Jaterní profil, také známý pod názvem „jaterní testy“, se používá k detekci, vyhodnocen a monitorování jaterních onemocnění a poškození. Obvykle se skládá ze sedmi testů, které se současně provádějí v jednom krevním vzorku. Mezi těchto sedm testů patří:

  • alanin aminotransferasa (ALT) - enzym, který se převážně vyskytuje v játrech, nejvhodnější test pro určování hepatitidy
  • alkalická fosfatasa (ALP) - enzym související se žlučovody, dojde-li k jejich ucpání, často stoupá jeho hladina
  • aspartát aminotransferasa (AST) - enzym, který se nachází v játrech a několika dalších místech v těle, obzvláště v srdci a dalších svalech v těle
  • bilirubin - často se zároveň používají dva odlišné testy (obzvlášť má-li pacient žloutenku): celkový test bilirubinu změří veškerý bilirubin obsažený v krvi, přímý test na bilirubin měří formu bilirubinu, která se konjuguje (tzn. spojí se s další sloučeninou) v játrech
  • albumin - měří hlavní protein tvořený v játrech a určuje, zda játra vytváří dostatečné množství tohoto proteinu nebo nikoli
  • test na celkovou bílkovinu - měří albumin a všechny další proteiny v krvi, včetně protilátek působících při likvidování infekcí.

Mezi dalšími testy, které by mohly být vyžadovány společně s jaterním profilem, patří gama-glutamyl transferasa (GGT), laktátdehydrogenasa (LDH) a prothrombinový čas (prothrombin time, PT).

 

Kdy je test vyžádován?

Jeden nebo více z těchto testů může být vyžádán, projeví-li se podezřelé příznaky (symptomy) o stavu jater. Patří mezi ně: žloutenka, tmavá moč nebo světle zbarvená stolice, nevolnost, zvracení a/nebo průjem, ztráta chuti k jídlu, zvracení krve, krvavá nebo tmavá stolice, nadýmání nebo bolesti břicha, nezvyklé změny váhy či únava. Jeden nebo víc těchto testů může být vyžádán, pokud pacient byl nebo mohl být vystaven viru hepatitidy, pokud se v jeho rodině vyskytuje onemocnění jater, pokud příjem alkoholu u pacienta běžně překračuje normu nebo pokud užívá lék, který by potenciálně mohl způsobit poškození jater.

 

Mnoho pacientů s časným nebo mírným až průměrným onemocněním jater mohou mít jen několik málo symptomů, pokud se vůbec nějaké projeví. K diagnostikování onemocnění jater může poprvé dojít při běžných krevních testech, prováděných jako součást běžné lékařské prohlídky. Tento test se většinou skládá ze skupiny 14 testů nazývaných „celkový metabolický panel“. Většina testů z jaterního profilu (kromě přímého testu na bilirubin) jsou součástí tohoto panelu. Stanoví-li se diagnóza onemocnění jater pomocí tohoto panelu testů, můžeme onemocnění dále monitorovat pomocí další jaterních profilů.

další
Tento text byl vložen 08.10.2008

Tyto internetové stránky odpovídají norme HONcode pro duveryhodné zdravotnické informace: overit.

Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace:
ověřit zde

co je HONcode?