Přehled

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Co je to?
Proteinurie je stav charakterizovaný přítomností většího než normálního množství bílkoviny v moči. Je spojena s množstvím různých nemocí a někdy se najde I u zdánlivě zdravých osob. Mírná nebo přechodná proteinurie může časem přejít v proteinurii těžkou.

Plazma, tekutá část krve, obsahuje množství různých bílkovin. Jednou z mnoha funkcí ledvin je zachovat plazmatické bílkoviny, aby nebyly spolu s odpadními produkty vylučovány do moči. Existují dva mechanismy, které normálně brání bílkovinám projít do moči:

(1) glomeruly tvoří bariéru, která ponechává většinu velkých plazmatických bílkovin v krevních cévách

(2) malé bílkoviny, které glomeruly projdou, jsou tubuly téměř úplně neabsorbovány. Další podrobnosti o ledvinách a jejich funkci najdete v kapitole Funkce ledvin močového traktu.

Proteinurie se nejčastěji objevuje, jsou-li poškozeny glomeruly nebo tubuly ledvin. Zánět a/nebo poškození glomerulů dovolí většímu množství bílkoviny a někdy i červených krvinek, aby pronikly do moče. Poškození tubulů brání tomu, aby byly bílkoviny účinně zpětně vstřebány (resorbovány). Proteinurie může rovněž vzniknout, jestliže je v krvi přítomno příliš mnoho malých bílkovin, které projdou glomerulem a tubuly je nemohou všechny vychytat.

Zdraví lidé mnou mít přechodnou nebo trvalou proteinurii. Je spojena se stresem, tělesnou námahou, horečkou, léčbou aspirinem a vystavením chladu. Někteří lidé vylučují více bílkoviny do moči, když stojí, než když leží (ortostatická proteinurie); tento stav je vzácný u osob nad 30 let věku. Nicméně bílkovina v moči obvykle ukazuje na onemocnění a příčina tohoto nálezu by měla být vyšetřena.

Množství nemocí a stavů je spojeno s proteinurií. Dvě nejobvyklejší příčiny jsou:

 • Diabetes – proteinurie je jednou z prvých známek onemocnění ledvin u nemocných s diabetem 1. i 2. typu;
 • Hypertenze – proteinurie u osob s vysokým krevním tlakem je rovněž prvou známkou poruchy funkce ledvin.

Ostatní příčiny zahrnují:

 • Autoimunitní choroby jako systémový lupus erythematosus (SLE), IgA nefropatie, Goodpastureův syndrom
 • Infekce
 • Expozice toxickým látkám
 • Úraz
 • Karcinom ledviny
 • Městnavá srdeční slabost

K dalším stavům a nemocem, které mohou vést k proteinurii, patří:

 • Rozpad červených krvinek (hemolýza) a uvolnění hemoglobinu do krevního oběhu; stejně tak se může uvolnit myoglobin z poškozených kosterních svalů nebo při extrémní tělesné námaze. Tyto bílkoviny jsou pak filtrovány do moči, kde se dají prokázat.
 • Preeklampsie – u těhotných žen je často prováděn screening proteinurie, neboť její rozvoj je spojen s preeklampsií, poruchou doprovázenou hypertenzí, otoky, nevolností a bolestí hlavy během těhotenství. Vzácně může vyvolat závažné příznaky – křeče. Preeklampsie může ohrozit jak matku, tak i její dítě.
 • Mnohočetný myelom (zhoubný nádor z plazmatických buněk) proteinurii způsobuje přítomnost speciální bílkoviny, zvané Bence-Jonesova bílkovina, v krvi; prochází zdravým glomerulem, a protože je jí moc, nestačí ji ledvinové tubuly vychytat a najde se v moči. Podstatou této bílkoviny jsou volné lehké řetězce (kappa nebo lambda) imunoglobulinu, které vznikají v nádorových plazmatických buňkách.

Potíže a příznaky

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

S proteinurií nejsou obvykle spojeny žádné potíže, zvláště u mírných případů. Větší množství bílkoviny může způsobit tvorbu pěny na moči. Významné ztráty bílkovin z krve mohou ovlivnit schopnost organismu regulovat tekutiny, což může vést k otokům rukou, nohou, břicha a obličeje. Jsou-li přítomny nějaké příznaky, jsou obvykle spojeny se stavem nebo onemocněním, způsobujícím proteinurii. Velké ztráty plazmatických bílkovin do moči mohou vést k poruše v hospodaření s vodou a k tvorbě otoků rukou, nohou, břicha i v obličeji.

Vyšetření

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

K cílům vyšetření proteinurie patří screening osob se zvýšeným rizikem, detekce proteinurie, určení její základní příčiny, určení typu a množství vylučované bílkoviny a zhodnocení funkce ledvin. Je-li nalezena proteinurie, jsou pacienti sledováni v patřičných intervalech, abychom zjistili, zda proteinurie mizí nebo se zhoršuje. Pro zhodnocení proteinurie mohou být požadována další vyšetření v moči i v krvi.

Laboratorní vyšetření

Vyšetření bílkoviny v moči může být součástí celkového vyšetření nebo jako součást vyšetření osob s chorobami, kde může proteinurie signalizovat onemocnění ledvin (diabetes mellitus, hypertenze); v tomto případě je častěji vyšetřována přítomnost albuminu v moči. Mezi vyšetření, prováděná u nemocných s proteinurií nebo s onemocněními, která k ní mohou vést, patří:

 • Běžné vyšetření moči – zhodnocení vzorku moči pohledem, chemickými testy a v některých případech doplněné mikroskopickým vyšetřením; bílkovinu v nižších koncentracích, provázející počáteční stadia diabetu či ukazující počátek poškození ledvin u hypertenze, však diagnostických proužek neprokáže.
 • Albuminurie, 24hodinový vzorek moči – velmi citlivé vyšetření, užívané při sledování nemocných s diabetem, aby se včas zachytilo hrozící poškození ledvin.
 • Poměr albumin/kreatinin (ACR) v moči, náhodný vzorek moči – měří albumin velmi citlivou metodou („mikroalbuminurie“) v náhodném vzorku moči a koriguje ho podle množství kreatininu (látka tvořící se v těle stále stejnou rychlostí a vylučující se močí); může nahradit vyšetření albuminu v 24hodinovém vzorku moči.
 • Bílkovina v moči, 24hodinový vzorek moči – měří se množství bílkoviny vyloučené do moči za 24 hodin; je to správnější vyšetření stupně proteinurie než vyšetření bílkoviny v náhodném vzorku moči.
 • Poměr protein/kreatinin v moči (PCR), náhodný vzorek moči – měří bílkovinu (protein) v náhodném vzorku moči a koriguje ho podle množství kreatininu; může nahradit vyšetření bílkoviny v 24hodinovém vzorku moči.  
 • Elektroforéza bílkovin moči může ukázat, která část ledvin (glomeruly, tubuly) je poškozena, a vzbudit podezření na nález Bence-Jonesovy bílkoviny v moči. Při tomto nálezu může následovat průkaz volných lehkých řetězců imunoglobulinů imunofixačním testem v moči.

Kromě vyšetření v moči mohou být provedeny některé testy v krvi s cílem zjistit funkci ledvin a event. Další onemocnění; patří k nim:

 • Stanovení močoviny a kreatininu – jejich hladina krvi se dá využít k hodnocení funkce ledvin. Jedná se o dusíkaté odpadní látky, které zdravé ledviny vylučují do moči. Při poruše funkce ledvin se obě látky hromadí v těle a jejich hladina v krevním séru stoupá. Stanovení kreatininu v krevním séru je pro poruchu funkce ledvin specifičtější, vzestup hladiny močoviny může mít i jiné příčiny.
 • Odhadnutá glomerulární filtrace (eGFR = estimated Glomerular Filtration Rate) – využívá hladiny kreatininu v krevním séru k odhadu glomerulární filtrace výpočtem; hodnota glomerulární filtrace se snižuje s pokračujícím poškozením ledvin.
 • Stanovení celkové bílkoviny a albuminu (nejvíce zastoupená plazmatická bílkovina) v krvi – při velkých ztrátách bílkovin močí jejich koncentrace v krvi klesá.
 • Elektroforéza bílkovin může být užita i pro zhodnocení změn proteinů v krvi (krevním séru).
 • Volné lehké řetězce imunoglobulinů v krevním séru se vyšetřují při podezření na mnohočetný myelom; nádorové onemocnění z plazmatických buněk, které může vést k proteinurii a také k poruše funkce ledvin.

Může být ordinována i biopsie ledviny. Tento postup se užívá, když chceme prohlédnout malý vzorek tkáně z ledviny pod mikroskopem, abychom potvrdili onemocnění či poškození ledvin.

Jiná než laboratorní vyšetření

 • Rentgenové vyšetření ledvin (včetně náročnějších jako výpočetní tomografie a nukleární magnetická resonance) s cílem odhalit přítomnost a stanovit tíži onemocnění či poškození ledvin.
 • Krevní tlak; může být měřen jako součást vyšetření příčiny proteinurie; často je kontrolován u osob s hypertenzí nebo osob se zvýšeným rizikem jejího rozvoje.

Léčba

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Cílem léčby je ovlivnění základní příčiny proteinurie a co největší omezení její progrese. Léčba jednotlivých stavů může být odlišná. Tak např. kontrola hladiny glukózy v krvi (glykémie) u pacienta s diabetem pomůže uchovat funkci ledvin. U nemocných s hypertenzí je důležité kontrolovat krevní tlak, aby se zabránilo pokračujícímu poškození ledvin. Proteinurie při preeklampsii musí být bedlivě hlídána; obvykle ustupuje po narození dítěte.

U některých nemocných s trvalou proteinurií, zejména dojde-li k poruše funkce ledvin, může lékař doporučit změnu diety jako např. omezení množství přijímaných bílkovin. Mírnou nebo přechodnou proteinurii nemusí být třeba léčit.

Literatura a odkazy

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Článek Protein in Urine (Proteinuria) na US stránkách Lab Tests Online. Dostupné z: https://labtestsonline.org/conditions/protein-urine-proteinuria

BURTIS, CA., ASHWOOD, ER., BRUNS, DE., (Eds), Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. 4. vydání St. Louis: Elsevier- Saunders, 2006, 2412 s.

Doporučené postupy při diabetickém onemocnění ledvin (společné doporučení České diabetologické společnosti, České nefrologické společnosti a České společnosti klinické biochemie). Dostupné z: http://www.cskb.cz/res/file/doporuceni/DM/dop_20170901_DKD.pdf)

Doporučení České nefrologické společnosti a České společnosti klinické biochemie ČLS JEP k vyšetřování proteinurie (http://www.cskb.cz/res/file/doporuceni/dop-proteinurie.pdf)

Kasper, DL., Braunwald, E., Fauci, AS., Hauser, SL., Longo, DL., Jameson, JL. (eds.) Harrison's Principles of Internal Medicine, 16th Edition, 2005, McGraw Hill.

RACEK, J. et al. Klinická biochemie. 2. přepracované vydání, Praha: Galén, 2006, 329 s.

TEPLAN, V. et al. Praktická nefrologie. 2. vydání, Praha: Grada Publishing, 2006, 496 s.

TESAŘ, V., SCHüCK, O. et al. Klinická nefrologie. Praha: Grada Publishing, 2006, 650 s.

ZIMA, T. et al. Laboratorní diagnostika. 3. doplněné a přepracované vydání, Praha: Galén-Karolinum, 2013, 1146 s.

Tento článek byl naposledy aktualizován 21. ledna 2019.