Od 1. 1. 2021 budou ZDARMA české ženy ve 35 a 45 letech vyšetřeny na přítomnost vysoce rizikových virů HPV, které způsobují rakovinu děložního čípku.

Naše republika se zařadila mezi země, kde je jako povinná součást gynekologického preventivního vyšetření prováděn HPV DNA test, který dokáže u žen identifikovat přítomnost pohlavně přenosné infekce vysoce rizikovými typy lidských papilomavirů (HPV). Pro ženy ve věku 35 a 45 let bude tento test od roku 2021 nově hrazen z veřejného zdravotního pojištění.

Takřka všechny karcinomy děložního hrdla jsou způsobeny infekcí onkogenními genotypy lidských papilomavirů. Vysoce rizikový typ lidského papilomaviru (HPV, human papillomavirus) je v těle pacientky s cervikálním karcinomem přítomen v 95–100 %, mezi nejzávažnější a zároveň nejčastější HPV patří typy 16 a 18, které vyvolávají minimálně 70 % všech případů. Díky pokroku současné medicíny rakovina děložního hrdla zaujímá mezi onkologickými onemocněními ojedinělé postavení, protože ji lze téměř absolutně odvrátit. A to pomocí očkování a organizovaného screeningu.

Efektivita screeningu se zvýší využitím vysoce senzitivních testů

Podle vyhlášky MZ ČR č. 70/2012 Sb. má každá žena od 15 let nárok na preventivní gynekologickou prohlídku, jejíž součástí je i screening karcinomu děložního hrdla, a to v jednoročních intervalech. Tento screening byl dosud v České republice založen na stěru buněk z děložního čípku (tzv. onkologická cytologie) a jejich hodnocení v cytologické laboratoři. Citlivost této metody je ale limitovaná a umožňuje záchyt jen kolem 50 % až 70 % abnormálních nálezů. Přestože výskyt karcinomu děložního hrdla vykazuje klesající trend, absolutní hodnoty nových případů, a především počty pacientek, které každý rok na onemocnění zemřou, dosahují ve srovnání s vyspělými státy nepřiměřeně vysokých hodnot. „Doplnění stávajícího cytologického screeningu o HPV test zvyšuje významnou měrou citlivost a bezpečnost našeho cervikálního screeningového programu,“ uvádí MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D., předseda České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP.

„Provedení HPV testu společně s cytologií ve 35 a ve 45 letech umožňuje dlouhodobé vyloučení rizika onemocnění při negativitě obou vyšetření, a naopak zintenzivnění péče o ženy s cytologickou abnormitou a/nebo HPV pozitivitou,“ dodává. Stále více států proto doporučuje jako hlavní screeningový nástroj HPV DNA test. Jednou z prvních zemí, která v roce 2015 začala tento test využívat v rámci svého národního screeningového programu, bylo Nizozemsko, které následovala Austrálie, Velká Británie, Německo a další. „Existuje široká shoda, že HPV test je nejpřesnější a finančně dlouhodobě nejvýhodnější nástroj cervikálního screeningu,“ doplňuje onkogynekolog Jiří Sláma. 

Od roku 2021 se HPV DNA test stane nedílnou součástí prevence i v ČR

V souvislosti s těmito fakty Ministerstvo zdravotnictví České republiky od roku 2021 doporučilo zařadit do stávajícího systému screeningu testování na přítomnost HPV. Zavedení tohoto testu pro ženy ve věku 35 a 45 let jako standardní součást preventivní gynekologické prohlídky, podpořily všechny zdravotní pojišťovny v ČR. Od inovace screeningu lze očekávat nejen vyšší přesnost závěrů screeningových vyšetření, ale především přímý dopad na incidenci a mortalitu karcinomu děložního hrdla v České republice.

Co by měla každá žena vědět o prevenci karcinomu děložního čípku? Informace najdete zde.

V roce 2018 jsme vás na stránkách projektu LabTestsOnline.cz informovali o probíhající studii LIBUŠE, která ve své první fázi ověřovala schopnost testu HPV DNA detekovat přednádorové stavy a porovnávala je s výsledky paralelně probíhajícího cytologického screeningu. Jak tato studie dopadla?  

Česká studie LIBUŠE potvrdila u žen ve věku 35 a 45 let vysokou efektivitu HPV DNA testu

„Chtěli jsme vědět, jaký dopad bude mít rozšíření preventivního screeningu na zdraví žen, které poctivě každý rok absolvují cytologický stěr u svého gynekologa, proto jsme z dat studie LIBUŠE selektivně vyhodnotili data společného testování cytologie a HPV DNA u žen pouze ve věku 35 a 45 let,“ ukazuje prof. Sláma.

Ze všech 2409 žen zařazených do studie bylo vybráno 352 žen, kterým bylo při vstupu do studie právě 35 a právě 45 let.

  • U 26 z nich (7,4 %) jsme při vstupním vyšetření zjistili HPV DNA pozitivitu (prokázanou přítomnost vysoce rizikového viru HPV), z toho u 9 žen (2,6 % z celé skupiny) jsme prokázali pozitivitu nejrizikovějších genotypů HPV 16/18.
  • Během dvou let se jedna polovina sledovaných žen (13 z 26) „uzdravila“, jejich imunitní systém vysoce rizikový virus eliminoval a v případě vstupní mírné cytologické abnormity se normalizoval i cytologický nález.
  • Naopak u 10 pacientek, které byly při vstupu HPV pozitivní, jsme během dvou let zachytili přednádorový nález. Pouze jediná z nich však měla i závažnou cytologii.
    Důležitým zjištěním pro nás bylo, že jsme prekancerózu odhalili i u osmi pacientek, které měly buď normální, nebo jen velmi mírně abnormální cytologický nález, ale byly HPV pozitivní.
  • U žádné z 326 žen ve věku 35 a 45 let, které byly HPV negativní (v jejich těle nebyla prokázána přítomnost HPV), jsme neprokázali prekancerózu, a to po celou dobu sledování.

„Dvouleté sledování žen, které se účastní národní studie LIBUŠE, ukázalo na vysokou účinnost společného testování cytologie a HPV DNA, které tak může významnou měrou přispět k odhalení výrazně vyššího počtu prekanceróz a díky tomu zabránit vzniku invazivních karcinomů. Teď záleží jen na ženách samotných, jak tento významný benefit českého zdravotnictví využijí,“ zhodnotil prof. Sláma.