Co je roztroušená skleróza?

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Roztroušená skleróza (RS) je chronické onemocnění, které postihuje centrální nervový systém (CNS), což zaujímá mozek, míchu a optické nervy. Způsobuje zánět a rozpad myelinu, který obaluje nervová vlákna a funguje jako izolant elektrického vodiče, zabraňuje vzniku "zkratů“, který by narušoval přenos nervového signálu. Tato demyelinizace narušuje přenos nervových vzruchů, ztěžuje ovládání svalů a vyvolává celou řadu senzorických, motorických a psychologických příznaků. Poškozování myelinu časem ustane a příznaky ustoupí, avšak opakovaná vzplanutí mohou navodit nepřetržitý proces demyelinizace a remyelinizace, při kterých dochází k nevratnému poškození nervových vláken a k postupné invalidizaci.

Příčina RS není známa. Předpokládá se, že jde o autoimunitní proces, kde spouštěcím činitelem je virus, vlivy prostředí (jako nízká hladina vitaminu D a kouření), ale také genetická predispozice hraje významnou roli.

RS se typicky poprvé projevuje ve věku mezi 20 až 40 lety, nicméně se může objevit i u dětí. Ženy bývají postiženy dva až třikrát častěji než muži. Vyskytuje se častěji mezi bělošským obyvatelstvem severní Evropy než u jiných etnických skupin, a také ve větším počtu v mírném klimatickém pásmu než v teplých či chladných oblastech.

Podle americké Národní společnosti roztroušené sklerózy (National Multiple Sclerosis Society) postihovala v roce 2019 kolem jednoho milionu dospělých ve Spojených státech, což je o 50% více než se původně předpokládalo. Celosvětově jde o více než 2 miliony pacientů s diagnózou RS. Riziko vzniku tohoto onemocnění je ve Spojených státech odhadováno kolem 3,5 promile (tzn. 3,5 z 1000). V rodinách s jedním postiženým příslušníkem stoupá toto riziko na 3-4 procenta , ale u jednovaječného dvojčete takto postiženého pacienta je riziko kolem 31%, což posiluje představu o podílu genetických faktorů.

Neexistuje jediný spolehlivý test k určení diagnózy RS. Naopak zdravotníci využívají kombinaci vícero kritérií na základě více různých vyšetření. Tyto diagnostické veličiny jsou charakterizovány v dokumentu nazývaném "McDonaldova kritéria", které jsou pojmenovány po lékaři jež předsedal v roce 2001 panelu expertů určujících přesná diagnostická kritéria nemoci. Tato kritéria jsou pravidelně aktualizována společně s postupujícím výzkumem a s lepším pochopením nemoc ve snaze o přesnější a rychlejší diagnózu při současném snížení rizika chybné diagnózy. Zdravotník v rámci diagnostiky zjišťuje zdravotní anamnézu pacienta a doplňuje je řadou zobrazovacích a laboratorních vyšetření. Ke splnění podmínek diagnózy RS musí zdravotník:

 • Určit počet "atak" onemocnění (tzv. roztroušenost v čase a prostoru)
 • Určit přítomnost poštižení CNS minimálně ve dvou rozdílných oblastech (tzv. roztroušenost v prostoru)
 • Určit, že k postižením došlo postupně ve dvou rozdílných časech s odstupem alespoň jednoho měsíce (tzv. roztroušenost v čase)
 • Vyloučit jiné onemocnění, které může způsobit podobné potíže

Po určení diagnózy RS se dále rozlišuje několik podtypů onemocnění, založených na příznacích, počtu relapsů a míře progrese onemocnění a míře poškození CNS. Rozlišujeme:

 • Klinický izolovaný syndrom (CIS)
 • Relaps-remitentní formu RS (RR RS)
 • Sekundárně progresivní formu RS (SP RS)
 • Primárně progresivní formu RS (PP RS)

O roztroušené skleróze

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Příznaky a projevy

Objevení se nových příznaků nazýváme atakou. Odeznění těchto příznaků nazýváme remisí. Návrat příznaků je pak relapsem.

Vzhledem k tomu, že RS může postihnout kteroukoli oblast CNS, jsou příznaky a projevy velmi různorodé a mohou se výrazně lišit charakterem i tíží projevů. Projevy příznaků jsou určeny právě místem poškození CNS, projevují se poškozením fyziologická funkce této oblasti. Příznaky se mohou lišit i v délce trvání od dnů po měsíce a některé mohou trvale přetrvávat při již nevratném poškození CNS. Mezi typické příznaky řadíme:

 • Senzorické symptomy jako znecitlivění, mravenčení, bolest, pálení, svědění, bolest v obličeji a zrakové poruchy.
 • Ochablost a slabost typicky se projevující na jedné polovině těla, na obou dolních končetinách, nebo na trupu.
 • Vjem elektrického šoku probíhajícího podél páteře při předklonu hlavy (Lhermitův příznak)
 • Motorické příznaky jako řečové poruchy, ochablost a slabost, třes, potíže při chůzi, poruchy rovnováhy.
 • Sexuální potíže a potíže s močením a stolicí.
 • Neodeznívající závrať.
 • Psychické potíže zahrnující náladovost, deprese a zhoršení kognitivních funkcí (problémy s myšlením, učením a pamětí)
 • Únava, která se vyskytuje až u 80% pacientů s RS

Na základě údajů americké Národní společnosti roztroušené sklerózy má 85% pacientů relaps-remitentní formu RS. To znamená opakující se periody atak s příznaky onemocnění následovaných úzdravou s odezněním příznaků, tedy remisí. Později s průběhem nemoci až 50% pacientů přechází do sekundárně progresivní formy, jejichž příznaky a postižení se dále nevratně horší bez úpravy stavu po relapsech. Kolem 15% pacientů má primárně progresivní formu, jejichž příznaky od začátku onemocnění progredují bez remisí.

Vyšetřovací metody

V praxi se využívají tři základní diagnostické metody k určení diagnózy RS: 

 • Magnetická rezonance CNS (MR)
 • Vizuální evokované potenciály (VEP) a oční vyšetření
 • Vyšetření mozkomíšního moku (CSF)

Laboratorní metody

Neexistuje žádný pro RS zcela specifický laboratorní test, nicméně řada vyšetření je významných v diagnostice RS či naopak vyloučení jiné diagnózy. Jedná se zejména o metody vyšetření mozkomíšního moku:

 • Elektroforéza a izoeletrická fokusace mozkomíšního moku -  jedná se o dvě metody separace bílkovin v biologických tekutinách, při nichž se porovnává nález v moku a séru pacienta. Při metodě se po separaci bílkoviny v obou vzorcích obarví a výsledný vzorec tzv. pásů se navzájem srovnává. Přítomnost dvou a více pásů reprezentujících IgG protilátky v moku a současně nepřítomných v sérů značí pozitivitu testu tzv. oligoklonálních pásů. Kolem 90% pacientů s RS vykazuje pozitivitu oligoklonálních pásů v mozkomíšním moku.
 • Index IgG protilátek v mozkomíšním moku -  zvýšená hladina IgG protilátek bývá způsobeno zvýšenou aktivací imunitního systému v centrálním nervovém systému, k čemuž dochází u RS i jiných zánětlivých onemocnění. Další možností je zvýšená propustnost hematolikvorové bariéry umožňující přechod plazmatických proteinů z krve do mozkomíšního moku například u infekcí či traumat nervového systému. K odlišení těchto dvou situací se vypočítává index současně pro IgG protilátky a albumin, jehož hladina odpovídá stavu hematolikvorové bariéry. Zvýšený index tak značí zvýšenou produkci IgG protilátek přímo v nervovém systému a bývá nalézán až u 90% pacientů s RS.
 • Myelin bazický protein - jedná se o základní stavební prvek myelinové pochvy nervů. Jeho zvýšená koncentrace v mozkomíšním moku značí probíhající demyelinizaci. Nejedná se o proces specifický pro onemocnění RS, bývá zvýšen i u jiných zánětlivých onemocnění centrálního nervového systému. Tento test není běžně k dispozici, ale může být použit k určení aktivity nemoci u již diagnostikované RS.

V rámci diagnostiky při podezření na onemocnění RS je třeba vyloučit i jiná onemocnění, která mohou svými projevy RS napodobovat. Jedná se zejména o:

 • Lymeská nemoc (Lymeská borelióza)
 • Syfilitida
 • Onemocnění virem HIV
 • Onemocnění virem HTLV
 • Onemocnění spojené s nedostatkem vitaminu B12
 • Autoimunitní onemocnění, jako je systémový lupus
 • Sarkoidoza
 • Vaskulitida

Nelaboratorní testy

 • Magnetická rezonance - MR umožňuje zobrazit mozek, míchu i optické nervy. Při vyšetření MR se zobrazí nové i staré plaky, umožňuje jak diagnostiku, tak monitoraci průběhu RS. Vývoj technologie MR rovněž umožnil možnost přesnější diagnostiky RS v časných fázích onemocnění, což je klíčem k časné a účinné léčbě a v konečném důsledku vede k minimalizaci dopadů nemoci na pacientovo zdraví.
 • Vizuální evokované potenciály (VEP) - jde o elektrofyziologické vyšetření umožňující určení rychlosti vedení neurotransmise optického stimulu přes optický nerv na další části nervové dráhy v mozku. Poškození myelinu vede ke zpomalení a vyšetření VEP tak může potvrdit přítomnost demyelinizace v průběhu optické dráhy. Méně obvykle se využívají i jiné typy evokovaných potenciálů - sluchové Kmenové evokované potenciály (BAEP) umožňující určení kmenové léze v průběhu sluchové dráhy a Somatosenzorické evokované potenciály (SSEP) mapující průběh drah vedoucích senzitivní vjemy periferními nervy, míchou a mozkem.

Léčba

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Stále neexistuje léčba umožňující vyléčení RS, ale již existuje celá řada léků umožňující významné ovlivnění průběhu choroby. Snahou léčby je zpomalení až zastavení průběhu nemoci, úleva od příznaků a minimalizace následků akutních atak.

 • Množství léků je schváleno lékovými agenturami (Evropská léková agentura EMA, Americký úřad pro kontrolu potravin a léčiv FDA) určenými k snížení tíže a rychlosti progrese nemoci RS. Tyto léky byly tradičně určeny pro relaps-remitentní formu RS, nyní se však již některé začínají užívat také u progresivních forem.
 • Kortikosteroidy jsou nárazově užívány k léčbě atak onemocnění RS.
 • Řada léků je užívána k léčbě specifických příznaků, jako jsou potíže s močovým měchýřem a vyprazdňováním, třes, závratě, bolest, potíže s chůzí, únava, deprese a jiné.
 • Rehabilitace a psychoterapie je také nedílnou součástí léčby RS.

Onemocnění RS nemusí nutně zkracovat dobu dožití, nicméně může významně ovlivnit kvalitu života. Zatímco je většina pacientů s léčbou postižena mírně, nadále jsou případy, které navzdory léčbě dále progredují a při svém těžkém postižení nejsou schopni samostatné chůze, psaní, mluvy apod. Diagnostika a léčba RS probíhá v k tomu určených centrech vysoce specializované péče, kde jsou pacienti v multidisciplinární péči řady odborníků. Výzkum nemocni nadále probíhá ve snaze o lepší porozumění mechanismu vzniku a průběhu nemoci a o vývoj účinnější léčby.

Více informací o nemocni na stránkách unie Roska (https://www.roska.eu/).

Tento článek byl naposledy aktualizován 7. září 2021.