Kvasinka Candida auris se šíří hlavně přes kontaminované povrchy v nemocnicích, a pokud se dostane do těla, může napadnout nervovou soustavu nebo vnitřní orgány a vyvolat nebezpečné záněty. Kvasinka je přitom odolná proti antimykotikům i dalším lékům. Představuje velký problém, protože se velmi těžko odhaluje, což může vést ke zvolení neefektivní léčby.

Proč právě v nemocnicích způsobuje takové problémy?

V nemocnicích se hromadí lidé s oslabenou imunitou, ať už kvůli onemocnění, nebo důsledkem léčby. A ti jsou k takovým agresivním infekcím náchylní, hrozí jim i smrt. Proto je riziko vysoké právě v nemocnicích. Zdraví lidé nebo pacienti se silnou imunitou ani nemusí mít příznaky a nemusí vůbec vědět, že jsou přenašeči.

Candida auris získala své jméno podle místa své první izolace, a to vnějšího zvukovodu starší ženy v japonském Tokiu v roce 2009. Od té doby případů neustále přibývá a tato kvasinka se rozšířila do všech kontinentů kromě Antarktidy. Obecně vzato není Candida auris hrozbou pro jinak zdravé jedince, ovšem oslabení či chronicky nemocní pacienti s invazivními zdravotnickými prostředky nebo pacienti dlouhodobě či často pobývající ve zdravotnických zařízeních jsou vystaveni zvýšenému riziku infekce. 

 „Rychlý nárůst a geografické rozšíření případů jsou znepokojující a zdůrazňuje to potřebu nepřetržitého sledování, rozšíření laboratorní kapacity, zrychlení diagnostických testů a dodržování prokázané prevence a kontroly infekcí,“ konstatovala epidemioložka a hlavní autorka zprávy CDC dr. Meghan Lymanová. Incidence infektů způsobených Candidou auris je navíc zvýšená nejen v USA, ale také v evropských zemích. 

Výskyt v USA

První hlášený případ infektu Candida auris v USA byl v roce 2016. Do konce roku 2021 bylo zaznamenáno celkem 3270 klinických případů a dalších 7413 potvrzených screeningem, ovšem bez manifestace. V letech 2019–2021 potvrdilo 17 zemí USA vůbec první výskyt Candida auris. Celkově se počet klinických případů zvýšil z 476 v roce 2019 na 1471 v roce 2021. K nejrychlejšímu nárůstu případů došlo v letech 2020–2021.

 

Screening je důležitým nástrojem pro zabránění šíření onemocnění díky identifikaci pacientů s nemanifestující se infekcí. Pozitivní screening se v USA mezi lety 2020 a 2021 meziročně ztrojnásobil a celkem prokázal 4041 případů.

 

Důvody šíření

Počet případů se zvýšil z mnoha důvodů, včetně špatných postupů obecné prevence a kontroly infekcí ve zdravotnických zařízeních. Na druhé straně došlo ke zvýšení úsilí odhalovat (screening) a prokazovat případy infektů způsobených Candidou auris, což bylo zčásti způsobené i tlakem na zdravotní péči a veřejné zdravotní systémy během pandemie COVID-19. 

Výskyt v Evropě

ECDC provedlo celkem 3 průzkumy epidemiologické situace, kapacity laboratoří a připravenosti na C. auris v Evropě v období 2013–2017, dále v lednu 2018 až květnu 2019 a konečně v dubnu 2022 po rozsáhlé regionální epidemii ve zdravotnických zařízeních v Itálii. Tento průzkum se skládal ze 14 otázek týkajících se souhrnného počtu případů infekce nebo přenosu C. auris a ohnisek výskytu hlášených v období od června 2019 do prosince 2021, s možností doplnění zpětně zjištěných případů z předchozích období. Tímto způsobem byla získána data ze 30 evropských zemí mapující výskyt C. auris za posledních 9 let (2013–2021).

Výsledky evropského průzkumu

Za celé toto období bylo nahlášeno celkem 1812 případů, které se vyskytly v 15 zemích Evropy. V 11 zemích nebyly zjištěné žádné případy nákazy C. auris a ve 4 zemích nebyly dostupné informace na národní úrovni, což zvyšuje riziko nezjištěného přenosu a výskytu v Evropě. 

Počet případů infekce nebo přenosu C. auris a zemí, jež hlásily klinické případy a ohniska, se v Evropě během let 2020–2021 zvýšil. 8 zemí reportovalo 335 případů v roce 2020 a 13 zemí 665 případů v roce 2021. V 5 zemích došlo k propuknutí epidemie, jedna země (Itálie) dokonce hlásila regionální endemii.

Nejvíce hlášených případů bylo jednoznačně ve Španělsku (n = 1377) a Itálii (n = 292), přičemž 242 z italských případů bylo reportováno v roce 2021. Na 3. místě co do počtu případů se umístilo Řecko (n = 74), následované Německem (n = 27) a Francií (n = 15). 

 

Candida auris v Česku a sousedních zemích

V Česku byl za celou dobu reportován jediný případ výskytu, a to v roce 2019. Významnější incidence výskytu infektu nebyla evidovaná ani v ostatních sousedních zemích kromě Německa (Rakousko: n = 3; Polsko: n = 2 případy v roce 2019; Slovensko: n = 0)

Nutná opatření

Dle aktuálních výsledků z USA i Evropy se C. auris etabluje jako patogen spojený se zdravotní péčí. Také proto je nezbytné zlepšit dohled na evropské úrovni, a to za pomoci jasné definice případu výskytu a standardizovaného + periodického podávání zpráv o jednotlivých případech. 

Lokální dohled a identifikace jednotlivých případů C. auris spolu s urychleným zavedením opatření vedoucích k omezení, respektive oddálení jeho šíření v zařízeních poskytujících zdravotní péči tak bude přínosem pro pacienty. Management situace je po rozšíření uvnitř zařízení nebo mezi zařízeními či regiony mnohem obtížnější. Zjištění CDC i ECDC poukazují na zvýšenou potřebu odpovídající laboratorní kapacity i systému kontroly a dohledu pro včasnou detekci C. auris a současně rychlé implementace kontrolních opatření.

Převzato z https://www.prolekare.cz/novinky/klony-utoci-rezistentni-candida-auris-134329

Foto: This media comes from the Centers for Disease Control and Prevention's Public Health Image Library, the image is in the public domain.