Druhy lymfomů

Lymfomy dělíme na dvě základní skupiny:

 

  • Hodgkinův lymfom (HL, také nazývaný Hodgkinova nemoc), který má přítomny charakteristické velké, výrazné buňky Reedové-Sternberga.
  • Druhou rozsáhlou skupinou lymfomů jsou non-Hodgkinské lymfomy (NHL).

 

Hodgkinův lymfom

Hodgkinův lymfom se nejčastěji vyskytuje ve dvou věkových skupinách – mezi 25 a 35 lety a potom po 55. roce věku. Incidence v naší populaci je 2,4/100 000 žen a 3,1/100 000 mužů.

 

Existuje spousta teorií zabývajících se příčinou HL. Někteří se domnívají, že by se mohlo jednat o následek virové infekce, jiní se domnívají, že je to důsledek genové mutace. Přestože je tato oblast intenzivně zkoumána, zatím přesná příčina odhalena nebyla. Podobně nebylo zjištěno, proč tato choroba postihuje více muže.

 

HL je možno dále dělit podle struktury postižených lymfatických uzlin a typů buněk, které se v nich vyskytují. Může se jednat o HL s lymfocytární predominancí, nodulární sklerózu, smíšenou buněčnost, lymfocytární depleci a nodulární s predominancí lymfocytů

 

Non-hodgkinské lymfomy

Non-hodgkinské lymfomy tvoří v rozvinutých zemích asi 4 % všech nádorů. Nepatrně častěji se vyskytují u mužů, než u žen. Incidence roste s věkem a je 10–20 případů/100 000 za rok. Častější je také výskyt u pacientů s HIV/AIDS a u pacientů s poruchami imunity.

 

Celkem existuje zhruba 30 různých druhů NHL. V průběhu let bylo sestaveno několik klasifikací těchto lymfomů podle druhu a chování. Nově zavedené metody umožnily převratné změny v klasifikačních systémech.

 

Revised European American Classification of Lymphoid Neoplasma (REAL) je založena na vzhledu, charakteristikách a funkci buněk. Některé lymfocyty (B-lymfocyty) jsou odpovědné za produkci protilátek, zatímco jiné (T-lymfocyty) jsou odpovědné za  buněčné interakce (ovlivňování). Nejnovější klasifikace World Health Organization, WHO klasifikace kombinuje předchozí přístupy s genetickými aspekty.

 

V 90. letech byla navržena REAL klasifikace (mezinárodní lymfomovou skupinou – International Lymphoma Study Group) a byla přijata mnoha odborníky. Od té doby však vznikla WHO klasifikace, rozšířila se na úkor REAL a byla zavzata do řady léčebných standardů.

 

Některé typy non-hodgkinských lymfomů

Klasifikace non-hodgkinských lymfomů může být matoucí, protože lymfomů existuje velké množství, a protože v průběhu času bylo vytvořeno postupně několik klasifikací.

V „západním“ světě převažují B-NHL nad T-NHL, tvoří 95 % NHL. V oblasti Asie je tomu naopak, převažují T-NHL.

 

Některé z běžnějších B-NHL:

 

  • Difúzní velkobuněčný lymfom (DLBCL) tvoří zhruba třetinu všech NHL. Je to rychle rostoucí lymfom, který může postihnout kohokoliv v jakémkoliv věku, ale častěji se vyskytuje ve vyšších věkových kategoriích.

  • Folikulární lymfom tvoří u nás asi 20 % NHL. Řadí se k pomalu progredujícím lymfomům

  • B-buněčná chronická lymfocytární leukémie (CLL) a lymfom z malých lymfocytů (SLL) jsou tvořeny stejným druhem buněk (malými lymfocyty) CLL je charakterizována přítomností leukemických buněk v kostní dřeni a cirkulující krvi, u SLL jsou leukemické buňky především v lymfatických uzlinách. Společně tvoří asi 5 % lymfomů.

 

Některé z běžnějších T-NHL:

  • Prekurzorový T- lymfoblastový lymfom (leukémie) – zda se jedná o lymfom nebo o leukémii v závislost na tom, kde se nádorové buňky vyskytují.

  • Lymfomy ze zralých T-lymfocytů – existuje celá řada takových lymfomů

  • Mycosis fungoides (Sézaryho syndrom) – jedná se o poměrně vzácný kožní lymfom. Většina lymfomů vzniká v lymfatických uzlinách, nebo vnitřních orgánech. Tento lymfom je však neobvyklý tím, že vzniká v kůži. Je součástí skupiny kožních nádorů a tvoří z nich asi 1%

dalšízpět
Tento text byl vložen 24.10.2010

Tyto internetové stránky odpovídají norme HONcode pro duveryhodné zdravotnické informace: overit.

Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace:
ověřit zde

co je HONcode?