Popis onemocnění

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Idiopatické střevní záněty (ISZ) jsou chronická střevní zánětlivá onemocnění se stále se zvyšující incidencí.  Jsou charakterizovány zánětlivými změnami na sliznici trávicího traktu. V důsledku dlouhodobě probíhajícího zánětu následně dochází ke strukturálnímu poškození tkání. Průběh chronického zánětu a jeho tíže v průběhu měsíců a let kolísá.  Období aktivního onemocnění (relaps) se obvykle střídají s periodami klidovými (remise). Během aktivity zánětu se nemoc projeví nejčastěji frekventními řídkými stolicemi, někdy s příměsí krve, bolestmi břicha, hubnutím, horečkou. V mezidobí mezi relapsy mohou být nemocní bez potíží. Období remise a relapsu bývají různě dlouhá, někdy měsíce, jindy až roky.

Příčina ISZ není známa, ale pravděpodobně jde o imunitně zprostředkovaný proces u geneticky disponovaného jedince, který je spuštěn vlivem zevního prostření, např. infekcí. ISZ postihují obě pohlaví téměř stejně často. Dvěma základními jednotkami jsou Crohnova nemoc (CN) a ulcerózní kolitida (UC). Obě mohou postihnout kohokoliv v kterémkoliv věku, ale většinou je nemoc diagnostikována u pacientů ve věku 15 – 35 let. Druhá vlna častějšího výskytu je ve věku 50 – 70 let. U dětí je hlavním symptomem, kromě projevů gastrointestinálních, růstová retardace. Pacienti, při dlouhodobém, vleklém průběhu nemoci, jsou ve vyšším riziku karcinomu (zejména kolorektálního karcinomu).

Crohnova nemoc může postihnout kteroukoliv část trávicího traktu, od dutiny ústní po konečník, ale nejčastěji je postižena poslední část tenkého střeva (terminální ileum) anebo tračník (colon). CN nepostihuje obvykle trávicí trakt kontinuálně, ale jsou zde tzv. přeskočené, zdravě úseky. Zánět postihuje stěnu trávicí trubice v celé šířce. Zánět může pronikat i do okolních tkání a vytvářet tak píštěle – fistulující formu – ať již mezi kličkami střevními nebo tzv formu perianální charakterizovanou přítomností píštělí kolem konečníku. Dalšími komplikacemi CN je obstrukce střeva, anemie z krvácení ze sliznice a infekce. Téměř u 2/3 -3/4 nemocných s CN je nutný v průběhu let alespoň jeden chirurgický zásah, který spočívá odstranění postiženého úseku trávicího traktu nebo v odstranění zúžení, abscesu, nebo píštěle.

Ulcerózní kolitida postihuje sliznici tračníku. Tlusté střevo může být postiženo v různém rozsahu, téměř vždy je zasažen konečník a různě vysoká etáž tlustého střeva až charakteru pankolitidy – tedy zánětlivé změny na sliznici celého tračníku. Postižení zánětem je na rozdíl do Crohnovy nemoci kontinuální. Příznaky jsou stejné jako u CN, ale UC se nejčastěji projevuje průjmem s příměsí krve a bolestivými nuceními na stolici (tenesmy).  Nejtěžší komplikací UC je tzv. toxické megakolon, relativně vzácný akutní stav těžkých zánětlivých změn na sliznici celého tračníku, který vede k paralýze tlustého střeva. Projevuje se břišní bolestí, horečkou, slabostí a může skončit, není-li včas operováno, fatálně.

Závažnou, opět nikoliv častou komplikací je primární sklerozující cholangitida(PSC) , která se svým průběhem neváže na aktivitu ISZ, probíhá téměř nepozorovaně a prozatím jediným řešením v konečné fázi je transplantace jater. Asi pětina pacientů s ISZ má tzv extraintestinální projevy zánětu – nejčastěji bolesti kloubů,  kožní změny (erytema nodosum, pyoderma gangrenosum) nebo oční projevy zánětu (uveitida, episkleritida).

Vyšetření

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Diagnóza ISZ je primárně stanovena endoskopicky, histologicky a radiologicky. Ale laboratorní testy jsou důležité zejména k vyloučení jiných příčin průjmů a břišní bolesti. Kolitidy mohou být způsobeny infekcí, léky, terapeutickým ozářením. Vždy je nutno vyloučit kolorektální karcinom.

Laboratorní vyšetření zahrnují:

Kultivaci stolice k vyloučení bakteriální infekce
Vyšetření stolice na parazitární onemocnění
Vyloučení superinfekce - toxin Clostridium difficile – k vyloučení klostridiové kolitidy, která vzniká nejčastěji po léčbě antibiotiky, CMV kolitida
Vyšetření stolice na přítomnost krve
Testy na celiakii
Testy, které nejsou specifické pro ISZ, ale mohou potvrdit zánět nebo anemii zahrnují:

FW (sedimentaci červených krvinek) k odhalení zánětu ESR
CRP (C-reaktivní protein) ukáže zánět
Krevní obraz
Leukocytóza a neutrofilie ukáží zánět
Červený krevní obraz prokáže anemii
Fekální kalprotektin – prokazuje velmi citlivě aktivitu zánětu (nespecificky)
Některé z testů lze použít při rozlišení mezi UC a CN. Tyto testy nejsou sensitivní ani specifické, ale mohou poskytnout doplňující informace, a zahrnují:

pANCA (perinuclear anti-neutrophil cytoplasmic antibody) jsou nacházeny u 60 % - 70 % nemocných s UC, ale jen u 5 % - 20 % nemocných s CD.
ASCA (Saccharomyces cerevisiae antibodies), IgG a IgA. ASCA IgG jsou nacházeny u 80 % pacientů s CN a jen u 20 % pacientů s UC. ASCA IgA jsou prokazovány u 35 % pacientů s CN a u méně než 1 % pacientů s UC.

Léčba

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

I přes veškeré pokroky a intenzivní výzkum je stávající léčba stále jen léčbou symptomatickou a ne kauzální. V léčbě se užívají aminosalicyláty, kortikosteroidy, klasická imunosupresiva a tzv. biologická léčba a léčba tzv malými molekulami. Léčba biologická a malými molekulami je zároveň i léčbou nejúčinnější a je vyhrazena centrům biologické léčby. Biologická léčba představuje využití látek biologické povahy (shodných nebo velmi podobných  s látkami produkovanými v lidském organismu) k léčebnému účinku, který cíleně ovlivní biologické procesy – v našem případě zánět v těle nemocného. K biologické léčbě (která je podávána intravenozní cestou nebo podkožními injekcemi)  jsou v praxi užívány zejména monoklonální protilátky proti prozánětlivým cytokinům (anti TNF –α), antiintegrinové protilátky, protilátky blokující prozánětlivý efekt některých interleukinů (Il 12 a 23). Mezi malé molekuly, jejichž výhodou je perorální podávání, patří  blokátory Janus kinuázy (nespecifické a specifické) a  a nejnověji blokátory S1P receptorů.

Těžké postižení a komplikace je nutno řešit ve spolupráci s chirurgy.

Literatura a odkazy

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

1.      Zbořil V. a kol: Idiopatické střevní záněty, Mladá fronta, 2018, 575s.                                   

2.      Lukáš K, Prokopová L: Idiopatické střevní záněty. In: Nemoci střev. Lukáš K, Hoch J eds.  Grada Publishing, 2018

3.      Lukáš M a kol: Idiopatické střevní záněty I. Nové trendy a mezioborové souvislosti II. Grada, 2020

4.      Lukáš M a kol: Idiopatické střevní záněty II. Nové trendy a mezioborové souvislosti II. Grada, 2021

Tento článek byl naposledy aktualizován 11. ledna 2024.