí, že přestože mají sníženou hladinu fibrinogenu a/nebo sníženou funkci fibrinogenu, koagulační proces u nich probíhá relativně normálně. Stav pak může být odhalen až při předoperačních vyšetřeních nebo při prodlouženém krvácení po chirurgickém zákroku či poranění.

3. Je dostupná léčba snížené hladiny fibrinogenu nebo abnormálního fibrinogenu?

Většinou léčba není nutná. Pokud pacient krvácí je možno podat mraženou plazmu nebo přímo preparát fibrinogenu a dosáhnout tím jeho dočasného doplnění. Lidé s opakovaným neočekávaným srážením krve dostávají antikoagulační léčbu (viz článek Krevní banka: Krev a krevní složky).

4. Co je to reptilázový test (RT) a k čemu se používá?
RT je založen na měření koagulačního času po přidání reptilázy do vyšetřovaného vzorku plazmy. Může být vyšetřován spolu s TT. TT je ovlivňován antikoagulačním lékem heparinem, RT nikoliv. Prodloužení TT i RT ukazuje na sníženou hladinu fibrinogenu nebo abnormální funkci fibrinogenu. Pokud je prodloužen pouze TT a hodnota RT je v mezích normy, potom je pravděpodobně příčinou kontaminace vzorku heparinem. Ke stanovení hladiny fibrinogenu se v laboratořích rutinně používá speciální koagualční funkční test, nikoliv TT, nebo RT.

Tento článek byl naposledy aktualizován 11. března 2014.