Lp(a)

Další název: Lipoprotein malé a
Oficiální název: Lipoprotein (a)
Související vyšetření: Lipidový profil, Homocystein, Apo A, Apo B, Cholesterol, LDL-Cholesterol, Estrogeny, hs-CRP

Co je vyšetřováno?
Lp(a) může být nezávislým rizikovým faktorem srdečního onemocnění, t.zn., že pokud má pacient normální koncentrace lipidů, ale zvýšený Lp(a), stále má zvýšené riziko srdečního onemocnění. Lp(a) je lipoprotein sestávající z molekuly lipoproteinu s nízkou hustotou (LDL), která je vázána na další bílkovinu zvanou apolipoprotein(a). Apolipoprotein(a) v organismu může funkčně interferovat s plasminogenem (za vzniku krevních sraženin) a může usnadňovat vazbu molekul LDL na stěny arterií (urychlovat vytváření plaků a tím zúžení a kornatění arterií). Tato duální činnost (funkce) může být vysvětlením role Lp(a) jako rizikového faktoru kardiovaskulárního onemocnění.

Koncentrace Lp(a) je podmíněna geneticky a je v průběhu života organismu víceméně konstantní; jeho koncentrace není ovlivňována dietou, fyzickou zátěží a jinými změnami životního stylu, které mohou snižovat koncentrace lipidů. Může se poněkud zvýšit u postmenopauzálních žen. Koncentrace Lp(a) vykazují etnickou závislost. Afroameričané jeví tendenci mít koncentrace Lp(a) 3-4x vyšší, než Kavkazané (běloši), ale z nějakých příčin, které nejsou úplně jasné, nemají zvýšené riziko CAD.

Jakým způsobem je vzorek pro vyšetření odebrán?
Vzorek je získán ze žíly na paži pacienta.


Tento text byl vložen04.05.2009

Tyto internetové stránky odpovídají norme HONcode pro duveryhodné zdravotnické informace: overit.

Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace:
ověřit zde

co je HONcode?