Další název:
histonové autoprotilátky, antihistonové protilátky
Oficiální název:
protilátky proti histonům

Základní Informace

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Proč se nechat vyšetřit?

Vyšetření může pomoci diagnostikovat a sledovat vývoj léky-indukovaného lupusu.

Kdy se nechat vyšetřit?

Když pozorujete symptomy typické pro lupus, který by mohl být indukovaný léky.

Požadovaný druh vzorku?

Vzorek odebraný ze žíly na Vaší paži.

Je třeba nějaká příprava na vyšetření?

Není.

Co je vyšetřováno?

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Protilátky proti histonům jsou autoprotilátky. Jsou to protilátky vytvořené imunitním systémem proti tělu vlastním bílkovinám zvaným histony. Histony jsou části chromatinu, což je genetický materiál přítomný v jádru téměř všech buněk těla. Díky tomu, že se histony nacházejí uvnitř buněk, může tato autoimunita způsobovat symptomy ve všech částech těla. Toto vyšetření zkoumá přítomnost protilátek proti histonům v krvi.

Autoprotilátky proti histonům jsou jedním z mnoha typů antinukleárních protilátek (ANA). ANA bývají spojovány s množstvím autoimunitních onemocnění. Přítomnost nebo nepřítomnost specifických antinukleárních protilátek se používá k určení onemocnění postiženého jedince.

Některé léky mohou způsobit produkci protilátek proti histonům, které u některých jedinců mohou být příčinou vzniku onemocnění zvaného léky-indukovaný lupus erythematodes. Až 95% jedinců postižených tímto typem lupusu má v krvi přítomné protilátky proti histonům. Autoprotilátky proti histonům mohou být v krvi také přítomné u 50% jedinců s jiným typem lupusu a u 20 % jedinců s jiným onemocněním pojivové tkáně.

S  lupusem indukovaným léky je asociováno mnoho léčiv. Nejčastěji uváděné jsou:

Hydralazin

Isoniazid

Minocyklin

Penicilamin

Prokainamid

Chinidin

Jiné typy léků spojovaných s léky-indukovaným lupusem:

Antibiotika

Léky proti záchvatům

Léky proti tumor necrosis faktoru (anti-TNF)

Interferon-alfa

Léky na krevní tlak

Methyldopa

Léky na štítnou žlázu

Časté otázky

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Jak je vyšetření využíváno?

Stanovení autoprotilátek proti histonům se primárně užívá pro potvrzení diagnózy léky-indukovaného lupusu, obzvláště u osob, které užívají nějaký z léků v sekci „Co je vyšetřováno?“.

Vyšetření slouží k rozlišení léky-indukovaného lupusu od jiných forem tohoto onemocnění, jako je například systémový lupus erythematodes (SLE), k odlišení jiných autoimunitních onemocnění či jiné příčiny potíží dané osoby. Zjištění přítomnosti protilátek proti histonům v krvi nezaručuje přítomnost onemocnění, avšak jejich přítomnost je většinou v souladu s diagnózou léky-indukovaného lupusu.

Vyšetření je obvykle požadováno následně po pozitivním ANA vyšetření. Může být požadováno zároveň s vyšetřením anti-dsDNA. Tato dvě vyšetření mohou být zapotřebí pro určení přesné diagnózy.

Pokud Vám byl diagnostikován léky-indukovaný lupus, může Vám být lék, který toto onemocnění způsobil, po domluvě s ošetřujícím lékařem vysazen. Další následná vyšetření protilátek proti histonům jsou zaměřená na sledování hladiny (titru) protilátek v krvi.

Kdy je vyšetření požadováno?

Vyšetření je požadováno, pokud pacient užívá daný lék několik týdnů či několik let a začne projevovat symptomy, které by mohly být způsobeny léky-indukovaným lupusem. To platí zejména v případě, že postižená osoba neměla předchozí osobní nebo rodinnou anamnézu autoimunitní poruchy. Symptomy mohou být následující:

Bolesti jednoho nebo více kloubů podobající se artróze (ale bez přítomnosti zánětu)

Únava

Horečka

Bolest svalů (myalgie)

Vyrážka v obličeji tvarem podobná motýlím křídlům

Zvýšená citlivost na UV záření

Úbytek hmotnosti

Symptomy a komplikace postihující centrální nervovou soustavu (CNS) a ledviny jsou časté u onemocnění SLE, ale jsou mnohem vzácnější u onemocnění léky-indukovaným lupusem.

Vyšetření protilátek proti histonům se následně může opakovat v pravidelných intervalech a bude při něm sledován pokles hladiny protilátek v krvi poté, co pacient přestane užívat daný lék.

Co výsledek vyšetření znamená?

Výsledky vyšetření protilátek proti histonům jsou posuzovány na základě několika faktorů. Pozitivní výsledky vyšetření znamenají, že pacient má pravděpodobně léky-indukovaný lupus, pokud jsou splněny následující faktory:

Symptomy související s lupusem.

Léčba léky, zejména těmi, které bývají spojovány s tímto onemocněním.

Nebyla zaznamenána žádná autoimunitní onemocnění před nasazením léku.

Pozitivní ANA vyšetření.

Nízká nebo nulová hladina anti-dsDNA a dalších autoprotilátek.

Vymizení či zlepšení symptomů poté, co pacient přestane užívat daný lék.

Hladina protilátek proti histonům se začne snižovat poté, co pacient přestane užívat daný lék.

Pozitivní výsledek protilátek proti histonům sám o sobě nestačí k určení diagnózy. Okolo 50% pacientů s onemocněním SLE má protilátky proti histonům, které však většinou nejsou indukovány žádným specifickým lékem. V těchto případech bude pozitivní i výsledek vyšetření anti-dsDNA a jejich hladina bude signifikantně zvýšená.

V případě, že je výsledek vyšetření negativní, znamená to, že symptomy pacienta jsou důsledkem jiného onemocnění, například alergie na daný lék. Avšak negativní výsledek nevylučuje léky-indukovaný lupus. Malá část pacientů trpí léky-indukovaným lupusem, přestože se u nich neobjevují protilátky proti histonům.

Je ještě něco, co bych měl vědět?

Pacienti se SLE mohou z důvodu farmakoterapie pocítit zhoršení příznaků onemocnění, aniž by trpěli léky-indukovaným lupusem.

SLE častěji postihuje ženy než muže a nejčastěji se objevuje ve věku od 20 do 40 let. Léky-indukovaný lupus postihuje obě pohlaví stejně a může postihnout kohokoliv v jakémkoli věku, ale nejčastěji postihuje pacienty starší věkové kategorie.

Co bych měl udělat, pokud chci změnit hladinu protilátek proti histonům ve svém těle?

Poraďte se se svým ošetřujícím lékařem o přerušení užívání potenciálně nepříznivého léku. Pokud je lék vysazen, hladina protilátek proti histonům by měla časem klesnout. Hladina protilátek proti histonům nezávisí na změnách životního stylu.

Pokud se hladina protilátek proti histonům v mém těle sníží, mohl bych zase začít užívat svůj lék?

Ne. Množství protilátek se sníží na nedetekovatelnou hodnotu, ale přesto nepatrné množství v krvi přetrvává. Pokud byste začali opět užívat daný lék, protilátky, a s nimi také symptomy, se znovu objeví.

Měl bych o své diagnóze informovat ošetřující lékaře?

Ano, je to důležitá část Vaší anamnézy a musí být sdělena ošetřujícím lékařům, aby na ni byl brán ohled v případě výběru vhodné farmakoterapie.

Jak dlouho budu čekat na výsledky vyšetření?

Výsledky vyšetření Vám budou k dispozici do několika dnů. Toto vyšetření není prováděno rutinně, a proto se musí Váš vzorek přeposlat do specializované laboratoře.

Další informace související s tímto vyšetřením

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Vyšetření:

ANA

Autoprotilátky

ENA panel

Nemoci a obtíže:

Autoimunitní onemocnění

Lupus

Literatura a odkazy

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

(Updated 2011 June 28). Teitel, A. Drug-induced lupus erythematosus. MedlinePlus Medical Encyclopedia. Available online at http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/000446.htm Accessed May 2018.

(Updated: Jun 30, 2017) Kauffman C, Drug-Induced Lupus Erythematosus Medscape Reference. Available online at http://emedicine.medscape.com/article/1065086-overview Accessed May 2018.

Krejsek, J, Kopecký, O. Klinická imunologie.1.vydání, Nucleus HK, Hradec Králové, 2004, 941 s.

Bartůňková, J., Paulík, M. a kol. Vyšetřovací metody v imunologii. 2. vydání, Grada Publishing a.s., Praha 2011, 172 s.

(October 6, 207) Ho C; Chauhan, K Lupus Erythematosus, Drug-Induced, StatPearls https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK441889/ Accessed May 2018.

Maidhof, W. and Hilas, O. (2012 April). Lupus: An Overview of the Disease And Management Options. P T. 2012 April; v 37(4): 240-246, 249. [On-line information]. Available online at http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3351863/ Accessed May 2018.

Tento článek byl naposledy aktualizován 29. září 2020.