Odpovídáme na vaše otázky. Tentokráte na téma testování protilátek proti viru SARS-CoV-2.

Princip rychlotestu je založen na tzv. imunochromatografii. Ta se dá užít ke stanovení různých antigenů (např. hCG při průkazu těhotenství, drog, kardiálního troponinu při podezření na infarkt myokardu apod.) nebo naopak ke stanovení protilátek (např. proti viru SARS-CoV-2). Tedy jednu z dvojice antigen – protilátka stanovujeme, druhá je obsažena v destičce jako činidlo.

Destička má testovací a kontrolní zónu a je impregnována protilátkami proti analytu (když stanovujeme antigen, např. hCG, drogy …) nebo naopak příslušným antigenem (při průkazu protilátek, a to je tento případ). Tyto protilátky (nebo v našem případě antigen) jsou značeny nejčastěji koloidním zlatem. Po nanesení biologického materiálu do okénka reaguje analyt, pokud je v biologickém materiálu přítomen, se značenou protilátkou (nebo antigenem) a imunokomplex se projeví v testovací zóně jako červený proužek, který hodnotíme jako pozitivní reakci. Nezreagovaný konjugát dále vzlíná do kontrolní zóny, kde reaguje s protilátkami (antigenem) a vznikne tak další proužek, který hodnotíme jako kontrolu funkčnosti testu.

Tolik tedy ve stručnosti k principu testu. Je to tedy speciálně upravená reakce antigen-protilátka spojená s chromatografií, proto imunochromatografie.

Odpovídá prof. MUDr. Jaroslav Racek z Fakultní nemocnice v Plzni, oddělení klinické biochemie.