Ceská asociace výrobcu a dodavatelu diagnostik in vitro

Česká asociace výrobců a dodavatelů diagnostiky in vitro byla založena v březnu 2001. Je členem EDMA – Evropské asociace dodavatelů diagnostiky in vitro – se sídlem v Bruselu. Asociace byla založena s cílem umožnit svým členům dodávat na trh výrobky, poskytující nejvyšší kvalitu zdravotní péče, nejúčinnější ochranu zdraví a co nejsprávnější diagnostiku.
Asociace má otevřenou strukturu, která přispívá ke zprůhlednění trhu a zastupuje specifické a společné zájmy svých členů při jednáních s vládními složkami, s místními zástupci mezinárodních organizací, odbornými asociacemi a společnostmi, lékařskými zařízeními i s laickou zdravotnickou veřejností.
Přijetím svého Etického kodexu CZEDMA podporuje vysoký etický standard v oblasti zdravotnických prostředků in vitro. Zajišťuje informace pro pracovníky ve zdravotnictví a účastní se navrhování procesů a expertíz ve věcech, vztahujících se ke zdravotnickým prostředkům in vitro, včetně sladění s principy Evropské unie.
CZEDMA úzce spolupracuje s EDMA, zúčastňuje se jejích jednání a prostřednictvím svých webových stránek seznamuje členy s aktuálními informacemi, týkajícími se vývoje legislativy i diagnostického průmyslu zejména v Evropě, ale i ve světě.

CSKB

Česká společnost klinické biochemie (ČSKB) byla založena v roce 1958, sdružuje vysokoškolsky i středoškolsky vzdělané odborníky jak v oboru klinické biochemie, tak i v příbuzných, zejména laboratorních, oborech. ČSKB je jednou z odborných společností České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, je také členem a partnerem mezinárodních organizací IFCC (International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine) a EFCC (European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine).
ČSKB organizuje řadu odborných akcí, které seznamují odbornou veřejnost s novinkami a diagnostickými laboratorními postupy. S dalšími odbornými společnosti vypracovává doporučené postupy na základě současných poznatků lékařské vědy. Podílí se na rozvoji klinické biochemie  a laboratorní medicíny a profesním vzdělávání odborníků. Naší snahou je též informovat širokou veřejnost o laboratorních vyšetřeních a jejich významu pro diagnostiku, léčbu, ale i prevenci onemocnění.

/clsjep

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně vstoupila do projektu Lab Test Online hned od začátku prostřednictvím své odborné společnosti, České společnosti klinické biochemie, jako ustavujícího partnera a odborného garanta celého projektu.
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech. Je právnickou osobou, která má 34 tisíc členů a zastřešuje 107 odborných společností.

logo EDMA

EDMA, the European Diagnostic Manufacturers Association represents the IVD industry active in Europe. Its mission is to promote the value of in vitro testing and to raise awareness of the importance, usefulness and added-value that diagnostic information can provide to healthcare. For this purpose, EDMA cooperates with European institutions, patients groups, trade associations, health professionals and academia to support an appropriate regulatory system, to work towards a realistic economic environment for health care in Europe and to be an effective voice in globalisation.

aacc

The American Association for Clinical Chemistry(AACC) is the principal association of professional laboratory scientists, including MDs and PhDs. Our members develop and perform tests conducted in hospital laboratories, clinics, medical centers and other health care settings. The AACC provides national and worldwide leadership in advancing the practice and profession of clinical laboratory medicine and its role in improving health care. AACC's mission includes educating the public about the value of laboratory testing with the overall goal of improving the public's health.

ifcc

International federation of clinical chemistry and laboratory medicine (IFCC)
Their mission is to be the leading organization in the field of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine worldwide.
 
Projekt je koncipován jako neziskový a žádný z uvedených partnerů nemá na podpoře LabTestsOnline.cz portálu finančí profit.

Obsah stránek je plně v kompetenci garanta projektu: České společnosti klinické biochemie ČLS JEP (ČSKB)

Financování projektu:

  • odborná společnost ČSKB ČLS JEP - úhrada odborných překladů autorům
  • CZEDMA asociace jako partner EDMA - úhrada poplatků spojených s licencí projektu pro ČR

Tento text byl vložen 29.06.2010

Tyto internetové stránky odpovídají norme HONcode pro duveryhodné zdravotnické informace: overit.

Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace:
ověřit zde

co je HONcode?