Popis Onemocnění

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Plicní choroby postihují struktury a funkce plic. Při některých plicních chorobách je narušeno okysličování krve v plicních sklípcích a odstraňování oxidu uhličitého. Při dalších onemocněních je porušena schopnost průdušek přivádět vzduch do plicních sklípků. Může se jednat o zúžení průdušek nebo o poruchu dýchacích svalů rozepínajících plíce. U jiných chorob nejsou plíce schopny odstranit cizorodé látky, které jsou přítomny v nadlimitním množství pro obranný systém plic.

K častým plicním onemocněním patří:

Průduškové astma je chronické zánětlivé onemocnění drobných průdušek se záchvaty jejich zúžení. Astmatici jsou přecitlivělí na různé látky, které nevyvolávají u zdravých jedinců žádné potíže. Záchvaty dušnosti mohou být vyprovokovány cigaretovým kouřem, prachem, plísněni a dalšími alergeny, tělesnou zátěží, chladným vzduchem a dalšími faktory. Spouštěče záchvatů jsou u různých jedinců různé. V astmatickém záchvatu dochází ke stahu hladké svaloviny průdušek a ke zvýšení množství vazkého sekretu v průduškách. Tím se velmi zúží jejich průsvit a nemocný má kašel, slyší pískoty, má pocit sevření na hrudi a dusí se. Astmatický záchvat se může vyskytnout kdykoliv, nejčastější je ale výskyt v noci nebo po ránu. Těžký astmatický záchvat ohrožuje nemocného na životě a musí být proto okamžitě léčen.

Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) je označení pro kombinaci rozedmy a chronického zánětu průdušek. Při chronické bronchitidě zánět sliznice poškozuje stěnu průdušek, a ty se postupně zužují. Rozedma je charakterizována zvětšením a potrháním plicních sklípků. Nemocní s CHOPN mají námahovou dušnost, potíže s výdechem a s okysličováním krve. Kouření cigaret je příčinou 80 – 90 % úmrtí při CHOPN. Dalšími faktory jsou znečištění pracovního a životního prostředí.

Plicní fibróza je postižení plicního intersticia charakterizované jeho jizvením a zánětem. Tyto procesy vedou k tomu, že plíce je tuhá a nemůže plnit své respirační funkce. Příčiny plicní fibrózy jsou:

  • Profesionální expozice anorganickým prachům (oxid křemičitý, azbest, uhelný prach, berylium)
  • Opakované expozice organickým prachům (plísně ze sena, exkrety z ptáků a další) vedou u disponovaných jedinců ke vzniku exogenní alergické alveolitidy, která může
  • přejít do plicní fibrózy
  • Chemické látky a léky poškozující plíce
  • Léčba zářením
  • Sarkoidóza
  • Systémová sklerodermie a další systémové choroby pojiva
  • Idiopatická plicní fibróza

Plicní infekce mohou postihovat plicní tkáň i pleuru. Mohou být akutní nebo chronické a mohou je vyvolávat viry, baktérie nebo vzácněji plísně. Zápal plic je akutní zánět plicní tkáně vyvolaný různými mikroorganizmy. Chřipka je akutní choroba vyvolaná virem, má i respirační příznaky. Tuberkulóza a mykobakteriózy jsou chronická infekční onemocnění, která se ve zvýšené míře vyskytují u osob s poruchami imunity (HIV infekce, AIDS). Mykobakteriální infekce se rozvíjejí zvolna a mohou postihovat plíce i jiné orgány.

Plicní karcinom je podmíněn nekontrolovaným růstem zhoubných buněk. Dělíme jej na dvě hlavní podskupiny, malobuněčný plicní karcinom a nemalobuněčný plicní karcinom. Počty žen s plicním karcinomem narůstají, počty mužů mírně klesají. Plicní karcinom je vyvolán rakovinotvornými látkami obsaženými v tabákovém kouři a inhalací radonu. Plíce jsou též místem metastáz jiných mimoplicních zhoubných nádorů.

Plicní hypertenze je choroba zužující plicní cévy, což vede ke zvýšení tlaku v nich a zátěži pravé srdeční komory. Plicní hypertenze může doprovázet některé plicní choroby (CHOPN, plicní fibrózy) nebo být samostatnou chorobou (plicní arteriální hypertenze). Vede k pravostrannému srdečnímu selhání.

Plicní embolie je podmíněna krevní sraženinou, která se většinou uvolní z hlubokých žil dolních končetin a dostane se krevní cestou do plicní tepny nebo jejich větví. Plicní embolie se projeví náhle vzniklou dušností, bolestí na hrudi a kašlem – někdy s vykašláváním krve. Jedná se o život ohrožující chorobu, která musí být rychle diagnostikována a léčena.

Bronchopulmonální dysplazie (BPD) je chorobou nezralých novorozenců, kteří byli léčeni pro dechovou nedostatečnost mechanickou ventilací nebo podáváním kyslíku. Někdy jsou poškozeny průdušky po pneumonii v útlém dětství. Při bronchopulmonální dysplazii se průdušky normálně nevyvíjejí a jsou poškozené zánětem.

Syndrom dechové tísně u dětí (RDS – respiratory distress syndrome) je choroba nezralých novorozenců, narozených dříve než 6 týdnů před termínem porodu. U nezralých novorozenců nejsou plíce dostatečně vyvinuty a neprodukují dostatečné množství látek usnadňujících rozpínání plicních sklípků (plicní surfaktant). Tyto děti mají problémy s dýcháním již po několika hodinách od předčasného porodu.

Syndrom dechové tísně dospělých (ARDS – adult respiratory distress syndrome) začíná akutně jako klidová dušnost v důsledku těžkého plicního zánětu s vyplněním plicních sklípků tekutinou pocházející s plicních kapilár. Průběh může být velmi závažný, končící smrtí. ARDS vyvolávají plicní infekce, sepse, poranění, opakované transfuze, předávkování se drogami nebo inhalace kouře nebo vdechnutí slané vody.

Cystická fibróza je vrozená choroba postihující plíce, slinivku břišní a další orgány. Je charakterizována zvýšenou slaností potu, produkcí vazkého sekretu v průduškách a ve slinivce břišní. Choroba vede k opakovaným plicním infekcím, poruše výživy. Je většinou diagnostikována v dětství. Ve Spojených státech se každoročně narodí asi 1000 dětí s cystickou fibrózou.

Deficit alfa-1-antitrypsinu je rovněž vrozená choroba, která vede ke snížení obranné schopnosti plic vlivem nízkých koncentrací této bílkoviny. V kombinaci s kouřením dochází k rychlému poškození plic, vzniku rozedmy. Dále dochází k poškození jater.

Další choroby nepostihují plíce přímo, ale ovlivňují schopnost nemocného normálně dýchat. Patří mezi ně choroby postihující hrudní koš, hrudní svalstvo, nervový systém a srdce. Může se tedy jednat o neuromuskulární choroby jako je např. svalová dystrofie, myasthenia gravis, syndrom Guillain-Barré, amyotrofická laterální skleróza. (Pozn.: o těchto chorobách a jejich léčbě článek nepojednává).

Příznaky

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Příznaky u plicních chorob jsou různorodé a velmi se mezi jednotlivými nemocnými mohou lišit. Mohou se v průběhu choroby měnit. U chronických nemocí se symptomy vyvíjejí pozvolna a postupně se zhoršují. U akutních chorob mohou být příznaky mírné nebo velmi závažné až život ohrožující, vyžadující okamžitou lékařskou pomoc. Každá plicní nemoc má své charakteristické příznaky, jsou ale i společné příznaky pro řadu plicních nemocí. K nejčastějším příznakům patří kašel a dušnost. K dalším příznakům patří pískoty, vykašlávání krve a bolesti na hrudi. U plicních chorob spojených se zúžením průdušek mají nemocní obtížný výdech (nemocný popisuje pocit výdechu skrze stéblo). Při nedostatečném okysličování krve v plicích má nemocný namodralou barvu jazyka a kůže. U některých nemocných dochází navíc ke změně tvaru posledních článků prstů, vznikají paličkovité prsty.

Vyšetření

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Vyšetření by měla vést ke správné diagnóze plicního onemocnění, zjistit jeho příčinu, pokud je to možné, a zjistit jeho závažnost. K těmto vyšetřením patří u plicních chorob vyšetření krevních plynů (pH, pO2, pCO2), vyšetření plicních funkcí, skiagramy hrudníku a výpočetní tomografie hrudníku. Další vyšetření jsou prováděna dle pravděpodobných diagnóz. 

Laboratorní vyšetření

Krevní plyny – jde o vyšetření vzorku tepenné krve, ve které se stanoví pH, parciální tlak kyslíku a oxidu uhličitého, slouží ke zjištění přítomnosti, stupně a typu dechové nedostatečnosti.

Krevní obraz – k vyloučení chudokrevnosti jako příčiny dušnosti.

Testy na cystickou fibrózu (mutace genu CFTR, koncentrace chloridů v potu, imunoreaktivní trypsin, trypsin ve stolici) – soubor vyšetření vhodných k potvrzení diagnózy cystické fibrózy. Genetická vyšetření genu CFTR umožňují zjistit typy mutací s ohledem na volbu cílené léčby.

Alfa-1-antitrypsin – vyšetření k vyloučení deficitu tohoto proteinu; základem je vyšetření hladiny alfa-1-antitrypsinu v séru, následně pak vyšetření genotypu poruchy.

Kultivace sputa – k diagnostice plicních infekcí. V diagnostice se používají mikroskopická a kultivační vyšetření krve, sputa, pohrudničních výpotků, bronchoalveolární laváž, při podezření na infekci  pneumokokem a legionelou se stanovují příslušné antigeny v moči. Nově se využívají testy mikrobiální RNA. Z nepřímých vyšetřovacích metod pak serologická vyšetření přítomnosti protilátek a jejich podtříd.  

Průkaz mykobakterií – mikroskopické a kultivační vyšetření k potvrzení dg. tuberkulózy nebo mykobakteriózy. Provádějí se i zrychlené kultivační metody, průkaz mykobakteriální DNA metodou polymerázové řetězové reakce, ve sputu i ve tkáních, genetické testy na rezistenci mykobakterií na antituberkulotika, tuberkulinové testy, IGRA testy – interferon gama uvolňující antigeny.

Hemokultury – průkaz bakterií v krvi.

Testy na chřipku – k dg. chřipky: virologický přímý průkaz virů chřipky, eventuálně serologický průkaz  specifických protilátek.

Plicní biopsie – vyšetření poškození plicní tkáně nebo k průkazu nádoru, vyšetřují se i biopsie mízních uzlin, cytobloky pohrudničních výpotků, u potvrzených zhoubných nádorů se provádějí i imunohistochemická a genetická vyšetření  nádorových buněk  za účelem indikace cílené či imunoonkologické léčby.

Cytologické vyšetření sputa – průkaz buněčných změn nebo nádorových buněk, cytologicky se vyšetřují i buněčné sedimenty z pohrudničních výpotků a punktáty patologických útvarů a mízních uzlin, vzorky získané při odběrech materiálu při bronchoskopiích.

Toxikologické vyšetření – slouží k průkazu předávkování drog jako příčiny poruchy dýchání nebo syndromu akutní respirační tísně dospělých.

Vyšetření plicních funkcí

Spirometrie – měří plicní objem a rychlost výdechu a slouží  k průkazu zúžených průdušek či změn ventilačních parametrů. Umožní zjistit poruchy ventilace a jejich typy i vyhodnotit účinnost inhalačně podávaných preparátů.

Měření maximální výdechové rychlosti – měří rychlost maximálního výdechu. Používá se hlavně u astmatiků k monitorování onemocnění v domácím prostředí.

Plicní objemy – jedná se o objem vzduchu, který lze maximálně nadechnout nebo který zůstává v plicích po maximálním výdechu. Stanovení plicních objemů např. celotělovou pletysmografií umožňuje posouzení elasticity plic, pohyblivosti hrudní stěny a síly dýchacího svalstva.

Difuzní kapacita plic – měří přechod plynů (kyslíku, oxidu uhelnatého a uhličitého) přes alveolokapilární membránu, okysličování krve v plicních sklípcích na principu vstřebávání malé koncentrace oxidu uhelnatého.

Zobrazovací metody

Skiagram hrudníku – slouží k posouzení chorobných změn v plicích a v hrudní stěně.

Výpočetní tomografie hrudníku – umožňuje podrobné posouzení plicních struktur, mediastina, pohrudnice, poplicnice a hrudní stěny, při určování stádia zhoubných nádorů se doplňuje ještě o  výpočetní tomografii  břišních orgánů.

Zobrazení nukleární magnetickou rezonancí – znázorní stěnu a skelet hrudníku, orgány v mezihrudí a velké cévy.

Vyšetření ultrazvukem – slouží ke zjištění tekutiny či vzduchu v pohrudniční dutině.

Plicní scintigrafie – je izotopové vyšetření sloužící k vyloučení nebo potvrzení plicní embolie, provádějí se inhalační a perfuzní vyšetření.

Pozitronová emisní tomografie (PET) – je vhodná ke zjištění a určení rozsahu plicního karcinomu. Detekuje úroveň metabolické aktivity ve tkáních; obvykle se kombinuje s výpočetní tomografií nebo s nukleární magnetickou rezonancí.

Další vyšetření

Elektrokardiogram (EKG) – slouží k posouzení srdečního rytmu a vyloučení srdečního onemocnění jako příčiny dušnosti.

Spánkové studie – registrace a vyhodnocení vitálních parametrů ve spánku; jsou prováděny ve speciálních centrech a slouží ke zjištění poruch dýchání ve spánku.

Léčba

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Nejúčelnější je prevence plicních chorob, tzn. včasná léčba infekcí a zábrana jejich šíření na další osoby, zpomalení progrese plicního poškození, odstranění potíží, usnadnění dýchání, zmírnění vedlejších účinků a podávání kyslíku v indikovaných případech. Řada plicních chorob by nevznikla, kdyby lidé nekouřili, testovali své bydlení na přítomnost a koncentraci radonu, zabraňovali inhalaci prachu z azbestu, uhlí, berylia, oxidu křemičitého, plísní, znečištěného životního prostředí a chemických plynů a par. Rovněž je vhodné se vyvarovat podávání léků, které mohou plíce poškozovat. Osoby s poruchou imunity, s chronickými plicními chorobami a starší jedinci by měli být pravidelně očkováni proti chřipce a pneumokokovým infekcím.

V léčbě plicní chorob dochází k soustavnému pokroku a nemocní s plicními chorobami by se měli vždy dotázat svého ošetřujícího lékaře na ev. nové způsoby léčby.

Odkazy

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Vyšetření: vyšetření mutací na CF, koncentrace chloridů v potu, imunoreaktivní trypsin, trypsin ve stolici, alfa-1-antitrypsin, minerály, krevní obraz, vyšetření materiálu na mykobakteria, vyšetření na chřipku, černý kašel, respirační synticiální virus

Choroby: cystická fibróza, průduškové astma, chřipka

Tento článek byl naposledy aktualizován 30. srpna 2023.